Geheimenis van de wetteloosheid - Deel 4 - Werken van de duisternis

Geheimenis van de wetteloosheid

Deel 4 - Werken van de duisternis

De apostel Paulus schreef bijna 2000 jaar geleden aan de Thessalonicenzen: “… het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam …” (2 Thess. 2:7). Die werkzaamheid er eigenlijk al sinds de satan zijn verleidelijke activiteiten onder de mensen is begonnen en duurt voort tot in de eindtijd.

Werken van de duisternis
We hebben gezien dat de uitdrukking ‘wetteloosheid’ meer omhelst dan alleen de overtreding van de (Mozaïsche) Wet. Het slaat ook op de veronachtzaming - je zou het ook afval kunnen noemen - van de algemene regelgeving die de Heere God voor de mens heeft ingesteld, Zijn instellingen en onderwijs.
Als het gaat om de werking van het geheimenis van de wetteloosheid moeten we ook niet uit het oog verliezen dat er sprake is van een georganiseerd leugensysteem. Niet dat er af en toe een leugen wordt verkondigd, maar dat er een achterliggende ordening of structuur is, die voortkomt uit de ‘vader van de leugen’, satan (Joh. 8:44).
De afval van Gods regelgeving en de inwerking van de leugen kun je samenvatten in het begrip ‘de onvruchtbare werken van de duisternis’. Paulus gebruikt het in Efeze 5:11 en roept gelovigen op om daaraan niet deel te nemen, maar ze veeleer te ontmaskeren. En ja, dan is het wel handig om te weten wat die werken van de duisternis zijn!

Misleiding
In Efeze 6:12 spreekt de apostel Paulus over “… de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”
Het woord ‘tijdperk’ is de vertaling van het Griekse aioon, eeuw. Het gaat hierbij om de tijd dat deze wereld, de kosmos, onderworpen is aan de ‘god van deze eeuw’, de satan (2 Kor. 4:4).
Die ‘wereldbeheersers’ (letterlijk: kosmokraten) zijn de geestelijke machten die hun invloed uitoefenen op de gang van zaken in de wereld. Met satan als hoofdvorst. En de mensen in de wereld zijn, veelal zonder het te beseffen, onderworpen aan deze machten. De invloed van de geestelijke machten krijgt gestalte in het handelen van mensen. Zij zijn de fysieke uitvoerders van het werk van de tegenstander en zijn handlangers. Bijvoorbeeld in de politiek van regeringen op aarde. De bewering dat politici de gang van zaken in de wereld bepalen is slechts ten dele waar. Hun invloed is beperkt. De feitelijke macht ligt in handen van de magistraten, de magnaten, of zoals Openbaring 18:23 zegt: “…want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde.” In de vorige aflevering hebben we de beroemde Victoriaanse staatsman Benjamin Disraeli (foto) geciteerd: “De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan.” En ook de voormalige Amerikaanse president Theodore Roosevelt: “Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.” 
De invloed van satan en de andere geestelijke machten die in de duisternis opereren is groot, hoewel moeilijk concreet aan te wijzen. Maar dat hoort vanzelfsprekend bij de verborgen werkwijze van de tegenstander. We hebben het niet voor niets over het geheimenis van de wetteloosheid. Niet alleen invloedrijke figuren maken daar deel van uit, ook ‘gewone’ mensen kunnen door misleiding en manipulatie hun aandeel hebben in het leugensysteem van de onvruchtbare werken der duisternis.
Aan de Korinthiërs schreef Paulus over pseudo-apostelen, bedrieglijke arbeiders en zogenaamde dienaars van de gerechtigheid: “En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht“ (2 Kor. 11:14). Met andere woorden: let op, want schijn bedriegt. De anti-christelijke geest waart rond!
Ook in onze tijd worden mensen misleid en - al of niet bewust - gebruikt in dienst van de tegenstander. En dat is logisch ook, want om zijn plannen te realiseren moet de tegenstander toch heel concreet middelen en medewerkers hebben. De werken van de duisternis moeten toch in de praktijk worden uitgevoerd door mensen en organisaties.

