Lectori Salutem - Vol goede moed!

Lectori Salutem

Vol goede moed!

Hoewel het nieuwe jaar al weer even loopt, willen we u allen toch nog een goed, gezond en bovenal gezegend 2022 toewensen. Of, zoals vrienden ons op nieuwjaarsdag appten: “Wij wensen jullie een jaar toe waar je over 365 dagen met dankbaarheid op terug kan zien.” Mooi gezegd, en dat zal ongetwijfeld lukken als we maar genoeg naar boven kijken...

Verlossing
Ook de kerstdagen liggen achter ons. We lazen (en spraken) toen over Jezus als Immanuël, God met ons. Voor ons als gelovigen is het zelfs méér dan dat: Hij woont in ons door de Heilige Geest. Christus is ons Leven. Dat maakt ons in alles wat we hier op aarde meemaken "meer dan overwinnaars" (Rom. 8).
Als het Kind is opgegroeid en later als volwassen Man in de openbaarheid treedt, wijst Johannes de doper Hem aan: "Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!" (Joh. 1:29). Prachtige woorden, waarin het volmaakte verlossingswerk tot uitdrukking komt. Hij ging Zijn weg van lijden en sterven, en bracht het volmaakte offer, op grond waarvan Johannes in zijn eerste brief schrijft: “Het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7). Wat een vreugde om dát te mogen geloven en weten. En door het geloof hebben wij niet alleen deel aan Zijn dood, maar ook aan Zijn opstanding. God heeft ons volkomen gereinigd en ons, zoals Paulus zegt: "… getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden" (Kol. 1:13 en 14). Daarom mogen we blij zijn voor Gods aangezicht en altijd vol goede moed!
Paulus zegt ook: "Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u" (Fil. 4:4). Dat is het grootste voorrecht nu, te weten, dat ons leven Hem toebehoort. Het leven op aarde geeft vaak helemaal geen reden tot blijdschap. Onze vreugdezang wordt hier op aarde dikwijls wreed verstoord. Daar zal ook dit nieuwe jaar geen uitzondering in zijn. Toch is daar die innerlijke vrede, die alle verstand te boven gaat, en de hoop op een geweldige toekomst!

Hoop
In 2 Korinthe 5 zegt de apostel: "Wij hebben dus altijd goede moed ..." (vs. 6). Door Zijn Geest is de Heere nabij, is Hij met ons, overal waar wij gaan. En terwijl wij zo onze aardse loopbaan volbrengen, zien wij uit naar de toekomst! "Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam ..." (Fil. 3:20 en 21).
Nu is het nog: de Heere met ons, straks zal het vooral ook zijn: wij met Hem! De positie die wij nu in de Geest reeds bezitten, in de hemel (zie Efe. 2:6 en Kol. 3:3), zullen wij straks ook lichamelijk innemen, bij Hem. Wij zullen, samen met hen die ons zijn voorgegaan, in een "onsterfelijk lichaam" (1 Kor. 15) in de tegenwoordigheid en heerlijkheid van onze Heiland zijn. Hij zal daar voor zorgen (Fil. 1:6). Dan zal ons geloof overgaan in een heerlijk aanschouwen! Daarom kunnen we altijd vol goede moed zijn. Wij zullen op volmaakte wijze, ook lichamelijk, delen in de heerlijkheid van Christus. Dat geeft ons reden tot dankbaarheid en grote vreugde, niet om de omstandigheden, maar om Christus, Die ons Leven is!

Die hoop moet al ons leed verzachten
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog.
Voor hen die ‘t heil des Heeren wachten
Zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid, niet af te meten,
O, vreugd die alle smart verbant,
Daar is de vreemd’lingschap vergeten
En wij, wij zijn in ’t Vaderland!
(Joh. de Heer 342)

Nieuwe jaargang
We zijn de Heere dankbaar dat we ook voor dit jaar weer 6 nummers konden inplannen en het blad nog altijd kunnen uitgeven, en ook op internet mogen getuigen van de goede en blijde boodschap. Vooral artikelen over Bijbelse onderwerpen en daarnaast -in mindere mate- notities bij de actualiteit van de wereld om ons heen.
Dit alles zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder de bijdragen van onze lezers. Velen van u hebben inmiddels een machtiging gegeven om (periodiek) een bijdrage af te schrijven middels een automatische incasso. Daar zijn we erg blij mee! Het heeft zowel voor ons als voor uzelf voordelen! Wij besparen kosten en u hebt er verder geen omkijken naar (zie pag. 28). Van harte aanbevolen!
U kunt natuurlijk ook zelf iets overmaken (vergeet s.v.p. uw relatienummer of postcode niet).

Hoe dan ook, wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw liefdevolle ondersteuning in gebeden en gaven!
Zie hier de mogelijkheid uw (periodieke) bijdrage(n) direct over te maken: Steun AMEN.

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (113).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3