Lectori Salutem - Wat een gedoe!

Lectori Salutem

Wat een gedoe!

Dat is wat je regelmatig hoort om je heen. Al die maatregelen rondom het coronavirus, je zou er moe van worden. En dat niet alleen, er gebeuren momenteel zoveel dingen die verbazing en soms verbijstering teweegbrengen. Kortom, we leven in een losgeslagen wereld.

Natuurlijk, vroeger was er ook van alles, maar toch was het leven niet zo ingewikkeld als nu. Door de digitale revolutie is praktisch heel de wereld ‘ons dorp’ geworden. Het nieuws verplaatst zich in enkele seconden over de aardbol. Nieuws en fake-nieuws, zeg maar.

MSM
Over nieuws gesproken. Dat wordt verzorgd door de ‘mainstream media’ (MSM). We hebben in AMEN wijlen professor Georg Huntemann wel eens geciteerd. Hij schreef ooit een boekje, getiteld De onpersoonlijke mens (1983), waarin hij onder andere over de media schreef: “De media bouwen dag aan dag een beeld op van de werkelijkheid, dat echter niet een weergave hiervan is, maar een vervorming… Zij geven slechts gedeeltes van de hele werkelijkheid weer.”
De massamedia zijn verre van objectief, en dat kan ons zicht op de werkelijkheid ernstig vertroebelen. Mede door het internet komen we er steeds meer achter dat de reguliere nieuwsvoorziening vaak gekleurd en leugenachtig is en onder invloed staat van een financiële en politieke elite. Nieuws is derhalve vaak voorgekauwde propaganda.
Dat bleek onlangs ook toen er een massale demonstratie was in Berlijn tegen de verstikkende coronamaatregelen. Robert Kennedy (neef van wijlen president John F. Kennedy) was een van de sprekers. In de media werd er nauwelijks aandacht aan geschonken en als dat al gebeurde was het louter negatief. Kennelijk mocht er niets positiefs over worden gezegd.
Een ander voorbeeld. De talkshow van Eva Jinek (RTL4). Zij is afkomstig uit Amerika, bewierookt Hillary Clinton, en heeft een bloedhekel aan president Trump. Nou, dat blijkt ook wel. Om de ontwikkelingen in de VS te duiden, schuift vaak Amerika-correspondent Michiel Vos aan en wat blijkt? Hij is de schoonzoon van de (democratische!) voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, die ook Trumps bloed wel kan drinken. En Michiel mag dan ‘objectief’ verslag doen over republikein Trump en de gebeurtenissen in Amerika. Eigenlijk komt het gewoon neer op propaganda voor de democraten. Het is verbijsterend en lachwekkend tegelijk. Wat een gedoe…

Corona
Ondertussen zitten we nog steeds met dat virus, en met de anderhalvemeter- en mondkapjesmaatregelen die van overheidswege worden voorgeschreven. Of moet ik zeggen: aan het volk worden opgelegd. Want we moeten met z’n allen ontzettend oppassen, met dreiging van boetes zelfs, maar als je nou naar de elite kijkt: Willem-Alexander en Máxima, minister Grapperhaus, politici in de Tweede Kamer… ze lappen de regels aan hun laars (uitzonderingen daargelaten) en komen -meestal- weg met excuses en sorry-praat..
Weten zij meer dan wij? Valt het wel mee met het virus? Zeg het maar. Ondertussen ervaren velen de ernstige nadelen van alle maatregelen en wordt er bij overtreding regelmatig beboet.
Ook wij ontkomen er niet aan. Sommige Bijbelstudieavonden kunnen (voorlopig) niet doorgaan, en als het wel kan, moet het allemaal op afstand. Wat een gedoe…

Maakbaar
Is het dan allemaal kommer en kwel? Of is er ook nog iets positiefs in deze coronacrisis? Gelukkig zijn er nog genoeg dingen waarmee en waarover we ons kunnen verblijden. En als zo’n pandemie iets laat zien, en dat zou je positief kunnen noemen, dan is het dat de zgn. maakbare samenleving een illusie is. De mens(heid) blijkt regelmatig tamelijk machteloos tegen dit soort fenomenen, pandemieën, natuurrampen, e.d. Mocht het een opgelost zijn, dan komt er wel weer iets anders.
En zolang degenen die het voor het zeggen hebben, mensen zijn, zullen er mankementen zijn. Want mensen zijn van nature zondaars, egocentrisch en soms egoïstisch, geneigd tot het kwade. Herders (die de schapen zouden moeten weiden) blijken al gauw te verworden tot heersers (die de schapen onderdrukken). Niks nieuws onder de zon. Wat een gedoe…

Conclusie
We zullen het ermee moeten doen, met al dat gedoe. Echter, het goede (en waarachtige) nieuws is, dat er een God is, Die boven al die aardse gedoe verheven is. Hij heeft de wereld, inclusief de mens, gemaakt en Zijn plan bekendgemaakt in Zijn Woord. Dat plan voorziet in de verlossing van zondaars en de bevrijding van een gevallen wereld. In en door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En wat een voorrecht, lieve mensen, om Hem te mogen kennen en door Hem God onze hemelse Vader te mogen noemen.
Wat er in de wereld ook gebeurt, gezegd en bekokstoofd wordt door welke elite dan ook, men kan de Allerhoogste nooit verhinderen Zijn wonderbare heilsplan te volvoeren. Sterker, nog: de dingen die om ons heen gebeuren en nog zullen plaatsvinden, zijn in de Bijbel reeds eeuwen tevoren meer of minder voorzegd. En het mooie is: Hij zal op Zijn tijd de rechtvaardige regering over deze wereld ter hand nemen en een samenleving maken, waarin mensen heilzaam en vreedzaam kunnen leven. Dat vooruitzicht geeft de burger moed!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (109).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'