Geloofswandel in deze tijd

Geloofswandel in deze tijd

Wij leven vandaag in een periode van Gods heilsplan die gekenmerkt wordt door verborgenheid.
Dit heeft alles te maken met het begrip 'geheimenis' dat Paulus gebruikt om deze fase te duiden. Kennis omtrent die verborgenheid is belangrijk en –daaruit voortvloeiend- wat betekent die kennis voor onze geloofswandel? Anders gezegd: Hoe moeten wij Gods wil voor ons leven vandaag verstaan?

Op zoek naar de onbekende God
Toen Paulus tijdens een van zijn zendingsreizen Athene aandeed, was hij hevig verontwaardigd over de vele (af)godenbeelden in de stad. Het viel hem op dat er zelfs een altaar was waarop geschreven stond: aan de onbekende God. Hij zag daarin een kans om de filosofen van de stad te vertellen van die onbekende God. Met andere woorden: hij maakte de onbekende God bekend. Wat hij zei, staat in Handelingen 17. Eén uitspraak wil ik in het bijzonder toelichten. In vers 27 staat: "... opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons."
Het is Gods verlangen dat Hij niet onbekend blijft. Het is Gods wil dat wij Zijn bedoelingen met ons leven gaan verstaan. We leven echter in een tijd waarin het niet altijd gemakkelijk is om Hem te vinden. Wanneer we naar Hem op zoek gaan, is het belangrijk dat wij het volgende weten:

1. We leven in een tijd waarin God niet zichtbaar (dus: verborgen) is
God is een geheim! Met name in onze tijd. We zouden zelfs kunnen zeggen: een mysterie. Wie kan precies zeggen Wie God is en wat Hij doet? We kunnen naar de Heere Jezus kijken in Wie wij de Vader mogen zien. Maar wat zien we in deze tijd van Hem? In onze tijd kunnen we Hem niet aanraken met onze handen en niet zien met onze ogen. Hij is verborgen en onzichtbaar.

2. God moet Zich bekendmaken
Wil God met ons een relatie hebben, dan moet Hij Zich bekendmaken. Hij moet als het ware Zichzelf onthullen. Nu, God hééft Zich bekendgemaakt! In Hebreeën 1:1 en 2a staat geschreven: "Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon."
Door te spreken heeft God Zich bekendgemaakt.

3. God moet Zijn plannen bekendmaken
Willen wij weten hoe wij in onze tijd moeten leven naar Gods wil, dan zal God Zijn plannen moeten bekendmaken. Dat heeft Hij gedaan. Echter niet in één keer, maar in verschillende fasen. Deze fasen kunnen we leren onderscheiden in Zijn Woord, de Bijbel.

4. Christelijk geloof is openbaringsgeloof
Het kenmerk van het ware, christelijke geloof is dat het is gebaseerd op de openbaring van God aan mensen. Op veel manieren en langs vele wegen heeft God Zich geopenbaard. De hoogste openbaring van Hemzelf is Zijn Eigen Zoon. Het Woord dat er vanaf het begin was, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond! (Joh. 1).

Wanneer we willen weten wat Gods wil is voor ons leven vandaag, moeten wij volgens vele medegelovigen luisteren naar de Heere Jezus. Dat lijkt vanzelfsprekend. Naar wie anders zouden wij moeten luisteren? Toch is het opmerkelijk wat de Heere Jezus gezegd heeft in Johannes 16:12 en 13: "Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid ..."

Dit betekent dat alles wat de Heere Jezus gezegd heeft en wat wij dus van Hem kunnen weten, nog niet alles was wat God heeft willen zeggen! Een deel van de waarheid bleef voor Zijn leerlingen verborgen en zou pas later worden doorgegeven door het werk van de Geest, Die zou komen!
Sommigen menen dat we aan Gods Wet genoeg hebben om in onze tijd Gode welgevallig te leven: ‘Gods wil is dat we leven naar de Tien Geboden’. Anderen zeggen dat het onderwijs van de Heere Jezus in Zijn dagen, ook nu nog voor ons bestemd en dus genoeg is. Maar als ik bijvoorbeeld de Bergrede lees, word ik ontmoedigd. Hoe zal ik ooit zo kunnen leven?
De Heere Jezus Zelf verwijst naar een latere tijd waarin de volle waarheid openbaar zou worden gemaakt. Er bleven nog dingen verborgen in God Zelf, die pas later geopenbaard zouden worden. Voor ons is het belangrijk om te weten of die verborgen dingen inmiddels wel geopenbaard zijn of dat ze nog steeds verborgen zijn. Wij zullen dus moeten zoeken in het onderwijs dat na de aanwezigheid van de Heere Jezus op aarde op schrift is gesteld. Welk onderwijs is dat?

