Lectori Salutem - Goed Nieuws!

Lectori Salutem

Goed Nieuws!

Dat klinkt haast paradoxaal, want goed en nieuws is momenteel geen gelukkige combinatie. Oorlog, extreem weer, schandalen, e.d., beheersen de nieuwsuitzendingen. Het is een soort van crisissfeer en daar wordt niemand echt vrolijk van. Bovendien, wat voor de één goed nieuws is, kan voor de ander het tegenovergestelde zijn. De meningen zijn verdeeld. En soms vraag je je ook af waar het gezonde verstand is gebleven.

Gods plan
Dat gezonde verstand staat vandaag onder druk. Op allerlei manieren wordt het nieuws gemanipuleerd, zodanig dat mensen het gevaar lopen een verkeerd beeld van de werkelijkheid te krijgen. Eén actueel voorbeeld: de klimaathysterie. Er wordt een beeld geschetst dat de klimaatverandering zulke risico’s teweegbrengt, dat het voortbestaan van de aarde in het geding is. Wetenschappers zijn het daarover lang niet eens, maar veelal wordt er, zoals zo vaak, slechts één kant van het verhaal in het nieuws belicht: ‘het is vijf voor twaalf’ en ‘als we nu niks doen, is het te laat’, en zo meer. En ja, als je niet beter weet, kun je je daar ernstig zorgen over maken. Als het niet voor jezelf is dan wel voor je kinderen en kleinkinderen.
Toch is het zaak je niet van de wijs te laten brengen. Natuurlijk, bepaalde gevolgen van klimaatverandering kunnen problematisch zijn, maar niet zodanig dat de wereld er door zal vergaan. Dat is namelijk -we hebben het al vaker geschreven in AMEN- voorlopig (lees: de komende 1000 jaren - Openb. 20) nog niet aan de orde. Daar is geen wetenschappelijke of andere kennis voor nodig, maar Bijbelkennis. Het goede nieuws uit de Bijbel is, dat God een plan heeft. En Zijn plan is dat de aarde vol zal worden van de kennis van Zijn heerlijkheid, zoals het water dat de bodem van de zee bedekt (Jes. 11:9 en Hab. 2:14). Het voortbestaan van de aarde is gewaarborgd door het plan dat God heeft en dat volvoert op Zijn tijd en wijze.

Nuchter
Als het om gezond verstand gaat, is er nog een ander woord dat genoemd kan worden: nuchter. Diverse keren wordt dit woord gebruikt met het oog op de eindtijd c.q. de wederkomst van Christus. Paulus roept de ‘kinderen van het licht’ op om waakzaam en nuchter te zijn naarmate de Dag nadert (1 Thess. 5:6). Petrus zegt: “Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:13). Het Griekse woord voor ‘nuchter-zijn’ heeft vooral te maken met het nuchter zijn in je denken, vandaar: gezond verstand. Laat je dus niet op het verkeerde been zetten door allerlei wereldse denkbeelden van mensen die geen rekening houden met Gods Woord, deels uit onkunde en deels uit onwil. Zoveel mensen, zoveel meningen en daarbij komt dat ook hierin de waarheid dikwijls ten onder wordt gehouden in ongerechtigheid (vgl. Rom. 1:18).

Perspectief
Als je om je heen ziet wat er allemaal gebeurt en welke ‘boodschappen’ er worden verspreid, dan mogen we dankbaar en blij zijn met wat God ons geeft in en door Zijn Woord: Goed nieuws!
De Bijbel spreekt over het goede nieuws van God: Er is heil, er is leven, er is toekomst! Centraal daarin staat de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. Hij is de Verlosser en ook de Voleinder. God zal het goede dat Hij in Zijn Zoon begonnen is te doen, ook in ons persoonlijk leven (zie Fil. 1:6), door Hem ook voleindigen. De aarde wordt in de toekomst ‘the place to be’. Daar kan geen macht of kracht, geen mens of machine iets aan veranderen. Tegenover de onheilsprofeten die in deze wereld vaak een dikke boterham verdienen, mogen wij ‘heilsprofeten’ zijn. Mensen die te allen tijde waakzaam zijn, nuchter, met gezond verstand zich verheugen in het goede nieuws van God. En… dat nieuws waar mogelijk ook uitdragen, zoals in dit blad en op de website. En dat is ook nodig. Veel mensen zijn zoekende, niet alleen in verband met hun persoonlijk zieleheil, maar ook als het gaat om het bestaan in deze wereld en de toekomstverwachting. We gaan daarom rustig verder, laten is niks wijsmaken en houden ons oog gericht op de Almachtige, die alle dingen in Zijn hand heeft en houdt… totdat al Zijn plannen zijn vervuld. Daarom is en blijft het goede nieuws in die context dat we -hoe dan ook- de goede kant op gaan! 

Dank!
Wij willen allen die de afgelopen tijd een extra zomergift hebben overgemaakt heel hartelijk danken daarvoor. We zijn er blij mee en het helpt ons temeer om dit goede werk voort te zetten in afhankelijkheid van onze hemelse Vader!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'