Lectori Salutem - ‘Optimist bij de gratie Gods’

Lectori Salutem

‘Optimist bij de gratie Gods’

Deze woorden doen mij denken aan wijlen ds. P.J. Mietes (1902-1998). Niet alleen waren ze van toepassing op hemzelf, maar ook op de gelovige in het algemeen. Want gelovigen zijn optimisten, althans zij mogen en kunnen dat zijn. Een optimist is geneigd de dingen positief te zien en te benaderen. En daar is ook alle reden toe.

Maranatha
In mijn jonge jaren luisterde ik graag naar zijn bemoedigende predicaties. In zijn ruim 60-jarige loopbaan straalde hij optimisme uit en blijdschap. Niet voor niets draagt zijn biografie de titel “Hij reisde zijn weg met blijdschap’ (Uitg. Het Zoeklicht, 1985).
Hij bracht zowel vanaf sinaasappelkisten als van af de mooiste kansel het evangelie van de levende Christus, en bemoedigde daarmee duizenden mensen. En… Mietes was ook een ‘maranatha-man’. Later heb ik nog met hem mogen samenwerken in de dienst van de Heer. Vele kilometers hebben we afgelegd naar diverse plaatsen in Nederland en België om de boodschap van Gods genade te brengen en de wederkomst van Christus te proclameren: ‘Maranatha, Jezus komt!’

Verwachting
Te midden van alles wat hij of zij in dit leven meemaakt, mag een kind van God vol verwachting uitzien naar een glorieuze toekomst. Dat geeft het leven kleur, inhoud en doel. Er is hoop! En hoop betekent in de Bijbel vooral zekerheid, omdat Gods Woord de basis is. Hij heeft het beloofd en Hij zal het waarmaken! Een hoopvol perspectief tekent zich af, dat reikt tot ver over de grens van dit leven. Het is een uitzicht op eeuwige vreugde, gefundeerd in de heerlijke rijkdom van God. Dwars door het leven en dwars door de dood komt God tot Zijn doel: nieuw leven. Een leven in heerlijkheid, waarin alles tot z’n volheid komt. Of, om het zomerse jaargetijde erbij te halen, waarin alles groeit en bloeit op ongekende wijze.

Van boven
In de etymologie wordt het woord ‘optimist’ in verband gebracht met het Latijnse optimum: het beste, het hoogste. En ja, al het goede komt van boven, zeggen we dan. Dat zal ongetijfeld te maken hebben met wat Jakobus schreef in zijn brief: “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. (Jak. 1:17).
Het licht, Gods licht, komt van boven en bestraald alles wat op aarde is. Van beneden komt de duisternis met al haar verderfelijkheid. Daarom is het goed om de blik naar omhoog te richten, naar de hemelse Vader. 
Elke gelovige mag door genade zeggen: ‘Ik ben een kind van God’. Vandaar: optimist bij de gratie Gods. Zijn genade geeft ons vergeving, nieuw leven, bewaring, kracht, blijdschap en toekomst.
Alle reden dus om te allen tijde positief te blijven en verwachtingsvol te blijven uitzien naar een geweldige toekomst! Vanuit die gezindheid werken we ook aan AMEN Bijbelmagazine.

Afscheid
Met ingang van dit nummer zult u geen bijdragen meer aantreffen van Sebastiaan de Graaf. Hij heeft te kennen gegeven zijn medewerking aan AMEN (en Everread Uitgevers) te beëindigen. Jammer! Maar uiteraard respecteren we zijn besluit. Hij wil zich, zoals hij ons schreef, onder meer 'op andere dingen richten'. Wij willen Sebastiaan zeer bedanken voor zijn inzet en medewerking door de jaren heen, en wensen hem (en zijn gezin) alle goeds en Gods zegen voor de toekomst!

Zomergift
We zijn dankbaar voor de uitgave van AMEN. Niet alleen als blad, maar ook als internetmedium. Het is een voorrecht om in deze tijd optimistisch de Bijbelse boodschap te mogen verkondigen. En u kunt ons daarbij (blijven) helpen, allereerst door uw gebed. Daarnaast door anderen attent te maken op AMEN en… u helpt ons uiteraard ook met uw gaven ter ondersteuning van het werk.
We willen u graag uitnodigen om naast uw reguliere bijdrage(n) een extra ´zomergift´ over te maken ter bemoediging, zodat we ons werk krachtdadig kunnen voortzetten.

Het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.
Spreuken 4:18

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (109).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'