Inwijding in het onbekende
Wanneer we gaan zoeken naar het onderwijs dat geopenbaard is nadat de Heere Jezus Christus teruggekeerd is naar de hemel komen wij onder meer in de brief van Paulus aan de Efeziërs. In hoofdstuk 3:1-5 vinden wij de volgende tekst: "Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven heb; waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus), dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest."
In dit Bijbelgedeelte vinden we het woord 'geheimenis' - een vertaling van het Griekse woord musterion (mysterie) – en in de Statenvertaling weergegeven met ‘verborgenheid’. Het wijst op iets dat eerst verborgen was, maar nu door openbaring is onthuld. Eerst door Paulus, en ook aan apostelen en profeten in die tijd, de grondleggers van de gemeente van vandaag!
Er wordt gesproken over het geheim(enis) van Christus. Dit geheim of mysterie is onder vorige generaties niet onthuld. Maar nu wel, schrijft Paulus. Op het moment dat hij dat schreef, was hij een gevangene in zijn eigen woning in Rome (Hand. 28). Alles wat beschreven is in het boek Handelingen lag achter hem. Als hij schrijft: ‘nu’, dan moeten we de conclusie trekken dat het niet geopenbaard is ten tijde van het Oude Testament, ook niet in de tijd dat de Heere Jezus op aarde was, zelfs niet gedurende alle ontwikkelingen die we tegenkomen in het boek Handelingen. Er was iets verborgen: een groot geheim dat aan het eind van het boek Handelingen pas werd onthuld!

Het Griekse woord musterion kan ook vertaald worden met: inwijding. Musterion is afgeleid van het woord mueo, dat letterlijk inwijden betekent. Het komt één keer voor in het Nieuwe Testament, in Filippenzen 4:12 waar Paulus schrijft dat hij is ingewijd in alle dingen, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. De Statenvertaling zegt hier: in alles ben ik onderwezen. Paulus heeft dus levenskennis opgedaan door ervaring. Kijken we puur naar de betekenis van het in de Bijbel gebruikte woord voor mysterie of geheim, dan gaat het dus om iets waarin je ingewijd moet worden. Simpel gezegd: het moet je bekendgemaakt worden, anders kun je het niet weten. In de Bijbel maakt God Zijn geheimen bekend en dus ook het geheim van Christus waar Paulus in Efeze 3 over spreekt. En ook wij moeten worden ingewijd in Gods geheimen.

Wanneer we aan gelovigen vragen: 'Ken je het geheim(enis) van Christus?', dan is het antwoord meestal ontkennend. Terwijl dit geheim nu net is wat Paulus heeft bekendgemaakt aan gelovigen die leven in deze (heils)periode! In Kolossenzen 1:24-27 lezen we: "Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder (letterlijk: in) u, de hoop op de heerlijkheid."

Het was Paulus' taak dit grote geheim van God te onthullen. Dit moest aan het einde van het boek Handelingen worden bekendgemaakt. Dit geheim is ons dus ook geopenbaard! Er staat: 'Om het Woord van God - zoals de N.B.G.-'51-vertaling het zo mooi zegt - tot Zijn volle recht te doen komen'! Dit is onder meer de volheid van de waarheid die nog onderwezen moest worden, maar die de leerlingen van de Heere Jezus toen nog niet konden begrijpen en (ver)dragen.
Ik geloof dat wanneer we dit geheim van God kennen en het ons hart blij maakt, dat we dan naar Gods bedoeling voor onze tijd zullen gaan leven. Dit grote geheim geeft ook licht op alles wat daarvóór is onthuld door God. Door dit grote geheim zullen we bijvoorbeeld de Bergrede verstaan in zijn juiste verband, zullen we ontdekken hoe Gods wet in het hart van gelovigen wordt geschreven en dat Gods Geest ons vervult. Wij zullen dus Gods wil voor onze wandel met Hem leren begrijpen.

Het is alsof God aan de gelovige mens van oudsher een boekenkast heeft gegeven. In Zijn onderwijs aan de gelovigen mochten er steeds meer boeken worden geopend uit deze boekenkast. Mensen konden steeds beter begrijpen wie God is, wat Hij doet, waarom Hij iets doet, enzovoort. God onthulde steeds meer van Zichzelf. Eén gedeelte heeft Hij echter eeuwenlang niet verteld. Eeuwenlang was er een deel van de boekenkast gesloten. Ook de Heere Jezus hield dit deel van de boekenkast gesloten toen Hij op aarde was. Uiteindelijk was het Paulus die door Gods Geest de volle waarheid van het nog verborgen, grote geheim onthulde. Hij kreeg de opdracht om dit rijke onderwijs aangaande de Heere Jezus Christus op te schrijven en door te geven aan gelovigen. Daarom kon Paulus ook zeggen: "wees … mijn navolgers ..." (Fil. 3:17) . Met andere woorden: geef dit onderwijs ook weer door aan nieuwe generaties.

