Lectori Salutem - Enerverende tijden

Lectori Salutem

Enerverende tijden

De ontwikkelingen in de wereld trekken in snel tempo aan ons voorbij. Oorlog, sancties, pandemie, stikstof, klimaat, noem maar op. We krijgen er door de moderne communicatiemiddelen allemaal wel iets (of veel) van mee.

Zenuwen
De betekenis van het woord ‘enerverend’ is: zenuwprikkelend. Dat kan twee kanten op. Negatief: zenuwachtig en bang worden, en positief: opgewonden raken en nieuwsgierig. Beide komen voor. Veel mensen worden zenuwachtig als ze zien wat er allemaal gebeurt, hoeveel ellende er is.
En laten we eerlijk zijn, er is veel en verschrikkelijke ellende in deze wereld. Het wordt ons dagelijks getoond in kranten en op televisie. Het houdt niet op! Zo lijkt het tenminste. En als mensen daarbij nog aan God denken, komt bij menigeen de vraag op: Als er een God is, waar is Hij dan en waarom laat Hij dit toe? In een tijdschrift zei iemand desgevraagd: “Dat is voor mij het bewijs dat er geen God is, want zoveel lijden en ellende zou Hij nooit toelaten.” Zo kijken velen er tegenaan. Het werkt velen op de zenuwen.
C.S. Lewis schreef ten aanzien van het lijden een boekwerkje met als titel: ´Gods Megafoon'. Hierin zegt hij dat God in de natuur tot de mens fluistert, in Zijn Woord spreekt en in het lijden roept. Alsof Hij een megafoon gebruikt om de aandacht van de mens te trekken.

Eigen weg
Koning Salomo schreef zo'n 3000 jaar geleden: "De dwaasheid van een mens verdraait zijn weg, en dan is zijn hart nog woedend op de HEERE ook!" (Spr.19:3). In deze spreuk komt kernachtig naar voren dat God dus eigenlijk de schuld krijgt van alle ellende. Dwaasheid in de Bijbel betekent: Het zoeken van een eigen weg. Een weg zonder God. Alles in eigen kracht (willen) doen. Dat begon al vroeg in de menselijke geschiedenis: "Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken..." (Gen. 11:4). En Jesaja zegt over eigenzinnige mensen: “De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede” (59:8). Zo is het ook in onze dagen. En om antwoord te geven op de vraag waarom God (nog) niet ingrijpt, moeten we -vanuit het oogpunt van Gods liefde- zeggen: Omdat Hij genadig is en nog zoveel mogelijk mensen een kans wil geven de toevlucht tot Hem te nemen! Mensen die ontdekken dat ze het in eigen kracht niet kunnen en alles van Hem willen verwachten. Die eenvoudig op Hem vertrouwen en daarmee blijmoedig op weg gaan naar Zijn toekomst!

Opwinding
Tegelijkertijd kun je ook opgewonden en nieuwsgierig raken van alles wat er gebeurt. Ik bedoel: het kan toch zo niet altijd doorgaan, er moet toch eens een einde aan komen. En zo ja, hoe dan? We zouden dit alles ook nog kunnen plaatsen in het licht van Gods plan. Zo leven wij nu in een 'tussen-tijd', namelijk de periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst. De Heer is in de hemel, en de belofte is dat Hij daaruit op aarde zal terugkeren om orde op zaken te stellen. Zolang dat tijdstip nog niet is aangebroken, zwijgt God nog en grijpt niet in. De enige taal, waarin God nu spreekt is de taal van Zijn liefde en genade, verkondigd in het Evangelie. Maar… op enig moment gaat het profetisch Woord in vervulling en zal de wederkomst van Christus een feit zijn: Nog een korte tijd en Hij Die komt zal er zijn. Dan zal de Heere Zich openbaren. Dan zal Hij opstaan, (recht)spreken en handelen.
We zijn, hoe dan ook, op weg naar de eindtijd en dat doet het hart sneller kloppen. Wat gaat (lees: moet) er nog gebeuren vóór die tijd? Hoe kunnen we de huidige ontwikkelingen zien in dat licht? Wat zal de van God vervreemde mens(heid) nog allemaal uitspoken? Welke kronkelpaden zullen nog bewandeld worden? We gaan het zien. Enerverend. En hou vast: we zijn niet op weg naar het einde, maar naar een nieuw begin. God is getrouw, Zijn plannen falen niet!

Zomergift
We zijn dankbaar voor de uitgave van AMEN. Niet alleen als blad, maar ook als internetmedium. Het is een voorrecht om in deze tijd de Bijbelse boodschap te mogen verkondigen. En u kunt ons daarbij (blijven) helpen, allereerst door uw gebed. Daarnaast door anderen attent te maken op AMEN en… u helpt ons uiteraard ook met uw gaven ter ondersteuning van het werk.
We willen u graag uitnodigen om naast uw reguliere bijdrage(n) een extra ´zomergift’ over te maken, zodat we ons werk krachtdadig kunnen voortzetten. Ga hier direct naar de pagina: Steun AMEN. Alvast veel dank!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (117).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'