Lectori Salutem - Oorlog en vrede

Lectori Salutem

Oorlog en vrede

En ja, dan hebben we zomaar ineens te maken met een oorlog in Europa. Na de pandemie die de wereld teisterde, is het nu oorlogsgeweld dat ons in de greep houdt. Het woord ‘vrede’ krijgt door deze gebeurtenissen weer een nieuwe dimensie.

Bizar
De Russische beer laat zich stevig gelden in Oekraïne, maar zijn er ondertussen ook onderhandelingen gaande, om in ieder geval tot een wapenstilstand te komen. In enkele dagen/weken kan er veel veranderen, maar het kan nog alle kanten op. 
Hoe het ook zij, het is bizar wat er allemaal in korte tijd kan veranderen. Maar ja, we leven momenteel ook in een bizarre wereld, waarin niet alleen mensen met elkaar overhoop liggen, maar ook duistere machten werkzaam zijn. Dat maakt dat de werkelijkheid soms ons voorstellingsvermogen overtreft.

Satanisch streven
Als wij bedenken dat het wereldgebeuren onder invloed staat van duistere machten onder leiding van satan, die de ‘god van deze eeuw’ genoemd wordt (2 Kor. 4:4), moeten we niet vreemd opkijken van zulke dingen. De Heere Jezus noemt hem een “mensenmoordenaar van het begin af” en “een leugenaar en de vader van de leugen” (Joh. 8:44). Men zegt wel eens: het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid. Dat zien we ook nu. Je weet soms niet wat je geloven moet. Daarom is het lastig te doorgronden wat er in werkelijkheid gaande is, wat de motieven zijn zowel in het Oosten als in het Westen, en wat we nog kunnen verwachten.
Wat we wel weten is wat satans plan is: wereldheerschappij. Er is dus een nieuwe wereldorde nodig, waarin plaats is voor een overkoepelende regering. En zoiets gaat niet vanzelf. Mensen zijn gesteld op hun (eigen) vrijheid, e.d. Daarom zijn ingrijpende gebeurtenissen nodig: oorlogen, rampen, geweld, een beurskrach, een pandemie, noem maar op. Chaos creëren en van daaruit roepen, dat er maar één oplossing is: een centraal geleide regering, zodat de problemen van de mensheid eenvoudiger kunnen worden opgelost. Klinkt goed op zich, maar als die regering bestaat uit mensen die God niet (willen) kennen, is het oppassen geblazen. In dat streven is geen plaats voor liefde en gerechtigheid, maar slechts voor macht, rijkdom en eer. Daarom kunnen we de gekste dingen verwachten. De Bijbel zegt zelfs dat wereldleiders in de eindtijd bezeten zullen zijn in hun streven naar macht en denken God te kunnen verslaan met hun (militaire) middelen (Openb. 16:13-14). Zover is het nog niet, maar verbaas je nergens over.
Met de mooiste redeneringen en argumenten kunnen mensen c.q. overheden tot de wreedste daden komen. Zoals een Engelse minister, wijlen Michael Meacher, ooit zei in een docu van EenVandaag: “Het is cynisch, maar regeringen – en de mensen willen daar liever niet aan denken – kunnen meedogenloos zijn.” Afwachten dus wat 2022 verder gaat brengen.

Gods plan
Wat er ook gebeurt, als gelovigen hoeven wij nooit radeloos te zijn. Want God, onze hemelse Vader, heeft Zijn plan in Zijn Woord ontvouwd. En laten we eerlijk zijn: dat ziet er prima uit!
Op enig moment zal de Heere ingrijpen in de gang van zaken in deze wereld. Hij zal de vijand tenietdoen en Zijn rijk van gerechtigheid en vrede oprichten op de aarde. Dan zullen er geen geheimen meer zijn, geen verborgen politieke agenda’s of geheime genootschappen en wat dies meer zij. Alles wordt aan het licht gebracht. De machtigen der aarde zullen moeten buigen voor de rechtvaardige Koning der koningen. Denk aan de woorden van Jesaja: “Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede de op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen” (Jes. 9:6 NBG-’51 vert.). 
Laten we nooit vergeten dat alle ontwikkelingen in de wereld uiteindelijk zullen uitlopen op de vervulling van Gods Woord en Zijn beloften. Dat is onze hoop en daarmee kunnen we verder, te allen tijde.

Bedankt!
We zijn blij met alle giften die we de afgelopen tijd mochten ontvangen als bijdrage voor AMEN 2022. Dit is een bemoediging om door te gaan, ook in bizarre tijden! Degenen die er nog niet toe gekomen zijn, vragen we vriendelijk dit alsnog te doen. Ook uw bijdrage is onmisbaar. Alvast veel dank!
Ga hier direct naar 'steun AMEN'.

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (114).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Uit het hart

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (4)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'