Lectori Salutem - Heil en zegen

Lectori Salutem

Heil en zegen

‘Hoe wij van AMEN aankijken tegen deze pandemie/crisis in het licht van de Bijbel’. Dat is wat ons regelmatig wordt gevraagd. En ja, daar zouden we veel over kunnen zeggen, maar we zijn terughoudend. Waarom? Omdat AMEN in de eerste plaats een Bijbelmagazine is.

Het gaat ons vooral om de verkondiging van het Woord van God. Een klein gedeelte, twee pagina’s, besteden we aan de actualiteit: AMEN Actueel. Meer zou ten koste gaan van de ‘Bijbelartikelen’, en extra pagina’s toevoegen aan het blad laat het budget vooralsnog niet toe.

Strijd
Neemt niet weg dat er genoeg te schrijven zou zijn over de actualiteit. Zie AMEN Actueel in dit nummer (pag. 16-17).
Wat er op het ogenblik allemaal gebeurt, doet -zacht uitgedrukt- de wenkbrauwen fronsen. Denk aan het gesteggel over de verkiezingen in de VS. En de rol van China in het wereldgebeuren. En ook aan de vredesdiplomatie van Israël in het Midden-Oosten. En dichterbij, de ontstellende rapportage over de zgn. toeslagenaffaire. En natuurlijk het hele circus rond de corona-pandemie.
Nu is lang niet alles ‘in het licht van de Bijbel’ te verklaren. Sommigen zien bijvoorbeeld in de komende, wereldwijde vaccinaties al de vervulling van het in Openbaring 13 genoemde merkteken van het beest. Maar dat is meer inlegkunde dan uitlegkunde.
Echter, dat de ontwikkelingen in de wereld een link hebben met de geprofeteerde toekomst in de Bijbel, is zonneklaar. De Bijbel spreekt over de toestand op aarde in de eindtijd. Officieel is die 'eindtijd' nog niet aangebroken, maar we weten: grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.
Bovendien weten we vanuit de Bijbel dat er een kosmische strijd gaande is tussen goed en kwaad, licht en duisternis, waarheid en leugen. En de dag (des Heeren) dat die strijd wordt beslist, komt steeds dichterbij.
Bovendien, en daarom hoeven we in AMEN dat allemaal niet te behandelen, zijn er via internet genoeg (alternatieve) bronnen te raadplegen om meer (in)zicht te krijgen op de huidige ontwikkelingen.

2021
We wachten maar rustig af wat dit nieuwe jaar ons brengt en gaan, zolang het kan, maar gewoon door. Want wat een voorrecht is het om nog steeds de boodschap van Gods liefde en genade te kunnen uitdragen. Om ons te kunnen verdiepen in Gods Woord middels de artikelen in AMEN.
Ik moet denken aan wat de Heere zegt tegen de gemeente Filadelfia: “Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend” (Openb.3:8).
Dat is wel het mooist om te weten, dat we ons als gelovigen intens verbonden mogen weten met Hem, Die boven alles verheven is. Ons levenslot ligt in Zijn machtige hand!

Heil en zegen
In sommige delen van ons landje, waaronder mijn geboortegrond, is dat de standaard nieuwjaarswens. Op z’n Grunnings: veul hail en zeg’n.
Heil en zegen, dat hoort bij elkaar, en ook precies in die volgorde. Eerst het heil: dat wat God gedaan heeft in het verlossende werk van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. De evangelieboodschap is een heilsboodschap. Speciaal met het oog op deze fase in Gods plan schreef Paulus aan Titus: “Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen…” (Titus 2:1 NBG-’51).
En voor wie dat heil ontvangen heeft, door zich persoonlijk aan de Heiland toe te vertrouwen, komt een onuitputtelijke bron van zegen beschikbaar: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus…” (Efe. 1:3).
Let wel: alle geestelijke zegen is ons deel geworden. Dus geen materiële zegen. Gods kinderen zijn niet gevrijwaard van gevaren en ongemakken in het leven hier op aarde. Dat leven is tijdelijk en gaat dus voorbij. Maar het ware, onvergankelijke leven is verborgen met Christus in God. En dat geeft niet alleen gemoedsrust voor nu, maar ook hoop en verwachting voor de toekomst: “Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kol. 3:4).

Hou dat vast, lieve mensen. Ons leven is geen verloren zaak, integendeel, we zijn -wat er ook verder gebeurt- op weg naar de gloriedag van Christus Jezus, onze Heer. Dus: veel heil en zegen!

Nieuwe jaargang
Ook dit jaar hopen wij weer 6 nummers te kunnen uitgeven. We zijn de Heere dankbaar dat we AMEN nog altijd kunnen uitgeven, op papier en digitaal, op internet.
En… dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de bijdragen van onze lezers. Velen van u hebben inmiddels een machtiging gegeven om (periodiek) een bijdrage af te schrijven middels een automatische incasso. Daar zijn we blij mee, want dat geeft ons ‘vaste’ inkomsten, waardoor we met vrijmoedigheid de uitgaven kunnen inplannen.
U kunt natuurlijk ook zelf iets overmaken (vergeet aub uw relatienummer of postcode niet).

Hoe dan ook, wij willen u bij voorbaat danken voor uw liefdevolle ondersteuning in gebeden en gaven!
Hier kunt u desgewenst direct uw bijdrage overmaken: Steun AMEN.

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (109).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'