Lectori Salutem - De Heere is nabij

Lectori Salutem

De Heere is nabij

Dit nummer is al weer de laatste van deze jaargang. De bomen worden kaal, de donkere dagen zijn begonnen. Nog even en het is weer Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Sfeervolle tijd: pepernoten, kaarsen, jingle bells, oliebollen, sneeuw misschien.

Tijd ook van bezinning: weer een jaar voorbij en wat ging het snel! Journaals blikken terug en hoogtepunten in de sport worden nog eens 'beleefd'. De één duikt onder in een Kerstnachtdienst, de ander zoekt zijn heil in een wintersportland. Menigeen blijft gewoon thuis, samen of alleen. Sommigen hebben, zelfs met Kerst, geen dak boven hun hoofd. De conclusie blijft gelijk: het oude jaar gaat heen, het nieuwe komt eraan.
De verleiding is groot om terug te kijken naar wat geweest is. Immers, het verleden is tastbaar, aanwijsbaar, voelbaar. De toekomst ligt nog open, niemand weet er iets van, niets is zeker! Niets?
Eén ding is wel heel zeker: ook 2023 zal zijn A.D., Anno Domini, het jaar onzes Heren. We tellen de jaren na de komst van Christus, de Heere, op. Tegelijkertijd tellen we ook de jaren naar Christus' wederkomst af. Hoe lang nog?

Optimisten
We mogen -als gelovigen- het nieuwe jaar met optimisme tegemoet zien, ondanks alle onzekerheden! De genade van God is te allen tijde genoeg om te leven, te werken, te strijden, te lijden, te huilen en te lachen...
Als gelovigen mogen wij vooruitzien. Voor ons is het verleden echt 'verleden tijd'. Het is voorbij, geweest. We mogen ons uitstrekken naar hetgeen vóór ons ligt. Denk daarbij ook aan de woorden van Paulus in Filippenzen 1, vers 6: "Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."
Wij zijn vaak bezig met ons verleden en onze toekomst. Veel beter is het te denken aan Gods tijd. Voor de Heere is het altijd: heden. Hij is elke dag paraat. Hij heeft een machtig plan en werkt, dwars door alles heen, aan de uitvoering daarvan. Nu nog in het verborgene: de uitroeping van de Gemeente, het Lichaam van Christus. En straks, op Zijn tijd, in het openbaar in verband met Israël en de volken. Hij zal ingrijpen in de toestand op aarde. De glorieuze wederkomst van Christus zal een einde maken aan alles wat niet deugt in deze wereld. Door de reinigingsoordelen heen zal Hij het Koninkrijk op aarde vestigen. Dan wordt de aarde weer echt een place to be, een plek om er gewoon te (kunnen) zijn, voor jong en oud. 

Ook in ons persoonlijk leven is God bezig Zijn goede werk voort te zetten. Dat geeft ons perspectief en altijd goede moed! Daarom mogen wij inderdaad optimistisch zijn. Niet dat het allemaal ‘pais en vree’ is in ons leven en om ons heen, of dat er niets zal gebeuren waar we het moeilijk mee zullen hebben. Maar... nog een ding is zeker: De Heere is nabij!
God werkt in ons een goed werk uit en dat betekent in ieder geval, dat Hij “...alle dingen doet medewerken ten goede” (Rom. 8:28). Daar begrijpen wij op voorhand niets van, maar we mogen het geloven, want Gods Woord zegt het. We mogen erop vertrouwen, dat God doorgaat, totdat Hij al Zijn plannen heeft volvoerd. Dat geeft rust en houvast.

De Bijbel is een rijke verzameling van boeken, en er is veel te schrijven over Gods Woord. Wij mogen dat doen in afhankelijkheid van de Heere, vanuit de inzichten die ons gegeven zijn. We geloven ook dat het nodig is in deze tijd om te blijven wijzen op wat God zegt in Zijn Woord, want dáár gaat het tenslotte allemaal om. Te midden van alle geschreeuw, meningen en opvattingen van mensen, blijft het Woord van God onwankelbaar staan als de waarheid van de Allerhoogste. Dat te mogen onderzoeken en doorgeven is een voorrecht!

Wij bevelen ons als schrijvers en medewerkers in uw voorbede aan en danken u voor uw liefdevolle ondersteuning in gebeden en gaven!

Een hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst!

Peter A. Slagter

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'