Lectori Salutem - Het is gewoon herfst...

Lectori Salutem

Het is gewoon herfst...

De dagen worden korter, de nachten langer, zoals dat ieder jaar weer hetzelfde is. Eigenlijk niets bijzonders dus. Ook geen reden om te somberen. Het hoort bij de gang der seizoenen en het wordt vanzelf weer licht… lente, zomer!

In geestelijk opzicht mogen wij altíjd wandelen in het licht: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps. 119:105). Het kan niet zo donker zijn of daar is altijd nog het licht van de Bijbel, met daarin de boodschap van liefde, genade en vrede!
Bovendien bevat de Bijbel het ‘profetisch Woord’, waarin op betrouwbare wijze de toekomst is voorzegd. Logisch ook, want het is het boek van de God, Die ’t heden kent en de toekomst overziet. Het licht schijnt dus niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. En gelukkig maar, want dat licht hebben we ook hard nodig.

Op het moment van schrijven is nog niet helemaal bekend wie de komende vier jaar het Witte Huis in Washington DC bewoont. Maar voor wie de vlag ook gehesen wordt, het zal vreugde en teleurstelling teweegbrengen. Allebei tegelijk. Aangezien de POTUS (President Of The United States) ook gezien wordt als wereldleider, zal dat in de rest van de wereld niet anders zijn. We gaan zien wat het allemaal nog teweegbrengt, want er staat veel op het spel. Volgens aartsbisschop Carlo Maria Viganò, die vlak voor de verkiezingen een open brief aan president Trump schreef, is er namelijk een wereldwijd plan, genaamd The Great Reset. Refererend aan diverse Bijbelteksten waarschuwde de bisschop dat er een mondiale elite is die de hele mensheid wil onderwerpen door dwangmaatregelen op te leggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch te beperken. De coronapandemie is daar volgens hem onderdeel van (zie lifesitenews.com).

Ondertussen gaat het leven op aarde (nog) gewoon door. Nou ja, gewoon… Zolang corona met de bijbehorende (soms belachelijke) maatregelen heerst en lockdowns de economie teisteren, is er niets gewoon. Tel daarbij op de brute moordaanslagen, de protesten van links en rechts, antisemitisme, racisme, de wispelturigheden van overheden, et cetera, dan wordt het allemaal steeds unheimischer, zoals de buren zeggen.
Wat wel gewoon doorgaat, wat er in de wereld ook aan de hand is en in welk seizoen we ook leven, dat is het werk van God. Hoewel, dat werk is ook helemaal niet gewoon, eigenlijk heel bijzonder. Want dat heeft te maken met Gods wonderbare plan.
Ook nu, in de ‘herfst´ van deze bedeling der genade, is de Heere is nog steeds bezig de Gemeente te formeren, het Lichaam van Christus. Een machtig werk, dat in de wereld door mensenogen overigens niet gezien wordt. De leden van het Lichaam weten echter wel beter: zij behoren tot een volk, dat geroepen is tot lof van Zijn heerlijkheid en zijn bestemd om met Christus te delen in Zijn positie boven alles!
En in de toekomst zal Gods werk ook heel bijzonder zijn, als Hij Zijn plannen met Israël ten uitvoer zal brengen, met als gevolg dat “…alle vlees zal gewaarworden, dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, uw Verlosser, de machtige van Jakob” (Jes. 49:26).

Kortom, reden genoeg voor ons om ‘gewoon’ door te gaan met de verkonding van de goede boodschap. Immers, werkelijke vrede en rust, licht en uitzicht is er alleen door de Heere Jezus Christus. Hij heeft een dure prijs betaald om mensen te verlossen en uit de duisternis in het licht te brengen. En dat mogen die mensen best weten, want ze kunnen daar alleen maar hun voordeel mee doen. Door het geloof mogen zij delen in de (geestelijke!) rijkdom die wij van God hebben ontvangen. In de wereld misschien niets hebben en toch alles bezitten (2 Kor. 6:10). Heel bijzonder!

Hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst,
Peter Slagter

Laatste nummer
Het einde van het jaar is in zicht. Dit is het laatste nummer van deze jaargang. Daarom nog even een memo voor hen die nog geen bijdrage voor AMEN hebben overgemaakt. We vragen u vriendelijk dat nog even in orde te maken. Ook dat is gewoon nodig om dit goede werk krachtdadig voort te (kunnen) zetten. We kunnen dan dit jaar goed afsluiten en ons opmaken voor een nieuw jaar, waarin we vrijmoedig en met alle inzet de blijde boodschap mogen uitdragen. Helpt u ons mee het licht te verspreiden en het goede nieuws uit te dragen?
Alvast bedankt!

Klik hier om eenvoudig een gift over te maken.

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (109).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'