Lectori Salutem - Heil

Lectori Salutem

Heil

Lectori Salutem… den lezer heil. Inderdaad, dat wensen wij u bij elk nummer van AMEN toe: 'heil'. En waarachtig heil is er alleen maar in verbinding met God, Die Zich geopenbaard heeft in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, en Die door Zijn Woord tot ons spreekt en Zijn plannen bekendmaakt.

Er wordt, volgens diverse publicaties, steeds minder gelezen. Terwijl ik deze woorden schrijf, maakt Amsterdam zich op voor het jaarlijkse Boekenbal. Een feestje voor uitgevers en auteurs. Nou ja, feestje? Weekblad Elsevier kopte: ‘Boekenweek 2020: een macaber feest’ en schreef: “Nederlanders kopen steeds minder boeken, de meeste auteurs verdienen nog hooguit een grijpstuiver en onder scholieren holt de leesvaardigheid achteruit. Nooit eerder was er in de Boekenweek zo weinig reden voor feestgedruis…” Tja.

Gelukkig is de Bijbel nog steeds een van de meest gelezen boeken. Het heeft God behaagd Zijn kostbaar Woord destijds op schrift te stellen, zelfs zonder tekeningen en schema's. “Ja”, zegt u, “maar er was toen nog geen tv, en evenmin waren er video's en computers..." U hebt gelijk, maar zou de Almachtige niet in staat geweest zijn iets te creëren met plaatjes? Misschien zelfs wel met bewegende beelden? Maar Hij deed het niet.
Als geleerden vandaag met behulp van grote computers de oorspronkelijke tekst en structuur van de Bijbel analyseren, moeten zij toegeven, dat dit Woord alleen maar tot stand gekomen kan zijn door een 'hogere intelligentie'. Lieve mensen, de Heere God is veel groter, dan enige computer ooit zal zijn!

Maar goed... de Bijbel getuigt dus van Christus en het geweldige heil, dat God in Hem heeft geopenbaard. En wij kunnen daarover in Zijn Woord lezen, en een zegen ontvangen!
Vandaag zoeken veel mensen hun heil elders. Zij storten zich in allerlei geestelijke stromingen, occulte experimenten, oosterse meditatievormen en wat al niet meer. De mens is op zoek naar een nieuwe spiritualiteit en verliest zich in de meest waanzinnige godsdienstoefeningen. Zelfs de klimaatverandering en de strijd tegen het stikstofprobleem vertoont kenmerken van een religie.
Heil? Welnee, pure misleiding. De vorst der duisternis, die zich voordoet als een engel des lichts, verleidt z'n miljoenen. En aan profeten heeft hij geen gebrek. Ook in christelijke kringen wordt het heil, zo lijkt het, steeds minder gezocht in de Schriften, die getuigen van Christus, maar veel vaker in allerlei geestelijke belevingen, een andere manier van omgaan met elkaar, een eigentijds geloven, en mensen kunnen tegenwoordig ook naar een ‘groene kerk’ gaan.
De (moderne) mens zoekt 'wijsheid', maar het heeft God behaagd, door "de dwaasheid der prediking te redden, hen die geloven" (1 Kor. 1:21).

Actueel
In dit nummer weer diverse artikelen, voornamelijk over Bijbelse onderwerpen. En ja, ook een paar actuele issues tussendoor. Maar Gods Woord is en blijft voor ons het belangrijkst. De Heere God wordt -gelukkig- niet meegesleept door allerlei hypes en menselijk geneuzel. Hij is boven alles verheven en heeft Zijn plan getrokken. En daarover mogen wij lezen... en schrijven. Wij proberen de inhoud steeds zoveel mogelijk te variëren, altijd gericht op de verkondiging van het Woord.
Beginnen we elk nummer met een LS (Lectori Salutem), met ingang van dit nummer eindigen we telkens met een TS (Tot Slot). We verwelkomen Jaap Wols, die deze rubriek voor zijn rekening neemt. We kennen Jaap, en ook zijn vrouw Conny, al vele jaren. Zij zijn al heel lang betrokken bij ons werk. Zij delen onze visie op Gods Woord en dragen ons werk een zeer warm hart toe. Bedankt alvast voor de medewerking aan AMEN!

Wij bevelen ons als AMEN-team in uw blijvende voorbede aan en wensen u van harte Gods rijke zegen toe. Op naar nummer 150 (mei/juni) en als dat nummer verschijnt, hebben we ook een feestje te vieren. Geen macaber, maar een heilzaam feest!

Met vriendelijke groeten,
Peter Slagter

Bedankt!
Met vreugde hebben wij gezien, dat velen van u weer een bijdrage voor deze jaargang hebben overgemaakt. Heel fijn, want zonder kunnen we niet. Met het oog op tijds- en werkbesparing sturen wij geen aparte 'bedankjes'. Wij hopen, dat u daarvoor begrip hebt. Wij willen dan ook alle gevers van grotere en kleinere bijdragen (alle giften zijn voor ons waardevol!) hartelijk danken!
Degenen, die nog geen bijdrage voor 2020 hebben overgemaakt, vragen we vriendelijk dat alsnog te doen, want ook uw aandeel is onmisbaar! U kunt ook heel gemakkelijk via de website van AMEN een gift overmaken via een machtiging tot éénmalige of periodieke incasso. Van harte aanbevolen!

Ga hier direct naar de pagina 'Steun AMEN'. 

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (101).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'