Het plan van de (vijf) eeuwen

Het plan van de (vijf) eeuwen

In een al wat ouder boek, ‘De Tijden Der Eeuwen' van G.J.P., vonden wij een verhandeling over Gods plan der eeuwen. De auteur is de mening toegedaan, dat Gods plan vijf werelden of eeuwen omvat. Hier volgt een - hele korte - impressie van zijn bevindingen.

Wereld, kosmos/aioon
Het Griekse woord 'kosmos' betekent feitelijk ornament of versiering. Nu is er geen versiering mogelijk zonder een sfeer, een milieu, waarin ze past. Een kosmos is daarom tevens een samenstelling der dingen, een aansluitend geheel. Achter de kosmos liggen dan ook wetten, naar welke hij gebouwd is en door welke hij geregeld wordt. Een kosmos is tevens een orde van zaken, een geordend versierd geheel. Het Hebreeuws mist een woord voor het begrip, dat door 'kosmos' wordt uitgedrukt. Het spreekt van hemelen en aarde. Hoewel het begrip niet in één woord wordt samengevat (het Hebr. woord voor 'wereld' betekent iets anders, nl. het bewoonde deel der aarde) wordt toch in Psalm 19 het geheel gezien als beheerst door wetten, waarin de wijsheid en wetenschap uitkomt: "De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen."
In Genesis 1:1 wordt het begrip 'kosmos' als volgt uitgedrukt: "In de beginne schiep God de hemelen (meervoud!) en de aarde". Wat de Hebreeuwse taal nu samenvat onder 'hemelen en aarde', wordt in het Grieks weergegeven door 'kosmos'.
Daarnaast komt ook het woord 'aioon' voor, welk woord de loop der dingen, de ontwikkelingsgang, aangeeft. 'Aioon' staat voor de toestand waarin de 'kosmos' zich gedurende een bepaalde tijd bevindt.

Vijf aionen
In totaal zijn er voor zover wij kunnen zien vijf aionen. Twee welke aan de onze voorafgingen - Prediker 1:10 "Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen die vóór ons zijn geweest".
En twee die op de onze zullen volgen - Efeze 2:7 "Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade..."
Nu leven wij in de 'tegenwoordige eeuw'. Dat is samen vijf.

Efeze 2:2 spreekt over de ‘eeuw dezer wereld’ (de aioon dezer kosmos), waaruit blijkt, dat een aioon en een kosmos samenvallen. De kosmos ziet op de samenstelling der dingen, de aioon op de duur, hun loop...
Men zal vragen of er niet meer werelden of aionen zijn. Voor zover wij thans kunnen zien en uit de Schrift naar voren kunnen brengen niet. En waarom zijn ze eindig? Opdat God alleen de Oneindige blijke. Hij schept alles vergankelijk en voorbijgaand. Zo schittert Zijn onvergankelijkheid uit boven het eindige. Opdat Hij Zich dus als de Onvergankelijke betone, Die alleen onsterfelijkheid bezit, zet Hij de schepping in de vergankelijkheid. Daarom raken de krachten uitgeput, daarom veroudert alles. Het is om aan te tonen, dat er buiten Hem geen onvergankelijkheid, geen leven is en dat Hij steeds weer de Uitdeler van gaven en krachten is, de Onderhouder.

I. De eerste aioon is de tijd tussen Genesis 1:1 en 2, die der "toenmalige wereld". Deze duurde van het begin tot het woest en ledig worden der aarde. Hoelang deze wereld heeft bestaan, deze aioon geduurd heeft, is niet te zeggen. Het is de tijd, waarin de overdekkende cherub (Ezech. 28) het aardrijk regeerde. Het is de oertijd, waarin de voorwereldlijke dieren voorkomen.

II. De tweede aioon begon met het zesdaagse herstellingswerk en de schepping van Adam. Hij loopt tot de zondvloed. Het is de tijd waarin bijzonder de 'zonen Gods' optreden. Deze aioon duurde 1656 jaren.

III. De derde aioon begon na de vloed met het Noachitisch Verbond, waarin God een nieuwe orde der dingen vaststelt. In deze aioon leven wij nog. Hij loopt tot Christus' wederkomst (Luk. 20:34,35).

IV. De vierde aioon vangt dan aan en heeft als eerste periode de 1000 jaren van Openbaring 20. We geloven echter, dat hij nog langer zal zijn... In die aioon wordt Israël hersteld en gemaakt tot een koninklijk priesterdom.

V. De vijfde aioon vangt aan als de Tempel vervangen wordt door de Tabernakel Gods. God woont dan bij de mensen. Het Nieuwe Jeruzalem daalt dan neder. Deze aioon loopt door tot de overgave van het Koninkrijk aan God en de Vader, wanneer alle overheid en kracht zal tenietgedaan zijn, de dood verslonden is tot overwinning en God alles in allen zal zijn (1 Kor. 15:24-28). Zolang zal Christus als Koning heersen. Daarna heerst God onmiddellijk (= zonder tussenkomst- red.) door Zijn Woord en Geest.

Alles is vergankelijk. God schiep eindigende werelden/eeuwen waarvan de ontwikkelingsgangen eenmaal aflopen. Elke aioon, ook de laatste, heeft een einde. Wat daarna zal zijn, is ons niet geopenbaard.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'