Missie

De missie van AMEN Bijbelmagazine

Doel van AMEN is: De Bijbelse boodschap uitdragen onder het motto ‘Gods Woord geeft antwoord’
Er zijn veel ideeën, theorieën en theologieën ontstaan in de loop der tijd. Wij vinden het daarom belangrijk te wijzen op wat de Bijbel zelf zegt. We geloven dat de Bijbel het Woord van God is, waarin de Heere Zichzelf openbaart en Zijn heilsplan met deze wereld bekend maakt. In de context van dat plan zoeken we naar de betekenis van Gods Woord (ook voor onze tijd).

Wij gaan uit van de volledige, woordelijke inspiratie van de Bijbel, in haar oorspronkelijke talen (2 Tim. 3:16), geschreven door mensen die door de Heilige Geest geïnspireerd zijn (2 Petr. 1:21). De Bijbelteksten in AMEN komen standaard uit de HSV, de Herziene Statenvertaling. Regelmatig wordt verwezen naar de grondteksten, Hebreeuws en Grieks, waarin Gods Woord oorspronkelijk is opgetekend. Het lezen en bestuderen van de Bijbel is de zekere basis en de vaste grond voor groei in het geloof, die voor iedere gelovige belangrijk is (Kol. 1:10; Efe. 2:10).

Het juist omgaan met de Bijbel (2 Tim. 2:15) is het uitgangspunt voor het bestuderen van Gods Woord. Dit betekent dat bij de interpretatie van de Bijbel het er niet alleen om gaat rekening te houden met wat er staat, maar ook met waar het staat, in welke context.
Het is belangrijk voor het leren kennen van Gods plan in de Bijbel om er op te letten hoe de Heere God door de tijden heen op verschillende manieren handelt met mensen en groepen van mensen, zoals het volk Israël en de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Tegen die achtergrond wordt ook acht gegeven op Gods doel in deze tijd: de bediening van de apostel Paulus als gevangene van Christus Jezus voor de volkeren (Efe. 3:1-9), de boodschap van Gods genade voor iedereen (Titus 2:11) en de bekendmaking van het geheimenis omtrent het Lichaam van Christus (Efe. 1:22-23; Kol. 1:24).
Zie meer in dit artikel: ‘Met onderscheid lezen!

'AMEN' betekent: zo zij het. Zoals God gesproken heeft, zo is het en daar willen we graag amen op zeggen.

AMEN wordt uitgegeven door Everread Uitgevers in samenwerking met Stichting Het Morgenrood, is onafhankelijk van enige kerk, kring of richting, en steunt financieel op bijdragen van lezers. AMEN kent een vrijwillige abonnementsprijs, d.w.z. de hoogte ervan bepaalt uzelf. We verwachten dat elke abonnee naar draagkracht minimaal een keer per jaar een bijdrage geeft.

Klik hier voor info over abonnementen.