Oversterfte en sudden death

Oversterfte en sudden death

Een opvallende column onlangs (25 okt.) van schrijver en publicist Leon de Winter. Het gaat over een fenomeen dat de laatste tijd bij steeds meer mensen vragen oproept: Oversterfte.

Dit begrip geeft aan dat er in een bepaalde periode meer mensen zijn gestorven dan volgens de (jaarlijkse) gemiddelden werd verwacht. In het eerste halfjaar van 2022 stierven zesduizend mensen meer dan verwacht c.q. berekend was. Grote vraag is: wat is de oorzaak?
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft er al meerdere keren vragen over gesteld aan de regering. Die verschuilt zich achter privacyregels, e.d. De Winter: “Als je de brief leest, stuit je op onwil, vertragingstactieken, op, laat ik het maar zo zeggen, desinteresse om de golf van duizenden doden op te helderen.”
In zijn column gaat De Winter, die dit omschrijft als een ‘ramp van kolossale omvang’, op zoek naar de reden van deze weigerachtigheid: “Een mogelijke verklaring kan luiden dat uitgestelde of weggevallen zorg, zoals kankeronderzoek, de hoofdoorzaak is. Zouden onze politici en overheden een dergelijke vaststelling zo hevig vrezen dat ze alles aangrijpen om het onderzoek te frustreren? Misschien. Het zou het instellen van nieuwe lockdowns en avondklokken ondermijnen. Maar de olifant in de kamer is natuurlijk iets anders: vrezen politici en overheden dat de oorzaak bij de gevolgen van vaccinaties te vinden zijn? Ik ben geen complotdenker. Vraag ik te veel als ik wil weten waarom Ernst Kuipers geen aanstalten lijkt te maken de oorzaak van het overlijden van vele duizenden medeburgers op te helderen?”

Plotselinge dood
Iets anders dat ook vragen oproept als het gaat om oversterfte is het feit dat er de laatste tijd zoveel gevallen van ‘sudden death’ (plotselinge dood) voorkomen. Iemand die daarmee in de praktijk te maken heeft en ook met de nazorg van deze en andere sterfgevallen is Edward Spieard. Met zijn bedrijf Special Death Care (specialistische postmortale zorg) is hij, met ruim 20 jaar ervaring, als ‘zelfstandige oproepbaar en inzetbaar om o.a. nabestaanden, uitvaartverzorgers, forensische artsen, donatieteams, scholen en justitie te ondersteunen bij werkzaamheden die nodig zijn nadat iemand gestorven is (zie specialdeathcare.nl). Hij constateert daarbij de laatste jaren bijzondere dingen en maakt daar melding van via Twitter, LinkedIn en zijn website. 
Op LinkedIn plaatste hij een bericht, waarin hij o.a. zegt: “Plotseling overleden en binnen 2 dagen sterk verkleurd en gezwollen. Ik schrijf er al anderhalf jaar over en gelukkig beginnen nu ook andere uitvaartondernemers een patroon te herkennen. Plotseling (zonder voorafgaand ziektebeeld) overleden, waarna een donkere verkleuring begint vanuit de nek (vooral rechterkant) gevolgd door opzwelling van de lippen (inclusief nek en gezicht), bloed uit de neus. In sommige gevallen is de overledene na 2 dagen onherkenbaar. Omdat ik binnen mijn bedrijf een enorme toename zie (259% t.o.v. de eerste 8 maanden in 2021) van deze opzwellende overledenen, ga ik binnenkort samen met een bekende patholoog kijken of het juridisch haalbaar is (en met toestemming van de nabestaanden) het bloed en weefsel van deze overledenen nader te onderzoeken.”
Op zijn website is te lezen wat hij verder aantreft, zoals: “Witte slierten in het bloed, dat zwart lijkt van kleur en stroperiger is dan ik ooit heb gezien.”

Klinkt luguber, maar het is bittere werkelijkheid, zo beamen ook andere deskundigen. Waarom deze realistische ontboezemingen? Spieard geeft het antwoord: “Omdat de aantallen zo enorm zijn toegenomen, zou ik graag willen weten waardoor dit wordt veroorzaakt.”
En ja, dat willen De Winter en Omtzigt vast ook, en ongetwijfeld nog vele anderen… Bronnen: Telegraaf.nl, Linkedin.com, Twitter en Specialdeathcare.nl

Zie ook:

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'