Lectori Salutem - Hoop

Lectori Salutem

Hoop

Verderop, in AMEN Actueel, kunt u lezen dat het woord ‘hoop’ in de top drie van meest gezochte woorden van de digitale Bijbel staat. Het woord schoof op van vier – vorig jaar – naar plaats drie in 2022.

We kunnen ons daar alles bij voorstellen. Het afgelopen jaar was voor velen, zacht gezegd, uitdagend en soms regelrecht een drama. En nog, want het nieuwe jaar biedt – eerlijk gezegd – weinig perspectief. Reden genoeg om juist nu houvast te zoeken en te vinden door je te (blijven) richten op Gods Woord. En te zien hoe God ons kan helpen om door te gaan en om hoop te houden, zelfs als de omstandigheden moeilijk en vervelend zijn.
De wereld heeft ons niet veel hoop te bieden. Daarom zijn we blij met de Bijbel, Gods Woord. Als we daarin lezen is er reden om, wellicht dwars tegen alles in, hoopvol te zijn en moed te vatten. Zoals Jesaja 40:31 bijvoorbeeld zegt: "… wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen …"

Vertrouwen
De Bijbel heeft veel te zeggen over hoop. Het is een belangrijk thema en bepaalt ons bij het werk van God en Zijn plan. In de wereld om ons heen kunnen we constateren dat de werken der duisternis toenemen. We zullen daar in AMEN regelmatig over schrijven, want het is onderdeel van de activiteiten van satan, Gods tegenstander. Tegelijkertijd mogen we weten dat God in het verborgene werkt aan de uitvoering van Zíjn heilsplan. Bestudering daarvan helpt ons om door moeilijke tijden heen te komen en ons perspectief op de toekomst te behouden. We starten in dit nummer een serie over het boek Openbaring, waarin vooral gesproken wordt over de afloop van de wereldgeschiedenis en de glorieuze (weder)komst van Christus. Daarvan spreekt ook het oude Gezang 166: “Amen, Jezus Christus, amen! Ja, Gij zult in 't groot heelal, 't rijk der duisternis beschamen, tot het niet meer wezen zal.”
Met volle overtuiging kunnen we ons vertrouwen stellen op God en op Zijn beloften, in tijden van nood en beproeving. Tegen Israël zei de HEERE destijds: "Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt “(Jes. 41:10).

Toekomst
Het levende Woord van God is altijd bij ons is en geeft ons de kracht om door moeilijke tijden heen te komen. Wat God betreft is er een hoopvolle toekomst: "Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” Deze woorden sprak de HEERE door de mond van de profeet Jeremia (hs. 29:11) tot Israël, maar we mogen ze met een gerust hart ook op onszelf betrekken. God heeft goede plannen voor ons leven en zal die op Zijn tijd en wijze vervullen. Wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
En ja, soms moeten we onszelf tot de orde roepen om ons te midden van alle zin en onzin van de wereld te richten op God, zoals David verwoordde in Psalm 62: “Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting” (vs. 5). Eigenlijk staat er: op Hem is mijn hoop!

God alleen kan ons ware liefde en vrede geven. Hij ís de God van liefde en vrede. En dat niet alleen, Hij is ook de God van de hoop! Paulus schreef in zijn brief aan de Romeinen: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest” (Rom. 15:13).
We houden de gebeurtenissen in de wereld nauwlettend in de gaten, maar houden boven alles het oog gericht op Hem, Die is en Die was en Die komt!

Mede namens het AMEN-team een hartelijke groet en Gods rijke zegen gewenst,

Peter Slagter

Nieuwe jaargang
We zijn de Heere dankbaar dat we nog steeds mogen en kunnen getuigen van Gods Woord, via het blad en ook op internet. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de bijdragen van onze lezers. Velen van u hebben inmiddels een machtiging gegeven om (periodiek) een bijdrage af te schrijven middels een automatische incasso. Daar zijn we erg blij mee! Dat geeft ons namelijk ‘vaste’ inkomsten, waardoor we met vrijmoedigheid de uitgaven kunnen inplannen. Wij besparen daarmee kosten en u hebt er verder geen omkijken naar. Van harte aanbevolen! U kunt natuurlijk ook zelf iets overmaken (vergeet s.v.p. uw relatienummer of postcode niet). 

Hoe dan ook, wij willen u bij voorbaat danken voor uw liefdevolle ondersteuning in gebeden en gaven!
Ga hier direct naar: https://www.amen.nl/amen-steunen

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'