Lectori Salutem - Heil en zegen

Lectori Salutem

Heil en zegen

‘Hoe wij van AMEN aankijken tegen deze pandemie/crisis in het licht van de Bijbel’. Dat is wat ons regelmatig wordt gevraagd. En ja, daar zouden we veel over kunnen zeggen, maar we zijn terughoudend. Waarom? Omdat AMEN in de eerste plaats een Bijbelmagazine is.

Het gaat ons vooral om de verkondiging van het Woord van God. Een klein gedeelte, twee pagina’s, besteden we aan de actualiteit: AMEN Actueel. Meer zou ten koste gaan van de ‘Bijbelartikelen’, en extra pagina’s toevoegen aan het blad laat het budget vooralsnog niet toe.

Strijd
Neemt niet weg dat er genoeg te schrijven zou zijn over de actualiteit. Zie AMEN Actueel in dit nummer (pag. 16-17).
Wat er op het ogenblik allemaal gebeurt, doet -zacht uitgedrukt- de wenkbrauwen fronsen. Denk aan het gesteggel over de verkiezingen in de VS. En de rol van China in het wereldgebeuren. En ook aan de vredesdiplomatie van Israël in het Midden-Oosten. En dichterbij, de ontstellende rapportage over de zgn. toeslagenaffaire. En natuurlijk het hele circus rond de corona-pandemie.
Nu is lang niet alles ‘in het licht van de Bijbel’ te verklaren. Sommigen zien bijvoorbeeld in de komende, wereldwijde vaccinaties al de vervulling van het in Openbaring 13 genoemde merkteken van het beest. Maar dat is meer inlegkunde dan uitlegkunde.
Echter, dat de ontwikkelingen in de wereld een link hebben met de geprofeteerde toekomst in de Bijbel, is zonneklaar. De Bijbel spreekt over de toestand op aarde in de eindtijd. Officieel is die 'eindtijd' nog niet aangebroken, maar we weten: grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.
Bovendien weten we vanuit de Bijbel dat er een kosmische strijd gaande is tussen goed en kwaad, licht en duisternis, waarheid en leugen. En de dag (des Heeren) dat die strijd wordt beslist, komt steeds dichterbij.
Bovendien, en daarom hoeven we in AMEN dat allemaal niet te behandelen, zijn er via internet genoeg (alternatieve) bronnen te raadplegen om meer (in)zicht te krijgen op de huidige ontwikkelingen.

2021
We wachten maar rustig af wat dit nieuwe jaar ons brengt en gaan, zolang het kan, maar gewoon door. Want wat een voorrecht is het om nog steeds de boodschap van Gods liefde en genade te kunnen uitdragen. Om ons te kunnen verdiepen in Gods Woord middels de artikelen in AMEN.
Ik moet denken aan wat de Heere zegt tegen de gemeente Filadelfia: “Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend” (Openb.3:8).
Dat is wel het mooist om te weten, dat we ons als gelovigen intens verbonden mogen weten met Hem, Die boven alles verheven is. Ons levenslot ligt in Zijn machtige hand!

Heil en zegen
In sommige delen van ons landje, waaronder mijn geboortegrond, is dat de standaard nieuwjaarswens. Op z’n Grunnings: veul hail en zeg’n.
Heil en zegen, dat hoort bij elkaar, en ook precies in die volgorde. Eerst het heil: dat wat God gedaan heeft in het verlossende werk van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. De evangelieboodschap is een heilsboodschap. Speciaal met het oog op deze fase in Gods plan schreef Paulus aan Titus: “Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen…” (Titus 2:1 NBG-’51).
En voor wie dat heil ontvangen heeft, door zich persoonlijk aan de Heiland toe te vertrouwen, komt een onuitputtelijke bron van zegen beschikbaar: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus…” (Efe. 1:3).
Let wel: alle geestelijke zegen is ons deel geworden. Dus geen materiële zegen. Gods kinderen zijn niet gevrijwaard van gevaren en ongemakken in het leven hier op aarde. Dat leven is tijdelijk en gaat dus voorbij. Maar het ware, onvergankelijke leven is verborgen met Christus in God. En dat geeft niet alleen gemoedsrust voor nu, maar ook hoop en verwachting voor de toekomst: “Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kol. 3:4).

Hou dat vast, lieve mensen. Ons leven is geen verloren zaak, integendeel, we zijn -wat er ook verder gebeurt- op weg naar de gloriedag van Christus Jezus, onze Heer. Dus: veel heil en zegen!

Nieuwe jaargang
Ook dit jaar hopen wij weer 6 nummers te kunnen uitgeven. We zijn de Heere dankbaar dat we AMEN nog altijd kunnen uitgeven, op papier en digitaal, op internet.
En… dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de bijdragen van onze lezers. Velen van u hebben inmiddels een machtiging gegeven om (periodiek) een bijdrage af te schrijven middels een automatische incasso. Daar zijn we blij mee, want dat geeft ons ‘vaste’ inkomsten, waardoor we met vrijmoedigheid de uitgaven kunnen inplannen.
U kunt natuurlijk ook zelf iets overmaken (vergeet aub uw relatienummer of postcode niet).

Hoe dan ook, wij willen u bij voorbaat danken voor uw liefdevolle ondersteuning in gebeden en gaven!
Hier kunt u desgewenst direct uw bijdrage overmaken: Steun AMEN.

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'