Israël: Directe verbinding tussen vliegveld en Tempelberg

Israël: Directe verbinding tussen vliegveld en Tempelberg

Israël is zijn toch al indrukwekkende internationale luchthaven bij Tel Aviv aan het upgraden. De regering werkt ook aan een spoorweginfrastructuur die internationale reizigers rechtstreeks van het vliegveld naar de Tempelberg zal brengen.

Dit zal alle 70 naties in staat stellen om God te aanbidden in Jeruzalems Huis van gebed, een visie waarvan de regering al heeft laten doorschemeren dat dit hun ware bedoeling is, aldus israel365news.
De directeur-generaal van de Airports Authority, Hagai Topolansky, heeft aangekondigd dat Ben Gurion International Airport in 2023 een nieuwe megaterminal zal openen.
In 2019 verwerkte Ben Gurion 24,8 miljoen passagiers. De luchthaven wordt beschouwd als een van de vijf beste luchthavens in het Midden-Oosten vanwege de passagierservaring en het hoge beveiligingsniveau.

Derde Tempel
Transportinfrastructuur zal een essentiële rol spelen in de Derde Tempel als een "huis van gebed voor alle naties". Dit was duidelijk in de gedachten van de gemeente Jeruzalem toen ze in juli brochures verspreidden in de ultraorthodoxe wijken van Jeruzalem om de zorgen over de uitbreiding van het lightrailsysteem weg te nemen. De brochures toonden religieuze Joden die met de sneltrein naar de Derde Tempel rijden, met dieren- en groenteoffers.
Ook wordt gedacht aan de woorden van de profeet Zacharia: “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren” (Zach. 14:16). Bron: Israël365news.com

Naschrift redactie: De aanhaling van Zacharia 14:16 vormt wel een probleem, want het begin van dit hoofdstuk zegt dat Jeruzalem door heidense legers nog verwoest zal worden en de Heere zal nederdalen op de Olijfberg.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'