Lectori Salutem - Op weg … met maar één letter verschil

Lectori Salutem

Op weg … met maar één letter verschil

Tja, dat lijkt niet veel, maar letters vormen woorden en dan kan één letter veel uitmaken. Het woord goed is iets anders dan goud (behalve in Groningen), en een hart ziet er heel anders uit dan een hert, om maar wat te noemen. In deze LS twee woorden met slechts één andere letter in onze taal, maar wat een verschil!

Babel
Deze naam staat niet alleen voor de stad die in Gods Woord dikwijls genoemd wordt, maar ook voor alle tegen-God-ingaande werken. Babel staat voor macht, leugen, eerzucht, zelfverheffing, en noem maar op. In het Oude en Nieuwe Testament zien we hoe de mensheid zich als zodanig ontwikkelt. We lezen over de oorsprong van Babel, de machten die erachter schuil gaan, en hoe de tegenstander in de loop der eeuwen zijn sinistere plannen uitvoert. Het lijkt erop dat we langzamerhand zijn aangeland bij de laatste fase van alles wat tegen God en Zijn Woord ingaat. Iets wat we voor onze ogen zien gebeuren, en dat is soms schokkend. En dat dan naast nog vele andere zaken die zich afspelen vandaag. Zoals een oude, fragiele president, die zich nog een keer verkiesbaar wil stellen als hoofd van het machtigste land in de wereld. Nog wel tenminste, want er zijn momenteel grote geopolitieke veranderingen gaande. De wereldhegemonie verplaatst zich langzaamaan van het Westen naar het Oosten, en ook het Midden-Oosten, want daar ligt Babel! Verder zijn daar nog de immigratieproblemen, oorlog(en), politieke spanningen, noem maar op. En natuurlijk de steeds weer liegende en bedriegende media die de argeloze mens een beeld van de wereld voorspiegelen die dikwijls haaks staat op de werkelijkheid (zie bijv. het item over klimaatreligie in AMEN Actueel).
Kortom, genoeg te doen. De strijd tussen waarheid en leugen, licht en duisternis, goed en kwaad neemt op vele fronten toe. In Gods Woord wordt het advies gegeven om te midden van dit alles niet ongerust te worden en vooral nuchter te blijven (Matt. 24:61, Luk. 12:29, Thess. 5:6, 2 Tim. 4:5, 1 Petr. 1:13 e.a.).
En ja, als je gewoon nuchter aankijkt tegen de dingen die vandaag in ons land en daarbuiten gebeuren, dan is daar veelal maar één woord voor: bizar! Gelukkig weten we waar het allemaal op uitloopt, zoals o.a. in het boek Openbaring is beschreven: het komt goed!

Bijbel
Het scheelt maar één letter, maar het is een wereld van verschil. De weg van Babel of die van de Bijbel, de weg van God. De Almachtige volvoert Zijn plan naar Zijn gemaakt bestek. En in het licht van dat plan ziet de toekomst er geweldig uit! 
Door een diep dal heen gaat het de goede kant op: naar de ‘berg der verheerlijking’! Babel bestaat nog zolang tot het moment aanbreekt dat God zegt: genoeg is genoeg, tot hier en niet verder. De Bijbel laat zien, dat er voldoende aanleiding is om ondanks alle ellende, optimistisch te blijven.

Twee woorden, twee werelden. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dit over die twee werelden, die van goddelozen en die van rechtvaardigen: “Kom niet op het pad van goddelozen, en begeef je niet op de weg van kwaaddoeners … Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan. Want zij eten brood van goddeloosheid en drinken wijn van gewelddaden, maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden” (Spr. 4:14-18).
Rechtvaardigen, dat zijn gelovigen, leven te midden van goddelozen en kwaaddoeners, maar zij leven niet in een roes en dronkenschap (geestelijk gezien), zoals Lukas 21:34 zegt. Zij blijven nuchter onder alles en weten dat God uiteindelijk, dwars door alles heen, tot Zijn doel komt.

Gods doel is: heerlijkheid, in de hemel en op de aarde.

Zoals de profeten zeggen: “ … de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jes. 11:9, Hab. 2:14).
Het klinkt utopisch, maar het is waar, want God zegt het en wat God zegt, gebeurt echt. De geschiedenis heeft het bewezen en de toekomst zal het leren. De ‘weg van Babel’ gaat ten onder, de ‘weg van de Bijbel’ (lees: de weg van God) gaat omhoog, richting Zijn eeuwige heerlijkheid. Glorie voor Zijn naam!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'