Lectori Salutem - Wees blij!

Lectori Salutem

Wees blij!

‘Wees blij in de Heer en zing verheugd, amen, halleluja.
Verheugd, verheugd, amen, halleluja’

Misschien kent u dit liedje wel. De blijdschap spat eraf. Eigenlijk is het een oproep om blij te zijn. Nu is het wel zo mooi als er ook reden is om blij te zijn, anders wordt het een soort poppenkast, een toneelstukje. En gelukkig, er is voldoende aanleiding om blij te zijn!

Droefenis
Ja, er zijn ook genoeg redenen om niet blij te zijn. Dat kan z’n oorzaak vinden in persoonlijk leed, ziekte, rouw, maatschappelijke of sociale problemen, noem maar op. En laten we eerlijk zijn, daar hoef je ook echt niet blij mee te zijn. Denk niet: ik ben christen, dus ik moet altijd lachen. Zelfs de Heere Jezus heeft intense droefenis meegemaakt en de Bijbel getuigt daar ook van.

Rotzooi
Als we de situatie zien, waarin we als samenleving terechtgekomen zijn, daar wordt je evenmin blij van. ‘Goeie genade, wat een rotzooi’, hoorde ik iemand onlangs zeggen. Misschien is dat nog wel de beste omschrijving: rotzooi.
‘Zooi’ betekent volgens het woordenboek: ongeregelde hoeveelheid, janboel, bende, etc. Het woord ‘rot’ ervoor versterkt dat nog: afval, drek, vuiligheid.
Dergelijke woorden komen geregeld langs in de (sociale) media om aan te geven dat de wereld belabberd is, ook in ons eigen ‘beschaafde’ Nederland. Denk aan de bende van de toeslagenaffaire. Het zal je maar overkomen. En de janboel op regeringsniveau. Een kabinet dat weggestuurd is, gaat na een demissionaire periode straks gewoon verder, naar het zich laat aanzien. Een minister-president die het liegen zo ongeveer tot een deugd gemaakt heeft, plakt gewoon weer vier jaar vast aan zijn premierschap. En het gekke is, velen vinden het -gezien hun stemgedrag- allemaal prima. Net zoals men de corona-maatregelen prima vindt. Maatregelen die niets meer met een gezondheidscrisis van doen hebben, maar alles met controle! Steeds een stapje verder, het is langzamerhand weerzinwekkend. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

En toch…
Best om dingen te benoemen en/of te duiden. We leven er tenslotte midden in met elkaar. En ieder kijkt er op zijn of haar eigen manier naar, en dat is oké. En toch… is het belangrijk dat we onszelf niet verliezen in het negativisme, hoeveel aanleiding daar misschien ook voor is. Er is nog genoeg om blij mee te zijn, vooral als het gaat om God en Zijn Woord. Let op, het liedje zegt: Wees blij in de Heer!
Dat is ook wat Paulus schreef aan de Filippenzen:

“Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: verblijd u” (Fil. 4:4).

In de Bijbel gaat het om een geestelijke blijdschap, in relatie tot de Heer, gestoeld op Gods Woord en Zijn beloften. Toen het volk Israël na de Babylonische ballingschap terugkeerde naar het land, werd de Wet (opnieuw) voorgelezen. Gods Woord voor die tijd. Het maakte grote indruk op het volk: er werd massaal gehuild, een en al droefenis. En Nehemia zegt dan: “Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze HEERE. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.”
Inderdaad, de blijdschap in de Heere geeft kracht! Kracht om staande te blijven in de chaos, kracht om boven de aardse beslommeringen te staan, kracht om de dingen te zoeken die boven zijn, enzovoort.
Iemand die dat ook heeft ervaren is de profeet Jeremia. Hij wordt wel ‘de wenende profeet’ genoemd, vanwege de tegenstand, de strijd en het lijden dat hem, als dienaar van God, overkwam. Zo erg was het, dat hij zelfs eens verzuchtte: ‘was ik maar nooit geboren’ (Jer. 15:10). Menselijk gesproken alleen maar droefenis. En toch… lees wat hij schreef: “Zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten” (Jer. 15:16).

Voorwaarts
We hoeven niet bij de pakken neer te zitten. Wij mogen ons te allen tijde verblijden in de Heere en in het grote heil dat ons door genade ten deel gevallen is: rechtvaardiging, heiliging en verlossing (1 Kor. 1:31). Dus, hoe de situatie ook is (of wordt), wij gaan voorwaarts, op weg naar de gouden toekomst die God heeft bereid. De Heere God zal het goede werk dat Hij is begonnen -ook in ons persoonlijk leven- voortzetten tot op de gloriedag van Christus Jezus, onze Heer (Fil. 1:6). Dát is Gods belofte en dat kan niemand ons ontnemen. Geen ongeluk, geen tegenslag, geen overheid, geen macht of kracht in deze wereld. Gods Naam is over ons uitgeroepen en dat is reden tot grote blijdschap. Het is voor ons zeg maar net als voor de koningskinderen in Psalm 45: “Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.” Maranatha!

STEUN AMEN DOOR EEN GIFT OVER TE MAKEN: KLIK HIER  - Alvast bedankt!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'