Lectori Salutem - Bijzonder jaar

Lectori Salutem

Bijzonder jaar

Dit is het eerste nummer van de nieuwe jaargang 2024. Een bijzonder jaar, dat is nu al gebleken. Sommigen noemen het zelfs een cruciaal jaar, want er staan belangrijke dingen op stapel, die het wereldgebeuren stevig kunnen beïnvloeden.

● Nederland, en dat geldt eigenlijk voor heel Europa, lijkt politiek gezien een ruk naar rechts te maken. Er moet, volgens velen, een andere wind gaan waaien met meer aandacht voor de eigen, oorspronkelijke bevolking. Dat zou ook een rem op de asielinstroom moeten betekenen.
● Amerika kampt met interne problemen (migranten) en maakt zich op voor verkiezingen in november. Overwinning en terugkeer van Trump wordt door velen gevreesd, door anderen bejubeld.
● Oekraïne kampt vooral met personele problemen in de oorlog. De VS en Europa steunen nog wel, maar de draagkracht onder het publiek wordt minder. Een grootscheepse oefening van de NAVO - Steadfast Defender 2024 - die momenteel plaatsvindt, waarin de fictieve vijand Rusland is, moet de zwakte van het bondgenootschap verhullen en kan volgens sommige deskundigen zelfs leiden tot een heuse wereldoorlog. Hoge militairen en autoriteiten in diverse landen hebben gewaarschuwd, dat ‘we overal op voorbereid moeten zijn’.
● Europa komt steeds meer klem te zitten tussen machtsinvloeden van de VS enerzijds en die van Rusland-China en partners anderzijds. Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan een Europese Digitale Identiteit voor elke burger. Volgens koningin Máxima (in een toespraak op het World Economic Forum in januari) ontzettend handig. Niet alleen voor financiële diensten, maar bijvoorbeeld ook voor gezondheidsinformatie, zoals of iemand wel of niet gevaccineerd is.
● De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil in mei een bindend verdrag laten ondertekenen, liefst door alle lidstaten, om een noodsituatie te kunnen uitroepen (bijv. een pandemie of klimaatcrisis) en vervolgens de regie te voeren over maatregelen waaraan alle deelnemers verplicht zijn zich te houden, bijv. lockdowns, vaccinaties, etc. Daar kleven grote bezwaren aan, volgens Stichting Vaccinvrij bijvoorbeeld. Kijk hier wat Europarlementarier Rob Roos daarover zegt in de Amerikaanse Senaat (Ned. ondertiteld).
● Israël blijft ook een vat vol problemen, niet alleen in het land, maar ook met betrekking tot de Arabische wereld en geallieerde grootmachten.
● Wereldwijd komen mensen in opstand tegen de oprukkende globalistische agenda’s, waarbij de uiteindelijke macht is voorbehouden aan een kleine superrijke elite, die regeringen hun wil opleggen.

Zoals gezegd, een bijzonder jaar, want er zullen toch belangrijke beslissingen genomen moeten worden, vrijwillig of desnoods gedwongen door de omstandigheden. Het gekrakeel kan niet steeds maar doorgaan. De geschiedenis heeft laten zien dat ingrijpende gebeurtenissen nu en dan (moeten) plaatsvinden en leiden tot meer of minder ingrijpende veranderingen. Daarnaast kan er ook in het persoonlijk leven van alles gebeuren, ten goede of ten kwade. Dat kan het jaar ook heel bijzonder maken. We gaan het zien en beleven.

Vertrouwen
De jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum (WEF) vond ook dit jaar weer plaats in Davos (15-19 januari). Beveiligd door duizenden (!) politieagenten en militairen kwamen regeringsleiders, zakenlieden, vooraanstaande bestuurders, en andere hooggeplaatsten en/of invloedrijke figuren bijeen om het wereldgebeuren te bepraten en te bepalen. Het thema was deze keer: ‘Rebuilding Trust’ (Herstel van vertrouwen). En dat was ook wel nodig, want het vertrouwen van heel veel ‘gewone’ mensen in overheden en leiders is behoorlijk afgenomen. Her en der gingen en gaan mensen de straat op om te protesteren. De onvrede en onrust is groot.
Eerlijk gezegd hebben we van mensen, ook van leiders, niet veel te verwachten. Naar verluidt heeft een monnik eens uitgerekend wat het middelste vers van de Bijbel is. Inderdaad: een monnikenwerk. Maar hij kwam uit bij Psalm 118:8 en 9: “Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen.”
En ja, dat is precies wat de hele Bijbel ons leert: in tegenstelling tot mensen, ja zelfs edelen, is alleen de Heere voor honderd procent te vertrouwen. Zijn Woord is de waarheid en wie in Hem gelooft zal nooit beschaamd worden. En te midden van alle tumult om ons heen mogen we te allen tijde weten: De Heere is nabij (Fil. 4:5). Hij is ons vertrouwen waard. Hij liegt niet. Hij bedriegt niet. Hij doet wat Hij belooft. En ook dat maakt 2024 een bijzonder jaar, in positieve zin. Hij zet Zijn werk voort, ook in ons persoonlijk leven, totdat alles is volbracht. In die wetenschap gaan we moedig voorwaarts, altijd ziende op Hem!

En dan nog dit…
Met de verschijning van dit nummer is de nieuwe jaargang weer begonnen. We vertrouwen erop dat we ook de volgende nummers weer mogen (en kunnen) uitgeven.
Allereerst vertrouwen we op de Heere God, dat Hij ons genade en kracht wil geven om het werk te doen. We vertrouwen op medewerkers, schrijvers, en allen die erbij betrokken zijn. En… we vertrouwen op u als lezer(es). Dat u door uw ondersteuning in gebeden en gaven ons meehelpt dit belangrijke werk te doen en voort te zetten!
Velen hebben inmiddels een machtiging tot automatische incasso gegeven en daar zijn we blij mee. Natuurlijk kunt u ook zelf iets overmaken – dan graag uw relatienummer of postcode erbij vermelden.
Mogelijkheden genoeg dus. Helpt u mee? We zien uit naar uw bijdrage(n) en willen u daarvoor nu alvast heel hartelijk danken!

Klik op deze link - steun AMEN - om een eenmalige of periodieke bijdrage voor AMEN af te zonderen.

Hartelijke groeten, namens het hele AMEN-team,
Peter Slagter

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'