Nieuw boek - De sabbat

Nieuw boek

De sabbat

Onder christenen leven soms vragen over de sabbat. Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren? Of is de zondag in de plaats van de sabbat gekomen?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen “inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten” (Kol. 2:16). De sabbat verwijst ook naar de grote, toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één Dag van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust

Dag van de HEERE
Over de 'normale weeksabbat' - de zevende en laatste dag van de week - zegt de HEERE: "... de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God ..." (Deut. 5:14a). Tegelijk mogen we vanuit het profetische Woord concluderen, dat Gods plan ook eindigt met een periode waarin alles tot rust en vrede zal komen. Deze periode valt samen met de toekomende eeuw; en de profetische uitdrukking 'dag van de HEERE' (of in andere vertalingen: de Dag des HEEREN) is daarop van toepassing. Deze zal beginnen met de glorieuze openbaring van Christus. Na zesduizend jaar waarin de mens aan het woord is geweest, is het dan de HEERE Die spreekt: "Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde" (Hab. 2:20).
Het zal dan de tijd zijn waarin met name Israël getroost wordt en tot rust zal komen. Er blijft immers "… nog een sabbatsrust over voor het volk van God" (Hebr. 4:9). Maar ook de volken mogen via Israël genieten van het heil dat God zal geven: "Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem" (Micha 4:1 en 2).

De wekelijkse en de speciale sabbatten, en de vervulling daarvan behoren tot de profetische lijn van de Schrift en Gods voornemen. In de huidige fase van Gods plan hebben we van doen met de verborgen lijn van dat plan. Nu mag je ontdekken dat je rust en vrede hebt ontvangen van Christus, Die het Hoofd is van Zijn lichaam waarvan je deel mag uitmaken.

De inhoud van het boek

Inleiding

Hoofdstuk 1 - Het woord 'sabbat'
Het goede, welgevallige en volkomene
De verantwoordelijkheid van Adam
De opdracht en de rust van de zevende dag komt in Christus
Nogmaals: het goede, welgevallige en volkomene
Zeven

Hoofdstuk 2 - De sabbat in het Oude Testament
Een nieuw begin
Het Joodse nieuwjaar
Terug naar het eerste Pascha
De eerste keer dat de sabbat genoemd wordt
Manna als heenwijzing naar Christus
De sabbat als instelling voor Israël
Bijzondere sabbatten
Feest van het geschal
Verzoendag
Loofhuttenfeest
Jubeljaar
Tot slot

Hoofdstuk 3 - De sabbat in het Nieuwe Testament
De Heere Jezus en de sabbat
De discipelen werken op de sabbat
De Heere Jezus genas zevenmaal op sabbat
1. De man met de verschrompelde hand
2. De bezetene met een onreine geest
3. De schoonmoeder van Petrus
4. De vrouw die achttien jaar gebonden was
5. De waterzuchtige
6. De man die achtendertig jaar ziek was
7. De blindgeborene
Handelingen

Hoofdstuk 4 - Hoe staan wij tegenover de sabbat?
Feest, nieuwe maan en sabbat
Vier waarschuwingen
Twee waarschuwingen met een verwijzing naar Christus
Twee waarschuwingen met een verwijzing naar het lichaam van Christus
Zoek de dingen die boven zijn

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie avoor info en evt. bestellen: Everread Uitgevers.

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (56).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'