Lectori Salutem - “Ik ben de Eerste en de Laatste...”

Lectori Salutem

“Ik ben de Eerste en de Laatste...”

Deze woorden van de HEERE, Koning en Verlosser van Israël (Jes. 44:6), klinken tegenstrijdig. Hoe kan iemand de eerste zijn en ook de laatste? In Jesaja 48:12 staat er nog bij: “Ik ben Dezelfde”.

Het geheim van deze woorden ontdekken we in het Nieuwe Testament, waar we het getuigenis van de Messias vinden. In het boek Openbaring klinkt tot driemaal toe de stem van de Zoon, de opgestane en verheerlijkte Heer: “Ik ben de Eerste en de Laatste...” (Openb. 1:17, 2:8 en 22:13). In de laatste tekst staat er nog iets bij: “Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.” Hierin wordt op drievoudige wijze de majesteit van de Messias aangeduid. De alfa en de omega zijn respectievelijk de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, de taal waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk is geschreven. Hij is dus het Woord in eigen Persoon. Dat stemt overeen met wat Johannes zegt in zijn Evangelie: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God… Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” (hs. 1:1 en 14). Vervolgens is Hij de eerste en de laatste: de oorsprong van alles, de zin van het bestaan en de hoop daaraan verbonden. Paulus schreef in Kolossenzen 1: “Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen …” (vs.15-16). En dan vrijwel direct er achteraan: “Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. (vs. 18). Daarom is Hij de Eerste en de Laatste, de Schepper en de Voleinder, want in de opstanding wordt alles voltooid.

Eenheid
In werkelijkheid blijkt de tegenstelling dus eigenlijk een eenheid te zijn. In Genesis vinden we hiervan een indrukwekkende voorafschaduwing. In hoofdstuk 35 lezen we van Rachel, die een zoon baart en daarbij het leven laat. Zij geeft hem de naam Ben-oni (= zoon van mijn smart/lijden). Zijn vader Jakob noemt hem later: Ben-jamin (= zoon van mijn rechterhand). Verschillende namen, maar één en dezelfde persoon. De smart en het lijden wijzen op vernedering, verdriet, dood. De rechterhand wijst op verhoging, vreugde, verheerlijking.
Wat een geweldig type van de Heere Jezus Christus. Hij is de Vernederde, die geleden heeft en gestorven is. Maar Hij is ook de opgestane Heer, de Verhoogde, die leeft en zit aan de rechterhand van God!
Zo zien we, dat ‘eerste en laatste’ geen tegenstelling is, maar een wonderlijke eenheid in de persoon van Jezus Christus. Hij is het glanzende Middelpunt van Gods woorden en werken.
Hij staat centraal in de Bijbel. Hij is het begin en het einde van Israëls geschiedenis. Ja, voor elke gelovige geldt: Hij is met mij begonnen, Hij zal ook met mij eindigen: “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid! AMEN” (Rom. 11:36).

En dan nog dit…
Velen hebben inmiddels een bijdrage overgemaakt voor deze jaargang van AMEN. Of men heeft een machtiging tot automatische incasso gegeven en daar zijn we blij mee. Als u dat nog niet gedaan heeft, nodigen we u graag uit om dat te doen. Hieronder een link naar de pagina Steun AMEN. Natuurlijk kunt u ook zelf iets overmaken – dan graag uw relatienummer of postcode erbij vermelden.
Mogelijkheden genoeg dus. Helpt u mee? We zien uit naar uw bijdrage(n) en willen u daarvoor nu alvast heel hartelijk danken!

Klik op deze link - Steun AMEN - om een eenmalige of periodieke bijdrage voor AMEN af te zonderen.

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (118).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'