Lectori Salutem - Vrede

Lectori Salutem

Vrede

“In wat voor wereld leven we?”, hoor je regelmatig mensen zeggen. Logisch, als je ziet wat er allemaal gaande is momenteel. Laten we in ieder geval vaststellen dat het een wereld is waarin de vrede ver te zoeken is. Over het algemeen is er veel sores. Maar… er is hoop!

Er is sprake van onveiligheid, dreiging, ontevredenheid, en zo meer. Dagelijks worden mensen op brute wijze vermoord, soms vergezeld van de woorden 'god is groot'. Het valt niet mee om vreedzaam te leven met 7 miljard mensen op dat kleine stukje aarde.
Ook in onze contreien is er veel onvrede en sjagrijn. Het dagelijkse nieuws zegt genoeg. Over de oorzaken is veel te zeggen, maar dat doen we nu niet. Eén ding is zeker, de welvaart in onze Westerse wereld heeft bepaald geen welzijn gebracht. Dat is een essentieel verschil: welvaart of welzijn.

Welvaart
Dit heeft te maken met de economie en de financiën. Het wordt afgemeten aan het bruto-nationaal product van een land. D.i. wat er alles bij elkaar verdiend wordt in een jaar. Mooi als een land welvarend is, maar dat zegt nog weinig over het welzijn. Bovendien wordt de vette taart lang niet altijd eerlijk verdeeld. Nederland behoort tot de meest welvarende landen, maar toch zijn er voedselbanken, daklozen, et cetera. Er worden miljarden in de economie gepompt, heet het dan. In werkelijkheid komt al dat geld nauwelijks terecht bij de ‘gewone’ man (of vrouw). Vandaar sjagrijn.

Welzijn
Hier gaat het om wat mensen individueel beleven; het heeft te maken met geestelijk en lichamelijk welbevinden. Bijbels gezien kom je dan terecht bij het woord ‘vrede’. Komt zo’n 300 keer voor in de Bijbel. Het Hebreeuwse woord ‘shalom’ komt van een werkwoord dat als basisgedachte heeft: volledigheid, volkomenheid. Shalom (Grieks: eirènè) zegt dus iets over het welzijn van mensen. En dat staat eveneens onder druk: racisme, discriminatie, onlusten, we leven er middenin.

Vrede
Jesaja zegt: "De weg van de vrede kennen zij niet, er is geen recht in hun sporen. Zij gaan kromme paden; ieder die ze betreedt, kent de vrede niet" (Jes. 59:8). Een andere vertaling heeft het over ‘kronkelpaden’. Dat typeert treffend de situatie van vandaag. Mensen weten van gekkigheid niet meer waar ze mee bezig zijn, zo lijkt het. Gezond verstand en nuchterheid zijn ver te zoeken.
Trouwens, hoezeer de mens het ook probeert, hij zal nooit in staat zijn heilzame vrede op aarde te bewerken. Want elk mens is van nature een zondaar en de zonde speelt een rol in leven en werken. Ook dat is de wereld waarin wij leven…
Om de echte shalom tot stand te brengen is iets anders nodig, beter nog: Iemand anders. Van Hem spreekt de profeet Jesaja ook: "HEERE, U zult voor ons vrede beschikken, want al onze zaken hebt U ook voor ons in orde gebracht" (26:12).
De Almachtige God heeft Zijn plannen ontworpen en voert die ook uit. Daarom is er -te midden van zoveel wanhoop- toch hoop! De Heere God doet niet aan symptoombestrijding, maar pakt problemen in de kern aan. Op Zijn tijd en wijze.
Van mensen hoeven wij het niet te verwachten, van de regeerders in deze wereld evenmin (lees Ps. 2 en Openb. 16). Op enig moment zal de Heere Jezus Christus als de Koning der koningen in de wereld verschijnen en orde op zaken stellen. Dat zal spanning opleveren in de eindtijd. Maar ... de uitkomst is sensationeel.
De God van de vrede zal de wereld naar Zijn hand zetten en dat belooft veel goeds, namelijk shalom: volkomenheid, welzijn! Houd moed en zie uit naar die toekomst. En ook dan zullen mensen ongetwijfeld tegen elkaar zeggen, maar dan in positieve zin: “In wat voor wereld leven we?” We weten nu het antwoord al: Een wereld van vrede, rust en harmonie, van leven en overvloed! Een wereld die in bloei staat als de Koning der koningen regeert!

In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is...
Zijn naam zal voor eeuwig blijven;
zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant.
Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.
Psalm 72:7 en 17

Naschrift: Zomergift
Dank aan allen die reeds een jubileumgift hebben overgemaakt in verband met 25 jaar AMEN Bijbelmagazine. Daar zijn we blij mee!
Alle anderen willen we graag uitnodigen om ook een extra ´zomer-jubileum-gift´ over te maken (kan ook eenvoudig via de website - klik hier),zodat we ons werk krachtdadig kunnen voortzetten… totdat de Heere komt. Bij voorbaat dank!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (109).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'