Lectori Salutem - Heil

Lectori Salutem

Heil

Lectori Salutem… den lezer heil. Inderdaad, dat wensen wij u bij elk nummer van AMEN toe: 'heil'. En waarachtig heil is er alleen maar in verbinding met God, Die Zich geopenbaard heeft in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, en Die door Zijn Woord tot ons spreekt en Zijn plannen bekendmaakt.

Er wordt, volgens diverse publicaties, steeds minder gelezen. Terwijl ik deze woorden schrijf, maakt Amsterdam zich op voor het jaarlijkse Boekenbal. Een feestje voor uitgevers en auteurs. Nou ja, feestje? Weekblad Elsevier kopte: ‘Boekenweek 2020: een macaber feest’ en schreef: “Nederlanders kopen steeds minder boeken, de meeste auteurs verdienen nog hooguit een grijpstuiver en onder scholieren holt de leesvaardigheid achteruit. Nooit eerder was er in de Boekenweek zo weinig reden voor feestgedruis…” Tja.

Gelukkig is de Bijbel nog steeds een van de meest gelezen boeken. Het heeft God behaagd Zijn kostbaar Woord destijds op schrift te stellen, zelfs zonder tekeningen en schema's. “Ja”, zegt u, “maar er was toen nog geen tv, en evenmin waren er video's en computers..." U hebt gelijk, maar zou de Almachtige niet in staat geweest zijn iets te creëren met plaatjes? Misschien zelfs wel met bewegende beelden? Maar Hij deed het niet.
Als geleerden vandaag met behulp van grote computers de oorspronkelijke tekst en structuur van de Bijbel analyseren, moeten zij toegeven, dat dit Woord alleen maar tot stand gekomen kan zijn door een 'hogere intelligentie'. Lieve mensen, de Heere God is veel groter, dan enige computer ooit zal zijn!

Maar goed... de Bijbel getuigt dus van Christus en het geweldige heil, dat God in Hem heeft geopenbaard. En wij kunnen daarover in Zijn Woord lezen, en een zegen ontvangen!
Vandaag zoeken veel mensen hun heil elders. Zij storten zich in allerlei geestelijke stromingen, occulte experimenten, oosterse meditatievormen en wat al niet meer. De mens is op zoek naar een nieuwe spiritualiteit en verliest zich in de meest waanzinnige godsdienstoefeningen. Zelfs de klimaatverandering en de strijd tegen het stikstofprobleem vertoont kenmerken van een religie.
Heil? Welnee, pure misleiding. De vorst der duisternis, die zich voordoet als een engel des lichts, verleidt z'n miljoenen. En aan profeten heeft hij geen gebrek. Ook in christelijke kringen wordt het heil, zo lijkt het, steeds minder gezocht in de Schriften, die getuigen van Christus, maar veel vaker in allerlei geestelijke belevingen, een andere manier van omgaan met elkaar, een eigentijds geloven, en mensen kunnen tegenwoordig ook naar een ‘groene kerk’ gaan.
De (moderne) mens zoekt 'wijsheid', maar het heeft God behaagd, door "de dwaasheid der prediking te redden, hen die geloven" (1 Kor. 1:21).

Actueel
In dit nummer weer diverse artikelen, voornamelijk over Bijbelse onderwerpen. En ja, ook een paar actuele issues tussendoor. Maar Gods Woord is en blijft voor ons het belangrijkst. De Heere God wordt -gelukkig- niet meegesleept door allerlei hypes en menselijk geneuzel. Hij is boven alles verheven en heeft Zijn plan getrokken. En daarover mogen wij lezen... en schrijven. Wij proberen de inhoud steeds zoveel mogelijk te variëren, altijd gericht op de verkondiging van het Woord.
Beginnen we elk nummer met een LS (Lectori Salutem), met ingang van dit nummer eindigen we telkens met een TS (Tot Slot). We verwelkomen Jaap Wols, die deze rubriek voor zijn rekening neemt. We kennen Jaap, en ook zijn vrouw Conny, al vele jaren. Zij zijn al heel lang betrokken bij ons werk. Zij delen onze visie op Gods Woord en dragen ons werk een zeer warm hart toe. Bedankt alvast voor de medewerking aan AMEN!

Wij bevelen ons als AMEN-team in uw blijvende voorbede aan en wensen u van harte Gods rijke zegen toe. Op naar nummer 150 (mei/juni) en als dat nummer verschijnt, hebben we ook een feestje te vieren. Geen macaber, maar een heilzaam feest!

Met vriendelijke groeten,
Peter Slagter

Bedankt!
Met vreugde hebben wij gezien, dat velen van u weer een bijdrage voor deze jaargang hebben overgemaakt. Heel fijn, want zonder kunnen we niet. Met het oog op tijds- en werkbesparing sturen wij geen aparte 'bedankjes'. Wij hopen, dat u daarvoor begrip hebt. Wij willen dan ook alle gevers van grotere en kleinere bijdragen (alle giften zijn voor ons waardevol!) hartelijk danken!
Degenen, die nog geen bijdrage voor 2020 hebben overgemaakt, vragen we vriendelijk dat alsnog te doen, want ook uw aandeel is onmisbaar! U kunt ook heel gemakkelijk via de website van AMEN een gift overmaken via een machtiging tot éénmalige of periodieke incasso. Van harte aanbevolen!

Ga hier direct naar de pagina 'Steun AMEN'. 

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'