Oversterfte en sudden death

Oversterfte en sudden death

Een opvallende column onlangs (25 okt.) van schrijver en publicist Leon de Winter. Het gaat over een fenomeen dat de laatste tijd bij steeds meer mensen vragen oproept: Oversterfte.

Dit begrip geeft aan dat er in een bepaalde periode meer mensen zijn gestorven dan volgens de (jaarlijkse) gemiddelden werd verwacht. In het eerste halfjaar van 2022 stierven zesduizend mensen meer dan verwacht c.q. berekend was. Grote vraag is: wat is de oorzaak?
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft er al meerdere keren vragen over gesteld aan de regering. Die verschuilt zich achter privacyregels, e.d. De Winter: “Als je de brief leest, stuit je op onwil, vertragingstactieken, op, laat ik het maar zo zeggen, desinteresse om de golf van duizenden doden op te helderen.”
In zijn column gaat De Winter, die dit omschrijft als een ‘ramp van kolossale omvang’, op zoek naar de reden van deze weigerachtigheid: “Een mogelijke verklaring kan luiden dat uitgestelde of weggevallen zorg, zoals kankeronderzoek, de hoofdoorzaak is. Zouden onze politici en overheden een dergelijke vaststelling zo hevig vrezen dat ze alles aangrijpen om het onderzoek te frustreren? Misschien. Het zou het instellen van nieuwe lockdowns en avondklokken ondermijnen. Maar de olifant in de kamer is natuurlijk iets anders: vrezen politici en overheden dat de oorzaak bij de gevolgen van vaccinaties te vinden zijn? Ik ben geen complotdenker. Vraag ik te veel als ik wil weten waarom Ernst Kuipers geen aanstalten lijkt te maken de oorzaak van het overlijden van vele duizenden medeburgers op te helderen?”

Plotselinge dood
Iets anders dat ook vragen oproept als het gaat om oversterfte is het feit dat er de laatste tijd zoveel gevallen van ‘sudden death’ (plotselinge dood) voorkomen. Iemand die daarmee in de praktijk te maken heeft en ook met de nazorg van deze en andere sterfgevallen is Edward Spieard. Met zijn bedrijf Special Death Care (specialistische postmortale zorg) is hij, met ruim 20 jaar ervaring, als ‘zelfstandige oproepbaar en inzetbaar om o.a. nabestaanden, uitvaartverzorgers, forensische artsen, donatieteams, scholen en justitie te ondersteunen bij werkzaamheden die nodig zijn nadat iemand gestorven is (zie specialdeathcare.nl). Hij constateert daarbij de laatste jaren bijzondere dingen en maakt daar melding van via Twitter, LinkedIn en zijn website. 
Op LinkedIn plaatste hij een bericht, waarin hij o.a. zegt: “Plotseling overleden en binnen 2 dagen sterk verkleurd en gezwollen. Ik schrijf er al anderhalf jaar over en gelukkig beginnen nu ook andere uitvaartondernemers een patroon te herkennen. Plotseling (zonder voorafgaand ziektebeeld) overleden, waarna een donkere verkleuring begint vanuit de nek (vooral rechterkant) gevolgd door opzwelling van de lippen (inclusief nek en gezicht), bloed uit de neus. In sommige gevallen is de overledene na 2 dagen onherkenbaar. Omdat ik binnen mijn bedrijf een enorme toename zie (259% t.o.v. de eerste 8 maanden in 2021) van deze opzwellende overledenen, ga ik binnenkort samen met een bekende patholoog kijken of het juridisch haalbaar is (en met toestemming van de nabestaanden) het bloed en weefsel van deze overledenen nader te onderzoeken.”
Op zijn website is te lezen wat hij verder aantreft, zoals: “Witte slierten in het bloed, dat zwart lijkt van kleur en stroperiger is dan ik ooit heb gezien.”

Klinkt luguber, maar het is bittere werkelijkheid, zo beamen ook andere deskundigen. Waarom deze realistische ontboezemingen? Spieard geeft het antwoord: “Omdat de aantallen zo enorm zijn toegenomen, zou ik graag willen weten waardoor dit wordt veroorzaakt.”
En ja, dat willen De Winter en Omtzigt vast ook, en ongetwijfeld nog vele anderen… Bronnen: Telegraaf.nl, Linkedin.com, Twitter en Specialdeathcare.nl

Zie ook:

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3