Lectori Salutem - Op naar een betere wereld?!

Lectori Salutem

Op naar een betere wereld?!

Volgens de planning is de verschijningsdatum van deze AMEN: 19 maart. De landelijke verkiezingen zijn dan al geweest. Op het moment dat we dit voor het blad schrijven moeten ze nog plaatsvinden en weten we dus nog niet wat de uitslag is.

Tenzij er onverwacht iets spectaculairs plaatsvindt, zal het na 17 maart niet zoveel anders zijn dan ervoor. Natuurlijk maakt het verschil of een regering een linkse of rechtse signatuur heeft. Maar door het ‘veel partijen systeem’ in ons land zal het regeren altijd een kwestie zijn van compromissen sluiten, geven en nemen. Bovendien weten we inmiddels maar al te goed, dat ook een regeringsverklaring niet heilig is. Men zegt het één en doet vaak het andere. Niks nieuws onder de zon. Het zij zo.

Globalisme
Daar komt nog iets bij. We leven tegenwoordig in een tijdperk van verdergaande globalisering, een toenemend proces van mondiale verbondenheid. Dat komt in deze ‘coronatijd’ ook duidelijk tot uitdrukking. De wereld-gezondheids-organisatie (WHO) heeft Covid-19 tot een pandemie verklaard en dus zijn de leden van de Verenigde Naties gehouden zich te conformeren aan mondiale regelgeving. Dat hebben ze al lang geleden met elkaar afgesproken. Vandaar dat een groot deel van de wereldgemeenschap in lockdown gegaan is. Sommige landen proberen zich daaraan nog enigszins te onttrekken, om nog iets van het nationale belang overeind te houden, maar dat is en blijft een lastige zaak.

Herstart
Het wordt inmiddels steeds duidelijker dat supra-nationale krachten werkzaam zijn en deze pandemie aangrijpen om reeds lang bestaande plannen te realiseren. Zo’n pandemie - wat het ten diepste helemaal niet is - vormt daarvoor een uitstekend pressiemiddel. Voortdurend wordt er een angstscenario geschilderd, terwijl die angst op basis van feiten en statistieken niet nodig is.
De bedenker van het Outbreak Management Team (OMT), dr. Jan Huurman, ziet met leedwezen aan hoe het OMT een soort schaduwregering is geworden en pleitte er ook voor om een bredere blik te krijgen op het virus en de maatschappelijke effecten van de coronamaatregelen ‘die wel héél erg zwaar zijn’ (zie onder dit artikel). Ze maken meer kapot dan ons lief is. Hopelijk worden ze in een ras tempo verder versoepeld.
En waarom al die maatregelen? Officieel natuurlijk om het virus te bestrijden, maar er is meer! Het heeft ook te maken met eerder genoemde plannen van de bestuurlijke elite. Er moet een andere (in de uitingen van de elite: betere) wereld komen. De kreet die hierbij veelvuldig wordt gebruikt, is: ‘Build back better’, ook door Mark Rutte, die de Tweede Kamerleden in januari voorhield, dat ‘Nederland hierin voorop kan lopen’. 
Klinkt mooi: een betere wereld bouwen, maar beter voor wie en hoe? En daar wringt de schoen. Op de website van het WEF (World Economic Forum) staan talloze suggesties om tot die betere wereld te komen, waarbij men de focus heeft op het jaar 2030. Dan moet het zo’n beetje gerealiseerd zijn.

Gods Woord
Hoe gretig men ook is in het streven naar een betere wereld, en welke plannen er ook gesmeed worden, uiteindelijk leidt het tot niets! Waarom? Omdat het allemaal buiten de God van hemel en aarde om gaat. En de Bijbel is duidelijk: “Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er. De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft” (Ps. 33).

Ik ben zo blij met de Bijbel, waarin ik mag lezen over Gods liefde voor een verloren wereld en Zijn verlossingsplan. De Almachtige zal op Zijn tijd en wijze de plannen van de mensen, de overheden en de machtigen der aarde, vernietigen en Zijn heerschappij oprichten in en door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Die heerschappij is niet gebaseerd op eigen dunk, eer, roem, wellust, geld(zucht), leugen en al dat soort zaken, maar op goedheid en liefde, recht en waarheid. En dat leidt pas echt tot een betere wereld, sterker nog: een nieuwe wereld!
Bij alle komende ontwikkelingen, leuk of niet leuk, weten we één ding zeker: ze brengen de noodzakelijke en geplande komst van Christus met rasse schreden dichterbij. We zijn derhalve in blijde verwachting en gaan, hoe dan ook, de goede kant op!

*) Interview met Dr. Jan Huurman:

Korte versie (2:17): https://www.youtube.com/watch?v=ButHyAeeEpI&feature=youtu.be

Volledige versie (1:04:42): https://www.youtube.com/watch?v=OrvS8p7bgkg&feature=emb_logo

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'