Lectori Salutem - Wat een gedoe!

Lectori Salutem

Wat een gedoe!

Dat is wat je regelmatig hoort om je heen. Al die maatregelen rondom het coronavirus, je zou er moe van worden. En dat niet alleen, er gebeuren momenteel zoveel dingen die verbazing en soms verbijstering teweegbrengen. Kortom, we leven in een losgeslagen wereld.

Natuurlijk, vroeger was er ook van alles, maar toch was het leven niet zo ingewikkeld als nu. Door de digitale revolutie is praktisch heel de wereld ‘ons dorp’ geworden. Het nieuws verplaatst zich in enkele seconden over de aardbol. Nieuws en fake-nieuws, zeg maar.

MSM
Over nieuws gesproken. Dat wordt verzorgd door de ‘mainstream media’ (MSM). We hebben in AMEN wijlen professor Georg Huntemann wel eens geciteerd. Hij schreef ooit een boekje, getiteld De onpersoonlijke mens (1983), waarin hij onder andere over de media schreef: “De media bouwen dag aan dag een beeld op van de werkelijkheid, dat echter niet een weergave hiervan is, maar een vervorming… Zij geven slechts gedeeltes van de hele werkelijkheid weer.”
De massamedia zijn verre van objectief, en dat kan ons zicht op de werkelijkheid ernstig vertroebelen. Mede door het internet komen we er steeds meer achter dat de reguliere nieuwsvoorziening vaak gekleurd en leugenachtig is en onder invloed staat van een financiële en politieke elite. Nieuws is derhalve vaak voorgekauwde propaganda.
Dat bleek onlangs ook toen er een massale demonstratie was in Berlijn tegen de verstikkende coronamaatregelen. Robert Kennedy (neef van wijlen president John F. Kennedy) was een van de sprekers. In de media werd er nauwelijks aandacht aan geschonken en als dat al gebeurde was het louter negatief. Kennelijk mocht er niets positiefs over worden gezegd.
Een ander voorbeeld. De talkshow van Eva Jinek (RTL4). Zij is afkomstig uit Amerika, bewierookt Hillary Clinton, en heeft een bloedhekel aan president Trump. Nou, dat blijkt ook wel. Om de ontwikkelingen in de VS te duiden, schuift vaak Amerika-correspondent Michiel Vos aan en wat blijkt? Hij is de schoonzoon van de (democratische!) voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, die ook Trumps bloed wel kan drinken. En Michiel mag dan ‘objectief’ verslag doen over republikein Trump en de gebeurtenissen in Amerika. Eigenlijk komt het gewoon neer op propaganda voor de democraten. Het is verbijsterend en lachwekkend tegelijk. Wat een gedoe…

Corona
Ondertussen zitten we nog steeds met dat virus, en met de anderhalvemeter- en mondkapjesmaatregelen die van overheidswege worden voorgeschreven. Of moet ik zeggen: aan het volk worden opgelegd. Want we moeten met z’n allen ontzettend oppassen, met dreiging van boetes zelfs, maar als je nou naar de elite kijkt: Willem-Alexander en Máxima, minister Grapperhaus, politici in de Tweede Kamer… ze lappen de regels aan hun laars (uitzonderingen daargelaten) en komen -meestal- weg met excuses en sorry-praat..
Weten zij meer dan wij? Valt het wel mee met het virus? Zeg het maar. Ondertussen ervaren velen de ernstige nadelen van alle maatregelen en wordt er bij overtreding regelmatig beboet.
Ook wij ontkomen er niet aan. Sommige Bijbelstudieavonden kunnen (voorlopig) niet doorgaan, en als het wel kan, moet het allemaal op afstand. Wat een gedoe…

Maakbaar
Is het dan allemaal kommer en kwel? Of is er ook nog iets positiefs in deze coronacrisis? Gelukkig zijn er nog genoeg dingen waarmee en waarover we ons kunnen verblijden. En als zo’n pandemie iets laat zien, en dat zou je positief kunnen noemen, dan is het dat de zgn. maakbare samenleving een illusie is. De mens(heid) blijkt regelmatig tamelijk machteloos tegen dit soort fenomenen, pandemieën, natuurrampen, e.d. Mocht het een opgelost zijn, dan komt er wel weer iets anders.
En zolang degenen die het voor het zeggen hebben, mensen zijn, zullen er mankementen zijn. Want mensen zijn van nature zondaars, egocentrisch en soms egoïstisch, geneigd tot het kwade. Herders (die de schapen zouden moeten weiden) blijken al gauw te verworden tot heersers (die de schapen onderdrukken). Niks nieuws onder de zon. Wat een gedoe…

Conclusie
We zullen het ermee moeten doen, met al dat gedoe. Echter, het goede (en waarachtige) nieuws is, dat er een God is, Die boven al die aardse gedoe verheven is. Hij heeft de wereld, inclusief de mens, gemaakt en Zijn plan bekendgemaakt in Zijn Woord. Dat plan voorziet in de verlossing van zondaars en de bevrijding van een gevallen wereld. In en door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En wat een voorrecht, lieve mensen, om Hem te mogen kennen en door Hem God onze hemelse Vader te mogen noemen.
Wat er in de wereld ook gebeurt, gezegd en bekokstoofd wordt door welke elite dan ook, men kan de Allerhoogste nooit verhinderen Zijn wonderbare heilsplan te volvoeren. Sterker, nog: de dingen die om ons heen gebeuren en nog zullen plaatsvinden, zijn in de Bijbel reeds eeuwen tevoren meer of minder voorzegd. En het mooie is: Hij zal op Zijn tijd de rechtvaardige regering over deze wereld ter hand nemen en een samenleving maken, waarin mensen heilzaam en vreedzaam kunnen leven. Dat vooruitzicht geeft de burger moed!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'