Lectori Salutem - Wees blij!

Lectori Salutem

Wees blij!

‘Wees blij in de Heer en zing verheugd, amen, halleluja.
Verheugd, verheugd, amen, halleluja’

Misschien kent u dit liedje wel. De blijdschap spat eraf. Eigenlijk is het een oproep om blij te zijn. Nu is het wel zo mooi als er ook reden is om blij te zijn, anders wordt het een soort poppenkast, een toneelstukje. En gelukkig, er is voldoende aanleiding om blij te zijn!

Droefenis
Ja, er zijn ook genoeg redenen om niet blij te zijn. Dat kan z’n oorzaak vinden in persoonlijk leed, ziekte, rouw, maatschappelijke of sociale problemen, noem maar op. En laten we eerlijk zijn, daar hoef je ook echt niet blij mee te zijn. Denk niet: ik ben christen, dus ik moet altijd lachen. Zelfs de Heere Jezus heeft intense droefenis meegemaakt en de Bijbel getuigt daar ook van.

Rotzooi
Als we de situatie zien, waarin we als samenleving terechtgekomen zijn, daar wordt je evenmin blij van. ‘Goeie genade, wat een rotzooi’, hoorde ik iemand onlangs zeggen. Misschien is dat nog wel de beste omschrijving: rotzooi.
‘Zooi’ betekent volgens het woordenboek: ongeregelde hoeveelheid, janboel, bende, etc. Het woord ‘rot’ ervoor versterkt dat nog: afval, drek, vuiligheid.
Dergelijke woorden komen geregeld langs in de (sociale) media om aan te geven dat de wereld belabberd is, ook in ons eigen ‘beschaafde’ Nederland. Denk aan de bende van de toeslagenaffaire. Het zal je maar overkomen. En de janboel op regeringsniveau. Een kabinet dat weggestuurd is, gaat na een demissionaire periode straks gewoon verder, naar het zich laat aanzien. Een minister-president die het liegen zo ongeveer tot een deugd gemaakt heeft, plakt gewoon weer vier jaar vast aan zijn premierschap. En het gekke is, velen vinden het -gezien hun stemgedrag- allemaal prima. Net zoals men de corona-maatregelen prima vindt. Maatregelen die niets meer met een gezondheidscrisis van doen hebben, maar alles met controle! Steeds een stapje verder, het is langzamerhand weerzinwekkend. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

En toch…
Best om dingen te benoemen en/of te duiden. We leven er tenslotte midden in met elkaar. En ieder kijkt er op zijn of haar eigen manier naar, en dat is oké. En toch… is het belangrijk dat we onszelf niet verliezen in het negativisme, hoeveel aanleiding daar misschien ook voor is. Er is nog genoeg om blij mee te zijn, vooral als het gaat om God en Zijn Woord. Let op, het liedje zegt: Wees blij in de Heer!
Dat is ook wat Paulus schreef aan de Filippenzen:

“Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: verblijd u” (Fil. 4:4).

In de Bijbel gaat het om een geestelijke blijdschap, in relatie tot de Heer, gestoeld op Gods Woord en Zijn beloften. Toen het volk Israël na de Babylonische ballingschap terugkeerde naar het land, werd de Wet (opnieuw) voorgelezen. Gods Woord voor die tijd. Het maakte grote indruk op het volk: er werd massaal gehuild, een en al droefenis. En Nehemia zegt dan: “Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze HEERE. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.”
Inderdaad, de blijdschap in de Heere geeft kracht! Kracht om staande te blijven in de chaos, kracht om boven de aardse beslommeringen te staan, kracht om de dingen te zoeken die boven zijn, enzovoort.
Iemand die dat ook heeft ervaren is de profeet Jeremia. Hij wordt wel ‘de wenende profeet’ genoemd, vanwege de tegenstand, de strijd en het lijden dat hem, als dienaar van God, overkwam. Zo erg was het, dat hij zelfs eens verzuchtte: ‘was ik maar nooit geboren’ (Jer. 15:10). Menselijk gesproken alleen maar droefenis. En toch… lees wat hij schreef: “Zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten” (Jer. 15:16).

Voorwaarts
We hoeven niet bij de pakken neer te zitten. Wij mogen ons te allen tijde verblijden in de Heere en in het grote heil dat ons door genade ten deel gevallen is: rechtvaardiging, heiliging en verlossing (1 Kor. 1:31). Dus, hoe de situatie ook is (of wordt), wij gaan voorwaarts, op weg naar de gouden toekomst die God heeft bereid. De Heere God zal het goede werk dat Hij is begonnen -ook in ons persoonlijk leven- voortzetten tot op de gloriedag van Christus Jezus, onze Heer (Fil. 1:6). Dát is Gods belofte en dat kan niemand ons ontnemen. Geen ongeluk, geen tegenslag, geen overheid, geen macht of kracht in deze wereld. Gods Naam is over ons uitgeroepen en dat is reden tot grote blijdschap. Het is voor ons zeg maar net als voor de koningskinderen in Psalm 45: “Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.” Maranatha!

STEUN AMEN DOOR EEN GIFT OVER TE MAKEN: KLIK HIER  - Alvast bedankt!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (109).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'