Religie
Een belangrijke manier om mensen te beïnvloeden en/of te overheersen vormen de diverse religies. Karl Marx (1818-1883) is o.a. bekend om zijn uitspraak: ‘Religie is opium van het volk’. Volgens hem is het geloof een sta-in-de-weg om de geschiedenis voortgang te doen vinden. Die voortgang moest niet gerealiseerd worden door het kapitalisme (van een kleine elite), ‘de rijken zullen alles doen voor de armen, behalve hen met rust laten’, maar door de revolutie van de ‘bezitslozen’, de grote massa van gewone mensen. 
Het geloof c.q. de religie zag hij als een verhindering om de revolutie uit te roepen en de geschiedenis tot voleinding te brengen. Want: ‘geloof verblindt het zicht op de werkelijkheid’.
Dat laatste geldt zeker als het gaat om religie, maar als het om het geloof in God en Zijn Woord gaat, is niets minder waar. Immers, dat Woord is de waarheid en het is juist door de bestudering van Gods Woord dat je een beter zicht krijgt op de wereld, het begin, het voortbestaan en de toekomst.

Religie is een zeer algemeen begrip, dat omschreven kan worden als: het zoeken naar (een vorm van) zingeving, waarbij meestal een hogere macht, een opperwezen, een god betrokken is. Geloof speelt daarin uiteraard een belangrijke rol. En op dat terrein kan de tegenstander, de duivel, uitstekend uit de voeten. Hij kan het geloof van mensen eenvoudig gebruiken om hen te misleiden. Hierboven lazen we al wat Paulus schreef aan de Korinthiërs, namelijk dat satan zich voordoet als een engel van het licht. En zijn dienaren doen zich voor als dienaren van de gerechtigheid (d.i. wat God wil), maar zij dienen feitelijk de ongerechtigheid. Naast alle ‘vreemde (wereld)godsdiensten’ zijn ook het Jodendom en het Christendom als godsdienstige systemen ten prooi gevallen aan de listen van satan. In beide gevallen wordt niet de God van de Bijbel gediend, maar de ‘god van deze eeuw’. Met andere woorden: men staat niet in de Waarheid, maar is gedienstig aan de leugen. Men conformeert zich aan wereldse beginselen en ideeën, doceert allerlei on-Bijbelse leringen en past zich aan wereldlijke ideologieën aan.
De Wereldraad van Kerken (350 kerken) is een oecumenische organisatie geworden die zich niet alleen met religieuze vraagstukken bezighoudt, maar ook met politieke en ecologische. De Rooms-Katholieke Kerk is geen lid van de Wereldraad, maar werkt er wel intensief mee samen. Door de satanische misleiding staat christelijk allang niet meer voor Bijbels. Men gebruikt wel uiteenlopende Bijbelse namen, woorden en uitdrukkingen, maar de vlag dekt de lading geenszins meer. Zoals gezegd, religie is een uitstekend middel voor de tegenstander om mensen te misleiden en van God en Zijn waarheid af te trekken.

We hebben het hierboven over de religie als middel om mensen te misleiden. We moeten echter bedenken dat er ook mensen zijn die bewust de satan dienen. Eerder in AMEN schreven we al over de ‘zonen van de ongehoorzaamheid’ (AMEN 134 en 135). Zij verzetten zich tegen de waarheid en zijn dienstbaar aan Gods tegenstander. Zij houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder en over hen komt uiteindelijk de toorn van God. Let wel: de mens der wetteloosheid die zich in de eindtijd zal openbaren (zie AMEN 161), wordt ook de ‘zoon van het verderf’ genoemd. Ook Judas wordt zo aangeduid door de Heere Jezus: “Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt” (Joh. 17:12). Verderf heeft te maken met verloren gaan en dergelijke woorden hebben in ieder geval betrekking op de tegenstanders van God. Lees bijvoorbeeld wat Paulus schrijft aan de Filippenzen. Hij roept hen op om het Evangelie van Christus waardig te wandelen, vast te staan in één geest: “… en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit” (Fil. 1:28).

