Lectori Salutem - ‘Optimist bij de gratie Gods’

Lectori Salutem

‘Optimist bij de gratie Gods’

Deze woorden doen mij denken aan wijlen ds. P.J. Mietes (1902-1998). Niet alleen waren ze van toepassing op hemzelf, maar ook op de gelovige in het algemeen. Want gelovigen zijn optimisten, althans zij mogen en kunnen dat zijn. Een optimist is geneigd de dingen positief te zien en te benaderen. En daar is ook alle reden toe.

Maranatha
In mijn jonge jaren luisterde ik graag naar zijn bemoedigende predicaties. In zijn ruim 60-jarige loopbaan straalde hij optimisme uit en blijdschap. Niet voor niets draagt zijn biografie de titel “Hij reisde zijn weg met blijdschap’ (Uitg. Het Zoeklicht, 1985).
Hij bracht zowel vanaf sinaasappelkisten als van af de mooiste kansel het evangelie van de levende Christus, en bemoedigde daarmee duizenden mensen. En… Mietes was ook een ‘maranatha-man’. Later heb ik nog met hem mogen samenwerken in de dienst van de Heer. Vele kilometers hebben we afgelegd naar diverse plaatsen in Nederland en België om de boodschap van Gods genade te brengen en de wederkomst van Christus te proclameren: ‘Maranatha, Jezus komt!’

Verwachting
Te midden van alles wat hij of zij in dit leven meemaakt, mag een kind van God vol verwachting uitzien naar een glorieuze toekomst. Dat geeft het leven kleur, inhoud en doel. Er is hoop! En hoop betekent in de Bijbel vooral zekerheid, omdat Gods Woord de basis is. Hij heeft het beloofd en Hij zal het waarmaken! Een hoopvol perspectief tekent zich af, dat reikt tot ver over de grens van dit leven. Het is een uitzicht op eeuwige vreugde, gefundeerd in de heerlijke rijkdom van God. Dwars door het leven en dwars door de dood komt God tot Zijn doel: nieuw leven. Een leven in heerlijkheid, waarin alles tot z’n volheid komt. Of, om het zomerse jaargetijde erbij te halen, waarin alles groeit en bloeit op ongekende wijze.

Van boven
In de etymologie wordt het woord ‘optimist’ in verband gebracht met het Latijnse optimum: het beste, het hoogste. En ja, al het goede komt van boven, zeggen we dan. Dat zal ongetijfeld te maken hebben met wat Jakobus schreef in zijn brief: “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. (Jak. 1:17).
Het licht, Gods licht, komt van boven en bestraald alles wat op aarde is. Van beneden komt de duisternis met al haar verderfelijkheid. Daarom is het goed om de blik naar omhoog te richten, naar de hemelse Vader. 
Elke gelovige mag door genade zeggen: ‘Ik ben een kind van God’. Vandaar: optimist bij de gratie Gods. Zijn genade geeft ons vergeving, nieuw leven, bewaring, kracht, blijdschap en toekomst.
Alle reden dus om te allen tijde positief te blijven en verwachtingsvol te blijven uitzien naar een geweldige toekomst! Vanuit die gezindheid werken we ook aan AMEN Bijbelmagazine.

Afscheid
Met ingang van dit nummer zult u geen bijdragen meer aantreffen van Sebastiaan de Graaf. Hij heeft te kennen gegeven zijn medewerking aan AMEN (en Everread Uitgevers) te beëindigen. Jammer! Maar uiteraard respecteren we zijn besluit. Hij wil zich, zoals hij ons schreef, onder meer 'op andere dingen richten'. Wij willen Sebastiaan zeer bedanken voor zijn inzet en medewerking door de jaren heen, en wensen hem (en zijn gezin) alle goeds en Gods zegen voor de toekomst!

Zomergift
We zijn dankbaar voor de uitgave van AMEN. Niet alleen als blad, maar ook als internetmedium. Het is een voorrecht om in deze tijd optimistisch de Bijbelse boodschap te mogen verkondigen. En u kunt ons daarbij (blijven) helpen, allereerst door uw gebed. Daarnaast door anderen attent te maken op AMEN en… u helpt ons uiteraard ook met uw gaven ter ondersteuning van het werk.
We willen u graag uitnodigen om naast uw reguliere bijdrage(n) een extra ´zomergift´ over te maken ter bemoediging, zodat we ons werk krachtdadig kunnen voortzetten.

Het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.
Spreuken 4:18

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (117).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'