Lectori Salutem - Bijzonder jaar

Lectori Salutem

Bijzonder jaar

Dit is het eerste nummer van de nieuwe jaargang 2024. Een bijzonder jaar, dat is nu al gebleken. Sommigen noemen het zelfs een cruciaal jaar, want er staan belangrijke dingen op stapel, die het wereldgebeuren stevig kunnen beïnvloeden.

● Nederland, en dat geldt eigenlijk voor heel Europa, lijkt politiek gezien een ruk naar rechts te maken. Er moet, volgens velen, een andere wind gaan waaien met meer aandacht voor de eigen, oorspronkelijke bevolking. Dat zou ook een rem op de asielinstroom moeten betekenen.
● Amerika kampt met interne problemen (migranten) en maakt zich op voor verkiezingen in november. Overwinning en terugkeer van Trump wordt door velen gevreesd, door anderen bejubeld.
● Oekraïne kampt vooral met personele problemen in de oorlog. De VS en Europa steunen nog wel, maar de draagkracht onder het publiek wordt minder. Een grootscheepse oefening van de NAVO - Steadfast Defender 2024 - die momenteel plaatsvindt, waarin de fictieve vijand Rusland is, moet de zwakte van het bondgenootschap verhullen en kan volgens sommige deskundigen zelfs leiden tot een heuse wereldoorlog. Hoge militairen en autoriteiten in diverse landen hebben gewaarschuwd, dat ‘we overal op voorbereid moeten zijn’.
● Europa komt steeds meer klem te zitten tussen machtsinvloeden van de VS enerzijds en die van Rusland-China en partners anderzijds. Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan een Europese Digitale Identiteit voor elke burger. Volgens koningin Máxima (in een toespraak op het World Economic Forum in januari) ontzettend handig. Niet alleen voor financiële diensten, maar bijvoorbeeld ook voor gezondheidsinformatie, zoals of iemand wel of niet gevaccineerd is.
● De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil in mei een bindend verdrag laten ondertekenen, liefst door alle lidstaten, om een noodsituatie te kunnen uitroepen (bijv. een pandemie of klimaatcrisis) en vervolgens de regie te voeren over maatregelen waaraan alle deelnemers verplicht zijn zich te houden, bijv. lockdowns, vaccinaties, etc. Daar kleven grote bezwaren aan, volgens Stichting Vaccinvrij bijvoorbeeld. Kijk hier wat Europarlementarier Rob Roos daarover zegt in de Amerikaanse Senaat (Ned. ondertiteld).
● Israël blijft ook een vat vol problemen, niet alleen in het land, maar ook met betrekking tot de Arabische wereld en geallieerde grootmachten.
● Wereldwijd komen mensen in opstand tegen de oprukkende globalistische agenda’s, waarbij de uiteindelijke macht is voorbehouden aan een kleine superrijke elite, die regeringen hun wil opleggen.

Zoals gezegd, een bijzonder jaar, want er zullen toch belangrijke beslissingen genomen moeten worden, vrijwillig of desnoods gedwongen door de omstandigheden. Het gekrakeel kan niet steeds maar doorgaan. De geschiedenis heeft laten zien dat ingrijpende gebeurtenissen nu en dan (moeten) plaatsvinden en leiden tot meer of minder ingrijpende veranderingen. Daarnaast kan er ook in het persoonlijk leven van alles gebeuren, ten goede of ten kwade. Dat kan het jaar ook heel bijzonder maken. We gaan het zien en beleven.

Vertrouwen
De jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum (WEF) vond ook dit jaar weer plaats in Davos (15-19 januari). Beveiligd door duizenden (!) politieagenten en militairen kwamen regeringsleiders, zakenlieden, vooraanstaande bestuurders, en andere hooggeplaatsten en/of invloedrijke figuren bijeen om het wereldgebeuren te bepraten en te bepalen. Het thema was deze keer: ‘Rebuilding Trust’ (Herstel van vertrouwen). En dat was ook wel nodig, want het vertrouwen van heel veel ‘gewone’ mensen in overheden en leiders is behoorlijk afgenomen. Her en der gingen en gaan mensen de straat op om te protesteren. De onvrede en onrust is groot.
Eerlijk gezegd hebben we van mensen, ook van leiders, niet veel te verwachten. Naar verluidt heeft een monnik eens uitgerekend wat het middelste vers van de Bijbel is. Inderdaad: een monnikenwerk. Maar hij kwam uit bij Psalm 118:8 en 9: “Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen.”
En ja, dat is precies wat de hele Bijbel ons leert: in tegenstelling tot mensen, ja zelfs edelen, is alleen de Heere voor honderd procent te vertrouwen. Zijn Woord is de waarheid en wie in Hem gelooft zal nooit beschaamd worden. En te midden van alle tumult om ons heen mogen we te allen tijde weten: De Heere is nabij (Fil. 4:5). Hij is ons vertrouwen waard. Hij liegt niet. Hij bedriegt niet. Hij doet wat Hij belooft. En ook dat maakt 2024 een bijzonder jaar, in positieve zin. Hij zet Zijn werk voort, ook in ons persoonlijk leven, totdat alles is volbracht. In die wetenschap gaan we moedig voorwaarts, altijd ziende op Hem!

En dan nog dit…
Met de verschijning van dit nummer is de nieuwe jaargang weer begonnen. We vertrouwen erop dat we ook de volgende nummers weer mogen (en kunnen) uitgeven.
Allereerst vertrouwen we op de Heere God, dat Hij ons genade en kracht wil geven om het werk te doen. We vertrouwen op medewerkers, schrijvers, en allen die erbij betrokken zijn. En… we vertrouwen op u als lezer(es). Dat u door uw ondersteuning in gebeden en gaven ons meehelpt dit belangrijke werk te doen en voort te zetten!
Velen hebben inmiddels een machtiging tot automatische incasso gegeven en daar zijn we blij mee. Natuurlijk kunt u ook zelf iets overmaken – dan graag uw relatienummer of postcode erbij vermelden.
Mogelijkheden genoeg dus. Helpt u mee? We zien uit naar uw bijdrage(n) en willen u daarvoor nu alvast heel hartelijk danken!

Klik op deze link - steun AMEN - om een eenmalige of periodieke bijdrage voor AMEN af te zonderen.

Hartelijke groeten, namens het hele AMEN-team,
Peter Slagter

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (117).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'