 • Verderf
  Als je je niet laat beangstigen door de tegenstanders, is dat met betrekking tot hen een openlijke verklaring van ‘verderf’ (Gr. apoleia). Van de twintigmaal dat dit woord voor ‘verderf’ gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, komt het driemaal voor in de latere brieven van Paulus:
  Fil. 1:28     bewijs van verderf
  Fil. 3:19     hun (doel)einde is het verderf
  1 Tim. 6:9  ondergang (zo wordt het althans vertaald in de gangbare vertalingen)
  Apoleia komt van het werkwoord apolumi dat opgebouwd is uit de woorden 'vanaf' (apo) en 'vernielen, te gronde richten, verwoesten, doden' (ollumi).
  Dit werkwoord wordt voor de eerste maal gebruikt in Mattheüs 2:13, waar het betrekking heeft op het doden van de Heere Jezus door Herodes. In o.a. Joh. 17:12 en 2 Petrus 3:9 is het vertaald door 'verloren gaan'.
  Tegenover het ‘verderf’ staat hier het woord ‘behoud’ (soterias). De andere kant is namelijk dat het feit dat je je niet laat beangstigen door de tegenstanders juist een openlijke manifestatie, een teken, is van je behoud, "en dat vanaf God". (uit: De brief aan de Filippenzen – vers voor vers – Everread Uitgevers).

Het woord ‘tegenstanders’ (Gr. antikeimai) duidt hen aan die lijnrecht tegenover je staan. Zij horen bij de tegenpartij. Het zijn verderfelijke lieden, zoals ook Petrus schrijft als hij het heeft over valse profeten en leraars: “Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet” (2 Petr. 2:1-3).

In dienst van de tegenstander
Satan heeft dus zijn dienaren, kunnen we concluderen op grond van diverse Bijbelteksten. De weg der waarheid wordt door hen gelasterd en zij bewandelen verderfelijke wegen.
Als we het hadden over religies dan moeten we bedenken dat er ook zoiets is als de satanskerk. Enerzijds letterlijk: er zijn mensen die geregeld samenkomen in een gebouw en daar op hun manier ritueel satan vereren. Wikipedia zegt er dit over: “De Church of Satan ('Kerk van Satan') is een internationale, moderne, satanische organisatie met het hoofdkwartier in New York. De kerk werd op 1 mei 1966 opgericht door Anton Szandor LaVey (1930-1997). De dag van oprichting staat traditioneel in verband met de heksensabbat. Leden zijn minimaal 18 jaar en hebben betaald voor hun lidmaatschap.”

Daarnaast zijn er ook mensen die misschien niet ingeschreven zijn bij de satanskerk, maar zich wel degelijk bevinden in het kamp van de tegenstander. Robin de Ruiter bijvoorbeeld schrijft in een omvangrijk boekwerk ‘De 13 satanische bloedlijnen’ (inmiddels alleen antiquarisch verkrijgbaar) over de Orde van Illuminatie (= verlichten): “De ‘Orde van Illuminatie’ heeft een traditie die meer dan vierduizend jaar oud is en die reikt vanaf de allereerste geschiedschrijving tot op de dag van vandaag.” En: “De illuminatie onttrekken hun ‘levenselixer’ uit ongeveer vijfhonderd families, verspreid over de hele wereld.” Hij komt in het boek terecht bij 13 bloedlijnen, waarvan sommige zelfs teruggaan tot de tijd van de Kanaänieten (Astarte) en het geslacht van Esau met zijn zoon Amalek, over wie Mozes schrijft: “De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht” (Exod. 17:16 NBG-’51 vertaling).
De Ruiter laat zien dat deze lijnen doorlopen tot in onze tijd en terechtkomen bij de rijkste families op aarde, zoals de Rothschilds, de Rockefellers, e.a. Hun vermogens overstijgen alles en zij hebben achter de schermen gigantisch veel invloed op wat zich in de wereld afspeelt (zie AMEN 157, pag. 6)