Het geheim van Gods wil
Paulus schrijft dat dit geheim(enis) van God één van de zegeningen is die de gelovigen in onze tijd hebben ontvangen. Hij schreef in Efeze 1:9 en10: "... toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen ..."

Wij mogen dus het geheim van Zijn wil (leren) kennen, waarvan Paulus later in de brief schrijft: "... dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest ..." (Efe. 3:5).
Wat is nu het geheim van Gods wil? Is dat het geheim, dat alles onder de heerschappij van Christus zal komen in de zogenaamde 'bedeling van de volheid der tijden'? Kortweg, als de Heere Jezus Christus terugkomt op aarde? Nee, want dat was al langer bekend. Zie bijvoorbeeld Psalm 8:7 en 1 Kronieken 29:11. Maar het nieuwe dat niet eerder bekend was, staat onder meer in Efeze 1: "En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als Hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente ..." (vs. 22).
Hier wordt de kern van Gods geheim genoemd: dat Christus - in Zijn positie boven alles wat is – gegeven is aan de Gemeente.

Er was al veel bekend van het plan van God. Zie bijvoorbeeld Romeinen 2:17 en 18. De wil van God was onder meer geopenbaard in de wetgeving die aan Israël is gegeven. Moeten wij nu ook naar die wetten leven? Zijn wij het Israël van deze tijd? Nee! Wij als gelovigen vormen het lichaam van Christus en dat is in zijn aard iets anders dan Israël.
Wat bekend was, is dat God alle dingen onder de voeten van Zijn Zoon zou stellen en wel in de tijd waarin Hij Zich onder meer als Rechter zal openbaren. Wat niet bekend was (en dat is het eeuwenlang verborgen geheim van God), is dat God aan ons als gelovigen dezelfde positie heeft toebedeeld als aan Zijn Zoon.
Als we op een rijtje zetten wat al wel en niet bekendgemaakt was, krijgen we het volgende:

Wat al eerder was geopenbaard: Wat in Paulus' bediening geopenbaard is:
Gods wil (wetten, Oude Testament) Het geheim van Gods wil (Efe. 1:9)
Het grootste deel van Gods Woord Het nog te openbaren deel van Gods Woord (Kol. 1:25-26)
Het evangelie Het geheim van het evangelie (Efe. 6:19)

Wandelen in Gods plan
Wat hebben wij nu aan deze kennis? Is die er alleen maar om intellectueel bevredigd te worden? Verstaan wij de rijkdom van het kennen van het geheim van de wil van God?
Dit geheim wordt namelijk verbonden met Zijn genade. In 2 Timotheüs 1:9 en 10 staan een paar opmerkelijk dingen: "Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie ..."
Foto p 13-15 Bible-hands
Aan de gelovige is genade gegeven, toen hij/zij zelf nog niet eens bestond! Dat hoorde namelijk bij Gods plan, om een groep mensen voor Zich te winnen, die samen het Lichaam van Christus zouden gaan vormen. Dit plan is eeuwenlang verborgen gebleven, evenals de daarbij behorende genade. Maar toen de Heere Jezus Christus terugging in Zijn heerlijkheid na Zijn Hemelvaart, kon dit deel van Gods plan openbaar worden gemaakt in de tweede fase van de bediening van Paulus!

Leven naar Gods wil
Als we ons hart erop zetten het grote geheim van God (beter) te leren kennen, zullen we gaandeweg Zijn wil voor deze tijd leren verstaan. Dit is de 'rechte kennis van Zijn wil', zoals Paulus zegt in Kolossenzen 1: 9 en 10: "Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God ..."
Die kennis van Gods wil wordt ons met name door de apostel Paulus onderwezen, daarvoor is hij
Aangesteld (1 Tim. 2:7; 2 Tim.1:8-11). Zoals Jezus onderwijs gaf (m.b.t. de Wet en het
Koninkrijk), zo doet Paulus dat in verband met de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Daarom is het goed om navolgers te zijn van hem in zijn leer en zijn leven (vgl. Fil. 3:17, 2 Tim. 3:10). Wanneer we dat doen, leidt dat tot een wandel die 'Gode welgevallig' is, dat wil zeggen: in overeenstemming met Zijn bedoelingen en de regels die Hij in deze fase van Zijn plan hanteert. Zo zullen we groeien in de juiste kennis van de verborgen God en zo doende in alle goed werk vrucht dragen!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'