Meer dan 1.000 kerkleiders: ‘Bijbels huwelijk handhaven’

Meer dan 1.000 kerkleiders: ‘Bijbels huwelijk handhaven’

The Greater Love Declaration (Verklaring van Grotere Liefde) handhaaft een klassieke, orthodox-christelijke leer over huwelijk, seks en identiteit. “We zullen de 'Grotere Liefde' van Jezus niet opgeven”, zeggen ondertekenaars.

De verklaring The Greater Love Ministers’ Declaration benadrukt dat "God het huwelijk heeft ontworpen als een essentieel onderdeel van Zijn patroon voor het menselijk leven in deze wereld (...) Het huwelijk is de openbare, levenslange verbondsvereniging van één man en één vrouw."
Men moedigt kerkleiders aan om "… de 'grotere liefde' die Jezus ons toonde en waartoe hij ons roept, niet over te geven aan de veel mindere versie van liefde die draait om de bevrediging en zelfs de aanbidding van het zelf …”
“We zullen niet accepteren dat enige vermeende identiteit die door deze overtuigingen wordt vastgesteld, een afwijking van de christelijke leer over huwelijk en seks rechtvaardigt. Dit is naar de maatstaven van onze Heer helemaal geen liefde, en is zeer schadelijk voor velen, kinderen in het bijzonder.” 

Men wijst erop dat noch "de dreiging van een wettelijke sanctie , noch van financiële sancties , noch van sociale stigmatisering " hen ertoe zal brengen "de oproep van onze Heer om op deze manier lief te hebben, in seksuele aangelegenheden zoals in alle andere, te laten varen, noch om te stoppen met het onderwijzen ervan, voor alle mensen van elke leeftijd."

De verklaring is tot nu toe ondertekend door meer dan 1.000 predikanten en ongeveer 1.600 andere supporters. Bron: Evangelicalfocus.com

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'