Lectori Salutem - Vrede

Lectori Salutem

Vrede

“In wat voor wereld leven we?”, hoor je regelmatig mensen zeggen. Logisch, als je ziet wat er allemaal gaande is momenteel. Laten we in ieder geval vaststellen dat het een wereld is waarin de vrede ver te zoeken is. Over het algemeen is er veel sores. Maar… er is hoop!

Er is sprake van onveiligheid, dreiging, ontevredenheid, en zo meer. Dagelijks worden mensen op brute wijze vermoord, soms vergezeld van de woorden 'god is groot'. Het valt niet mee om vreedzaam te leven met 7 miljard mensen op dat kleine stukje aarde.
Ook in onze contreien is er veel onvrede en sjagrijn. Het dagelijkse nieuws zegt genoeg. Over de oorzaken is veel te zeggen, maar dat doen we nu niet. Eén ding is zeker, de welvaart in onze Westerse wereld heeft bepaald geen welzijn gebracht. Dat is een essentieel verschil: welvaart of welzijn.

Welvaart
Dit heeft te maken met de economie en de financiën. Het wordt afgemeten aan het bruto-nationaal product van een land. D.i. wat er alles bij elkaar verdiend wordt in een jaar. Mooi als een land welvarend is, maar dat zegt nog weinig over het welzijn. Bovendien wordt de vette taart lang niet altijd eerlijk verdeeld. Nederland behoort tot de meest welvarende landen, maar toch zijn er voedselbanken, daklozen, et cetera. Er worden miljarden in de economie gepompt, heet het dan. In werkelijkheid komt al dat geld nauwelijks terecht bij de ‘gewone’ man (of vrouw). Vandaar sjagrijn.

Welzijn
Hier gaat het om wat mensen individueel beleven; het heeft te maken met geestelijk en lichamelijk welbevinden. Bijbels gezien kom je dan terecht bij het woord ‘vrede’. Komt zo’n 300 keer voor in de Bijbel. Het Hebreeuwse woord ‘shalom’ komt van een werkwoord dat als basisgedachte heeft: volledigheid, volkomenheid. Shalom (Grieks: eirènè) zegt dus iets over het welzijn van mensen. En dat staat eveneens onder druk: racisme, discriminatie, onlusten, we leven er middenin.

Vrede
Jesaja zegt: "De weg van de vrede kennen zij niet, er is geen recht in hun sporen. Zij gaan kromme paden; ieder die ze betreedt, kent de vrede niet" (Jes. 59:8). Een andere vertaling heeft het over ‘kronkelpaden’. Dat typeert treffend de situatie van vandaag. Mensen weten van gekkigheid niet meer waar ze mee bezig zijn, zo lijkt het. Gezond verstand en nuchterheid zijn ver te zoeken.
Trouwens, hoezeer de mens het ook probeert, hij zal nooit in staat zijn heilzame vrede op aarde te bewerken. Want elk mens is van nature een zondaar en de zonde speelt een rol in leven en werken. Ook dat is de wereld waarin wij leven…
Om de echte shalom tot stand te brengen is iets anders nodig, beter nog: Iemand anders. Van Hem spreekt de profeet Jesaja ook: "HEERE, U zult voor ons vrede beschikken, want al onze zaken hebt U ook voor ons in orde gebracht" (26:12).
De Almachtige God heeft Zijn plannen ontworpen en voert die ook uit. Daarom is er -te midden van zoveel wanhoop- toch hoop! De Heere God doet niet aan symptoombestrijding, maar pakt problemen in de kern aan. Op Zijn tijd en wijze.
Van mensen hoeven wij het niet te verwachten, van de regeerders in deze wereld evenmin (lees Ps. 2 en Openb. 16). Op enig moment zal de Heere Jezus Christus als de Koning der koningen in de wereld verschijnen en orde op zaken stellen. Dat zal spanning opleveren in de eindtijd. Maar ... de uitkomst is sensationeel.
De God van de vrede zal de wereld naar Zijn hand zetten en dat belooft veel goeds, namelijk shalom: volkomenheid, welzijn! Houd moed en zie uit naar die toekomst. En ook dan zullen mensen ongetwijfeld tegen elkaar zeggen, maar dan in positieve zin: “In wat voor wereld leven we?” We weten nu het antwoord al: Een wereld van vrede, rust en harmonie, van leven en overvloed! Een wereld die in bloei staat als de Koning der koningen regeert!

In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is...
Zijn naam zal voor eeuwig blijven;
zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant.
Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.
Psalm 72:7 en 17

Naschrift: Zomergift
Dank aan allen die reeds een jubileumgift hebben overgemaakt in verband met 25 jaar AMEN Bijbelmagazine. Daar zijn we blij mee!
Alle anderen willen we graag uitnodigen om ook een extra ´zomer-jubileum-gift´ over te maken (kan ook eenvoudig via de website - klik hier),zodat we ons werk krachtdadig kunnen voortzetten… totdat de Heere komt. Bij voorbaat dank!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (104).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'