Lectori Salutem - Het is gewoon herfst...

Lectori Salutem

Het is gewoon herfst...

De dagen worden korter, de nachten langer, zoals dat ieder jaar weer hetzelfde is. Eigenlijk niets bijzonders dus. Ook geen reden om te somberen. Het hoort bij de gang der seizoenen en het wordt vanzelf weer licht… lente, zomer!

In geestelijk opzicht mogen wij altíjd wandelen in het licht: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps. 119:105). Het kan niet zo donker zijn of daar is altijd nog het licht van de Bijbel, met daarin de boodschap van liefde, genade en vrede!
Bovendien bevat de Bijbel het ‘profetisch Woord’, waarin op betrouwbare wijze de toekomst is voorzegd. Logisch ook, want het is het boek van de God, Die ’t heden kent en de toekomst overziet. Het licht schijnt dus niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. En gelukkig maar, want dat licht hebben we ook hard nodig.

Op het moment van schrijven is nog niet helemaal bekend wie de komende vier jaar het Witte Huis in Washington DC bewoont. Maar voor wie de vlag ook gehesen wordt, het zal vreugde en teleurstelling teweegbrengen. Allebei tegelijk. Aangezien de POTUS (President Of The United States) ook gezien wordt als wereldleider, zal dat in de rest van de wereld niet anders zijn. We gaan zien wat het allemaal nog teweegbrengt, want er staat veel op het spel. Volgens aartsbisschop Carlo Maria Viganò, die vlak voor de verkiezingen een open brief aan president Trump schreef, is er namelijk een wereldwijd plan, genaamd The Great Reset. Refererend aan diverse Bijbelteksten waarschuwde de bisschop dat er een mondiale elite is die de hele mensheid wil onderwerpen door dwangmaatregelen op te leggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch te beperken. De coronapandemie is daar volgens hem onderdeel van (zie lifesitenews.com).

Ondertussen gaat het leven op aarde (nog) gewoon door. Nou ja, gewoon… Zolang corona met de bijbehorende (soms belachelijke) maatregelen heerst en lockdowns de economie teisteren, is er niets gewoon. Tel daarbij op de brute moordaanslagen, de protesten van links en rechts, antisemitisme, racisme, de wispelturigheden van overheden, et cetera, dan wordt het allemaal steeds unheimischer, zoals de buren zeggen.
Wat wel gewoon doorgaat, wat er in de wereld ook aan de hand is en in welk seizoen we ook leven, dat is het werk van God. Hoewel, dat werk is ook helemaal niet gewoon, eigenlijk heel bijzonder. Want dat heeft te maken met Gods wonderbare plan.
Ook nu, in de ‘herfst´ van deze bedeling der genade, is de Heere is nog steeds bezig de Gemeente te formeren, het Lichaam van Christus. Een machtig werk, dat in de wereld door mensenogen overigens niet gezien wordt. De leden van het Lichaam weten echter wel beter: zij behoren tot een volk, dat geroepen is tot lof van Zijn heerlijkheid en zijn bestemd om met Christus te delen in Zijn positie boven alles!
En in de toekomst zal Gods werk ook heel bijzonder zijn, als Hij Zijn plannen met Israël ten uitvoer zal brengen, met als gevolg dat “…alle vlees zal gewaarworden, dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, uw Verlosser, de machtige van Jakob” (Jes. 49:26).

Kortom, reden genoeg voor ons om ‘gewoon’ door te gaan met de verkonding van de goede boodschap. Immers, werkelijke vrede en rust, licht en uitzicht is er alleen door de Heere Jezus Christus. Hij heeft een dure prijs betaald om mensen te verlossen en uit de duisternis in het licht te brengen. En dat mogen die mensen best weten, want ze kunnen daar alleen maar hun voordeel mee doen. Door het geloof mogen zij delen in de (geestelijke!) rijkdom die wij van God hebben ontvangen. In de wereld misschien niets hebben en toch alles bezitten (2 Kor. 6:10). Heel bijzonder!

Hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst,
Peter Slagter

Laatste nummer
Het einde van het jaar is in zicht. Dit is het laatste nummer van deze jaargang. Daarom nog even een memo voor hen die nog geen bijdrage voor AMEN hebben overgemaakt. We vragen u vriendelijk dat nog even in orde te maken. Ook dat is gewoon nodig om dit goede werk krachtdadig voort te (kunnen) zetten. We kunnen dan dit jaar goed afsluiten en ons opmaken voor een nieuw jaar, waarin we vrijmoedig en met alle inzet de blijde boodschap mogen uitdragen. Helpt u ons mee het licht te verspreiden en het goede nieuws uit te dragen?
Alvast bedankt!

Klik hier om eenvoudig een gift over te maken.

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'