Lectori Salutem - Vrede

Lectori Salutem

Vrede

“In wat voor wereld leven we?”, hoor je regelmatig mensen zeggen. Logisch, als je ziet wat er allemaal gaande is momenteel. Laten we in ieder geval vaststellen dat het een wereld is waarin de vrede ver te zoeken is. Over het algemeen is er veel sores. Maar… er is hoop!

Er is sprake van onveiligheid, dreiging, ontevredenheid, en zo meer. Dagelijks worden mensen op brute wijze vermoord, soms vergezeld van de woorden 'god is groot'. Het valt niet mee om vreedzaam te leven met 7 miljard mensen op dat kleine stukje aarde.
Ook in onze contreien is er veel onvrede en sjagrijn. Het dagelijkse nieuws zegt genoeg. Over de oorzaken is veel te zeggen, maar dat doen we nu niet. Eén ding is zeker, de welvaart in onze Westerse wereld heeft bepaald geen welzijn gebracht. Dat is een essentieel verschil: welvaart of welzijn.

Welvaart
Dit heeft te maken met de economie en de financiën. Het wordt afgemeten aan het bruto-nationaal product van een land. D.i. wat er alles bij elkaar verdiend wordt in een jaar. Mooi als een land welvarend is, maar dat zegt nog weinig over het welzijn. Bovendien wordt de vette taart lang niet altijd eerlijk verdeeld. Nederland behoort tot de meest welvarende landen, maar toch zijn er voedselbanken, daklozen, et cetera. Er worden miljarden in de economie gepompt, heet het dan. In werkelijkheid komt al dat geld nauwelijks terecht bij de ‘gewone’ man (of vrouw). Vandaar sjagrijn.

Welzijn
Hier gaat het om wat mensen individueel beleven; het heeft te maken met geestelijk en lichamelijk welbevinden. Bijbels gezien kom je dan terecht bij het woord ‘vrede’. Komt zo’n 300 keer voor in de Bijbel. Het Hebreeuwse woord ‘shalom’ komt van een werkwoord dat als basisgedachte heeft: volledigheid, volkomenheid. Shalom (Grieks: eirènè) zegt dus iets over het welzijn van mensen. En dat staat eveneens onder druk: racisme, discriminatie, onlusten, we leven er middenin.

Vrede
Jesaja zegt: "De weg van de vrede kennen zij niet, er is geen recht in hun sporen. Zij gaan kromme paden; ieder die ze betreedt, kent de vrede niet" (Jes. 59:8). Een andere vertaling heeft het over ‘kronkelpaden’. Dat typeert treffend de situatie van vandaag. Mensen weten van gekkigheid niet meer waar ze mee bezig zijn, zo lijkt het. Gezond verstand en nuchterheid zijn ver te zoeken.
Trouwens, hoezeer de mens het ook probeert, hij zal nooit in staat zijn heilzame vrede op aarde te bewerken. Want elk mens is van nature een zondaar en de zonde speelt een rol in leven en werken. Ook dat is de wereld waarin wij leven…
Om de echte shalom tot stand te brengen is iets anders nodig, beter nog: Iemand anders. Van Hem spreekt de profeet Jesaja ook: "HEERE, U zult voor ons vrede beschikken, want al onze zaken hebt U ook voor ons in orde gebracht" (26:12).
De Almachtige God heeft Zijn plannen ontworpen en voert die ook uit. Daarom is er -te midden van zoveel wanhoop- toch hoop! De Heere God doet niet aan symptoombestrijding, maar pakt problemen in de kern aan. Op Zijn tijd en wijze.
Van mensen hoeven wij het niet te verwachten, van de regeerders in deze wereld evenmin (lees Ps. 2 en Openb. 16). Op enig moment zal de Heere Jezus Christus als de Koning der koningen in de wereld verschijnen en orde op zaken stellen. Dat zal spanning opleveren in de eindtijd. Maar ... de uitkomst is sensationeel.
De God van de vrede zal de wereld naar Zijn hand zetten en dat belooft veel goeds, namelijk shalom: volkomenheid, welzijn! Houd moed en zie uit naar die toekomst. En ook dan zullen mensen ongetwijfeld tegen elkaar zeggen, maar dan in positieve zin: “In wat voor wereld leven we?” We weten nu het antwoord al: Een wereld van vrede, rust en harmonie, van leven en overvloed! Een wereld die in bloei staat als de Koning der koningen regeert!

In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is...
Zijn naam zal voor eeuwig blijven;
zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant.
Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.
Psalm 72:7 en 17

Naschrift: Zomergift
Dank aan allen die reeds een jubileumgift hebben overgemaakt in verband met 25 jaar AMEN Bijbelmagazine. Daar zijn we blij mee!
Alle anderen willen we graag uitnodigen om ook een extra ´zomer-jubileum-gift´ over te maken (kan ook eenvoudig via de website - klik hier),zodat we ons werk krachtdadig kunnen voortzetten… totdat de Heere komt. Bij voorbaat dank!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'