Geheime genootschappen
Wat bij de uitvoering van de plannen van de tegenstander ook een rol speelt, is het bestaan van geheime genootschappen. Veel van bovengenoemde illuminatie en families zijn daarbij betrokken. Hoewel de laatste decennia best wel wat informatie verschenen is in boeken en op internet, bestaat er toch nog steeds veel onwetendheid over hun doen en laten, en het uiteindelijke doel: een nieuwe wereldorde (NWO). Mensen hebben daar onderzoek naar gedaan en het is gebleken dat ook het ‘lekken’ van informatie uit de hoek van de samenzweerders zelf een rol speelt. Hoe dan ook, alles is afgestemd op het uitvoeren van een eigen (geheime) agenda en het misleiden van mensen. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Ondertussen werkt men vol overtuiging verder aan de dingen die hun macht moeten continueren en hun duistere plannen verder gestalte moeten geven. 
We gaan nu niet verder in op die geheime genootschappen, zoals de Vrijmetselarij, de Illuminati, Jezuïten, Tempeliers, Rozekruisers, e.v.a. Daar zijn inmiddels veel boeken over geschreven en er is ook genoeg over te vinden op het internet. U kunt er desgewenst zelf meer informatie over kunt vinden.

Geheime organisaties
Meer in de recente geschiedenis zijn er diverse organisaties ontstaan die niet zozeer een geheim genootschap zijn, maar meer een geheime organisatie. Dat wil zeggen: over hun bestaan en bezigheden is wel het een en ander bekend, maar hun vergaderingen zijn dikwijls besloten. Alleen genodigden worden toegelaten en wat er besproken is, blijft veelal geheim. Hierbij valt te denken aan: Bilderberg, Trilaterale Commissie, Council on Foreign Relations, Round Table (in Nederland ook bekend als de Tafelronde – zie deze video), e.v.a. Ook hierover kunt u zelf meer info vinden o.a. op internet.

Bij al deze organisaties zijn mensen betrokken, die invloed hebben of tenminste kunnen uitoefen op de gang van zaken in de wereld. Ze zijn supra-nationaal en worden niet gecontroleerd door overheden. Hun bevindingen, besluiten en plannen worden door de deelnemers ‘meegenomen’ naar hun thuisbasis en daar door hen, ieder op hun eigen terrein, gepropageerd en/of zo mogelijk uitgewerkt.

Zo heeft de tegenstander op alle mogelijke manieren heel praktisch invloed op het denken en handelen van mensen, en kan hij zodoende zijn plannen gestalte geven. In de volgende aflevering zullen we ook nog wijzen op zgn. semi-geheime organisaties. Zij lijken oppervlakkig gezien onschuldig en zelfs zinvol, maar bij nadere beschouwing blijken ze (deels) toch ook onderdeel van het geheimenis van de wetteloosheid.

Tenslotte
De werking van het geheimenis van de wetteloosheid is een realiteit in deze wereld, tot in de haarvaten van de (mondiale) samenleving. De plannen van Gods tegenstander moeten immers ‘handen en voeten’ krijgen in de mensenwereld om tot zijn doel te kunnen komen. Daarom is het belangrijk er acht op te slaan.
Gelukkig mogen we te allen tijde weten dat er Eén is Die boven de wereld en haar geschiedenis staat: de Almachtige. Hij geeft ruimte en tijd aan de tegenstander om zijn ding te doen, maar er komt een moment dat de Heere zegt: tot hiertoe en niet verder! En dat geeft ons houvast en hoop. De uitwerking van dit geheimenis c.q. van satans plannen wordt steeds duidelijker merkbaar in de huidige ontwikkelingen. En terwijl dat gebeurt, tikt de klok verder en komt de dag steeds dichterbij, dat alles openbaar wordt en de Heere Jezus Christus met macht en heerlijkheid verschijnt om een einde te maken aan alle werken der duisternis. En daar zien we, dwars door alles heen, met blijde verwachting naar uit!
Wordt vervolgd

Meer artikelen in de serie "Geheimenis van de wetteloosheid":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'