Lectori Salutem - Waarheid en leugen

Lectori Salutem

Waarheid en leugen

Het is van alle tijden dat deze twee, waarheid en leugen, de gang van de mensheid kleuren. Al in de vroegste geschiedenis van de mens diende het zich aan: “God heeft zeker wel gezegd…? Leugen is in de eerste plaats verdraaiing van de waarheid. Maar als dat lang duurt, verandert verdraaiing in versluiering en tegenstand, en kan het ten slotte uitmonden in verwoesting. Maar… er is hoop!

Van klein naar groot
Het is en zal voorlopig ook zo blijven: God waarachtig en ieder mens leugenachtig (Rom. 3:4). En ja, liegen doen we allemaal, al lijkt het misschien nog zo onschuldig. Niet voor niets bestaat er een uitdrukking als ‘een leugentje om bestwil’. Het wordt minder prettig als kleine leugentjes echte, grote leugens gaan worden. Alleen maar bedoeld om de waarheid te verdoezelen of zelfs tegen te staan. Zoals Jeremia zich bijvoorbeeld beklaagt over zijn landgenoten en de modus operandi in zijn tijd: “Een ieder bedriegt zijn naaste, zij spreken niet de waarheid. Zij leren hun tong leugens te spreken, zij vermoeien zich met onrecht doen” (9:5).
Voor je het weet kom je zo doende terecht in een wereld waarin de waarheid zich nog nauwelijks kan manifesteren: “U hebt het kwaad lief boven het goede, de leugen boven het spreken van recht” (Ps. 52:5). Kortom, een wereld waarin de leugen regeert…

Voortreffelijk volk
En… in zo’n wereld leven wij vandaag! Het mag ons dan misschien niet verwonderen, maar het is wel lastig soms. Want als je let op alles wat er in de wereld gaande is momenteel, moet je je steeds weer afvragen: Wat is waarheid?
De leugen is snel, sterker nog, hij wordt soms van tevoren al bedacht om het makkelijker te maken als bepaalde gebeurtenissen liefst verborgen moeten blijven.
Het is vaak na jaren dat bepaalde zaken duidelijk worden c.q. dat de waarheid aan het licht komt. We leven in een soort doofpotcultuur. En dan hebben we het niet alleen over in onze ogen foute regimes ver weg, maar ook over onze eigen vertrouwde omgeving. Iemand zei ooit over Nederland: “We zijn een voortreffelijk volk, ook in zelfbedrog, verdoezelen en versluieren.”
En ja, er zijn misschien best wel wat argumenten te noemen waarom we een ‘voortreffelijk volk’ zouden zijn, maar sprookjes bestaan niet. Nederland is onderdeel (geworden) van een internationale gemeenschap, een Europese samenleving en daarin gelden keiharde wetten, die vooral beheerst worden door leugen, list en bedrog. Daarin gaat het allang niet meer om de inzet van gewone, goedwillende mensen, maar om rijkdom, macht, heerszucht en controle.

Een geweldige toekomst
De strijd tussen waarheid en leugen gaat onverminderd door. Het leugensysteem krijgt steeds meer invloed op de gang van zaken in de wereld waarin wij leven. Hoe lang gaat dat nog door? Welke gevolgen zal dat hebben voor ons persoonlijk leven? Wat voor crises brengt dat nog teweeg? Vraagtekens genoeg. De geschiedenis zal het leren, maar dit is zeker: uiteindelijk zal de waarheid aan het licht komen. En daar is een goede reden voor. De leugen is namelijk verbonden met de vorst der duisternis en de waarheid met de God van het licht, de Allerhoogste. Hij zal op Zijn tijd de leugen definitief ontmaskeren en alles aan het licht brengen. En… Gode zij dank: Hij zal alle dingen herstellen! En daarom gaan we hoe dan ook een geweldige toekomst tegemoet. De toekomst van Hem, Die de Waarheid is in eigen Persoon, Jezus Christus, onze Heere. Een toekomst van gerechtigheid, vrede en… heerlijkheid!

Amen, Jezus Christus, amen!
Ja, Gij zult in ‘t groot heelal
‘t rijk der duisternis beschamen,
Tot het niet meer wezen zal!
(Gez. 166).

  • Een deel van de lezers trof bij eerdere nummers van AMEN een acceptgiro aan om daarmee een bijdrage voor ons werk over te (kunnen) maken. Zoals u wellicht al vernomen hebt, gaan de acceptgiro’s eruit. Ze worden nog tot 1 juni a.s. verwerkt, daarna niet meer. We vragen u dus vriendelijk om, indien nodig en mogelijk, zelf een bijdrage over te maken. Vermeld daarbij a.u.b. uw postcode of relatienummer. Graag bevelen we u aan om, net als vele anderen, een automatische incasso in te stellen voor uw bijdrage(n) aan AMEN. Zie daarvoor pagina 28 in het blad of doe het eenvoudig via de website. U hebt er dan geen omkijken meer naar. Van harte aanbevolen dus en alvast zeer bedankt voor uw ondersteuning!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'