Lectori Salutem - Woorden van waarheid en gezond verstand

Lectori Salutem

Woorden van waarheid en gezond verstand

Het is van alle tijden dat waarheid en leugen de gang van de mensheid kleuren. Al in de vroegste geschiedenis van de mens diende het zich aan: “God heeft zeker wel gezegd…?” Leugen is in de eerste plaats verdraaiing van de waarheid. Maar als dat lang duurt, verandert dat in versluiering en kan het ten slotte uitmonden in verwoesting. Maar… er is hoop!

Van klein naar groot
Tja, liegen doen we allemaal, al lijkt het misschien nog zo onschuldig. Niet voor niets bestaat er een uitdrukking als ‘een leugentje om bestwil’. Het wordt minder prettig als leugentjes echte, grote leugens gaan worden. Alleen maar bedoeld om de waarheid te verdoezelen of ten onder te houden. Ooit beklaagde Jeremia zich over zijn landgenoten en de modus operandi in zijn tijd: “Een ieder bedriegt zijn naaste, zij spreken niet de waarheid. Zij leren hun tong leugens te spreken, zij vermoeien zich met onrecht doen” (Jer. 9:5).
Voor je het weet kom je al doende terecht in een wereld waarin de waarheid zich nog nauwelijks kan manifesteren: “U hebt het kwaad lief boven het goede, de leugen boven het spreken van recht” (Ps. 52:5). Kortom, een wereld waarin de leugen regeert…

Voortreffelijk volk
En… in zo’n wereld leven wij vandaag! Als je let op alles wat er in de wereld en ons land gaande is momenteel, moet je je steeds weer afvragen: Wat is waarheid?
De leugen is snel, sterker nog, hij wordt soms van tevoren al bedacht om het makkelijker te maken als bepaalde gebeurtenissen liefst verborgen moeten blijven. Het is vaak na jaren dat bepaalde zaken duidelijk worden c.q. dat de waarheid bekend(gemaakt) wordt. We leven in een soort doofpotcultuur. En dan hebben we het niet alleen over in onze ogen foute regimes ver weg, maar ook over onze eigen vertrouwde omgeving. “We zijn een voortreffelijk volk”, schreef Peter Olsthoorn eens in HP/De Tijd (4 dec. 2013), “ook in zelfbedrog, verdoezelen en versluieren”.

Paulus
Bijna 2000 jaar geleden mocht de apostel Paulus spreken voor koning Agrippa (Hand. 25-26) en stadhouder Festus. Hij moest zich verdedigen tegen beschuldigingen van de Joodse elite in die tijd, zonder dat zij daarvoor overigens enig bewijs konden overleggen (Hand. 25:7). Hij vertelde wat hem was overkomen en hoe hij zijn bediening ontvangen had van de opgestane en levende Heer Jezus Christus. Hij benadrukte dat hij niets had gedaan dat tegen de (Joodse) wet inging, sterker nog, zijn boodschap sloot feilloos aan bij wat al gezegd was in de Wet en de Profeten, “… namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen” (26:23). Op dat moment wordt het stadhouder Festus teveel en roept met luide stem: “U bent buiten zinnen, Paulus! Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen!” (vs. 24). Paulus werd voor gek verklaard. De reactie van de apostel is kalm en veelzeggend: “Ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand” (vs. 25).

Standvastig
Woorden van waarheid en gezond verstand. Dat is precies wat we nodig hebben, ook vandaag, ook in ons eigen land(je). De huidige premier, wiens leugenachtigheid bijna spreekwoordelijk is geworden, heeft het almaar over Nederland als een ‘gaaf land’. En ja, er zijn best wel wat gave dingen te noemen, maar tegelijk moet je constateren, dat Nederland onderdeel is (geworden) van een internationale gemeenschap, een Europese samenleving, en daarin gelden keiharde wetten, die vooral beheerst worden door leugen, list en bedrog.
Te midden van alle problematiek, is het credo nu: standvastig blijven en focussen op woorden van waarheid en gezond verstand. Dat is voor ons als gelovigen vooral: vasthouden aan het levende en blijvende Woord van God. Dat Woord is de waarheid, een lamp voor onze voet en licht op ons pad (Ps. 119:105). 

Een geweldige toekomst
Bedenk wel: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. ‘t Kan langer of korter duren, maar uiteindelijk zal de waarheid aan het licht komen en zegevieren. En daar is een goede reden voor. De leugen is namelijk verbonden met de vorst der duisternis (zie Joh. 8:44) en de waarheid met de God van het licht, de Allerhoogste. Hij zal op Zijn tijd de leugen definitief ontmaskeren, alles aan het licht brengen en… Gode zij dank: alle dingen herstellen! We gaan een geweldige toekomst tegemoet. De toekomst van Hem, Die de Waarheid is in eigen Persoon, Jezus Christus, onze Heere.

Amen, Jezus Christus, amen!
Ja, Gij zult in ‘t groot heelal
‘t rijk der duisternis beschamen,
Tot het niet meer wezen zal!
(Gez. 166).

PS
De Bijbelstudies zijn weer begonnen! Kom ook en laten we ons samen buigen over Gods woorden van waarheid en gezond verstand. Zie agenda. Van harte welkom!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (117).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

De richteren

De betekenis van hun namen met betrekking tot Christus

De richterentijd omvat een periode van circa vierhonderdvijftig jaar waarin zich allerlei bekende en minder bekende gebeurtenissen afspeelden. Vaak zijn deze geschiedenissen een schaduwbeeld van Gods handelen met Israël. In dit boekje wordt aan sommige daarvan aandacht besteed, maar gaat het vooral om de betekenissen van de namen van de richteren. Deze namen wijzen naar de Persoon van de Heere Jezus Christus en diverse facetten van Zijn verlossingswerk met betrekking tot Israël.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De richteren'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'