Lectori Salutem - Wees blij!

Lectori Salutem

Wees blij!

‘Wees blij in de Heer en zing verheugd, amen, halleluja.
Verheugd, verheugd, amen, halleluja’

Misschien kent u dit liedje wel. De blijdschap spat eraf. Eigenlijk is het een oproep om blij te zijn. Nu is het wel zo mooi als er ook reden is om blij te zijn, anders wordt het een soort poppenkast, een toneelstukje. En gelukkig, er is voldoende aanleiding om blij te zijn!

Droefenis
Ja, er zijn ook genoeg redenen om niet blij te zijn. Dat kan z’n oorzaak vinden in persoonlijk leed, ziekte, rouw, maatschappelijke of sociale problemen, noem maar op. En laten we eerlijk zijn, daar hoef je ook echt niet blij mee te zijn. Denk niet: ik ben christen, dus ik moet altijd lachen. Zelfs de Heere Jezus heeft intense droefenis meegemaakt en de Bijbel getuigt daar ook van.

Rotzooi
Als we de situatie zien, waarin we als samenleving terechtgekomen zijn, daar wordt je evenmin blij van. ‘Goeie genade, wat een rotzooi’, hoorde ik iemand onlangs zeggen. Misschien is dat nog wel de beste omschrijving: rotzooi.
‘Zooi’ betekent volgens het woordenboek: ongeregelde hoeveelheid, janboel, bende, etc. Het woord ‘rot’ ervoor versterkt dat nog: afval, drek, vuiligheid.
Dergelijke woorden komen geregeld langs in de (sociale) media om aan te geven dat de wereld belabberd is, ook in ons eigen ‘beschaafde’ Nederland. Denk aan de bende van de toeslagenaffaire. Het zal je maar overkomen. En de janboel op regeringsniveau. Een kabinet dat weggestuurd is, gaat na een demissionaire periode straks gewoon verder, naar het zich laat aanzien. Een minister-president die het liegen zo ongeveer tot een deugd gemaakt heeft, plakt gewoon weer vier jaar vast aan zijn premierschap. En het gekke is, velen vinden het -gezien hun stemgedrag- allemaal prima. Net zoals men de corona-maatregelen prima vindt. Maatregelen die niets meer met een gezondheidscrisis van doen hebben, maar alles met controle! Steeds een stapje verder, het is langzamerhand weerzinwekkend. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

En toch…
Best om dingen te benoemen en/of te duiden. We leven er tenslotte midden in met elkaar. En ieder kijkt er op zijn of haar eigen manier naar, en dat is oké. En toch… is het belangrijk dat we onszelf niet verliezen in het negativisme, hoeveel aanleiding daar misschien ook voor is. Er is nog genoeg om blij mee te zijn, vooral als het gaat om God en Zijn Woord. Let op, het liedje zegt: Wees blij in de Heer!
Dat is ook wat Paulus schreef aan de Filippenzen:

“Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: verblijd u” (Fil. 4:4).

In de Bijbel gaat het om een geestelijke blijdschap, in relatie tot de Heer, gestoeld op Gods Woord en Zijn beloften. Toen het volk Israël na de Babylonische ballingschap terugkeerde naar het land, werd de Wet (opnieuw) voorgelezen. Gods Woord voor die tijd. Het maakte grote indruk op het volk: er werd massaal gehuild, een en al droefenis. En Nehemia zegt dan: “Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze HEERE. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.”
Inderdaad, de blijdschap in de Heere geeft kracht! Kracht om staande te blijven in de chaos, kracht om boven de aardse beslommeringen te staan, kracht om de dingen te zoeken die boven zijn, enzovoort.
Iemand die dat ook heeft ervaren is de profeet Jeremia. Hij wordt wel ‘de wenende profeet’ genoemd, vanwege de tegenstand, de strijd en het lijden dat hem, als dienaar van God, overkwam. Zo erg was het, dat hij zelfs eens verzuchtte: ‘was ik maar nooit geboren’ (Jer. 15:10). Menselijk gesproken alleen maar droefenis. En toch… lees wat hij schreef: “Zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten” (Jer. 15:16).

Voorwaarts
We hoeven niet bij de pakken neer te zitten. Wij mogen ons te allen tijde verblijden in de Heere en in het grote heil dat ons door genade ten deel gevallen is: rechtvaardiging, heiliging en verlossing (1 Kor. 1:31). Dus, hoe de situatie ook is (of wordt), wij gaan voorwaarts, op weg naar de gouden toekomst die God heeft bereid. De Heere God zal het goede werk dat Hij is begonnen -ook in ons persoonlijk leven- voortzetten tot op de gloriedag van Christus Jezus, onze Heer (Fil. 1:6). Dát is Gods belofte en dat kan niemand ons ontnemen. Geen ongeluk, geen tegenslag, geen overheid, geen macht of kracht in deze wereld. Gods Naam is over ons uitgeroepen en dat is reden tot grote blijdschap. Het is voor ons zeg maar net als voor de koningskinderen in Psalm 45: “Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.” Maranatha!

STEUN AMEN DOOR EEN GIFT OVER TE MAKEN: KLIK HIER  - Alvast bedankt!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'