Lectori Salutem - Het echte leven

Lectori Salutem

Het echte leven

Er is rumoer onder de volken, veraf en dichtbij. Mensen zijn op de vlucht. Er is dreiging, geweld, onrecht, wanhoop: is dit nou ‘leven’? Ja, blijkbaar, maar er is meer! Er is leven dat dit alles overstijgt, een leven van rust en vrede midden in alle onrust en tumult.

Dat echte leven is te vinden bij de Heere Jezus Christus. Hij is “de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh. 14:6). In een wereld die op drift geraakt is, nodigt de Heiland eenvoudig uit: "Volg Mij". Tot rusteloze, zoekende, moedeloze mensen zegt Hij: "Kom naar Mij toe (...) en Ik zal u rust geven" (Matt. 11:28).
Nu ging het destijds, toen de Heere Jezus dit zei, vooral om het juk van de godsdienst. Mensen gingen in hun geestelijke leven gebukt onder de last van de godsdienstige elite, van wie Jezus een portret schilderde in Mattheüs 23:1-13. Niet fraai! Bij hen prevaleerde de traditie, de overlevering, hun systeem van de ge- en verboden, in plaats van het originele Woord van God: “En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt” (Matt. 15:6). Het (gewone) volk was de weg kwijt, het was verward en de Heere Jezus probeert hen op de goede weg te brengen. De weg van het echte leven!

Ook vandaag is er veel verwarring, misschien niet zozeer op godsdienstig terrein, want daar speelt dat al eeuwen, maar vooral ook op het wereldtoneel. De leiders in ons land en velen daarbuiten lijken op z’n zachtst gezegd volkomen de weg kwijt. Wat te denken bijvoorbeeld van een minister die namens de regering 28 miljard mag reserveren om klimaatdoelen te halen. In de Tweede Kamer beaamde hij onlangs dat deze Nederlandse bijdrage de stijging van de wereldtemperatuur met 0,000036 graden zal verminderen.
Of bijvoorbeeld Gretha Thunberg, de vleesgeworden madonna van het klimaatactivisme (op Instagram bijna 15 miljoen volgers, op Twitter bijna 6 miljoen) Op deze platforms noemt ze zichzelf een ‘autistische activist voor klimaatgerechtigheid’. De godgeleerden van de theologische faculteit van de Universiteit van Helsinki hebben bedacht om de 20-jarige Zweedse op 9 juni j.l. een eredoctoraat te verlenen. Als 15-jarige werd ze wereldberoemd om haar schoolstaking voor het klimaat. Ze mocht zelfs de vergadering van de Verenigde Naties toespreken. Dat was nodig, want volgens haar was het einde nabij. In een Twitterbericht schreef ze op 21 juni 2018: “Een top klimaatwetenschapper waarschuwt dat klimaatverandering de hele mensheid zal uitroeien als we niet binnen 5 jaar stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen.” Dat is nu dus. En we zijn (nog) niet gestopt, dus het wordt menens.
En dan deze nog: op 15 juni j.l. werd een Kamermotie, waarin de regering verzocht werd de rechterlijke uitspraken aangaande WOB-/WOO verzoeken uit te voeren, door alle partijen ondersteund behalve de vier coalitiepartijen (ja, inclusief het Christen Democratisch Appel en de Christenunie). Dus: verworpen. Iedereen moet zich houden aan het recht, behalve de regering kennelijk (moest zomaar denken aan woorden van Jesaja 59:7-9).

Al dit soort zaken maken het leven vandaag voor velen ingewikkeld, soms moedeloos, maar dat hoeft gelukkig niet! Te midden van alle rumoer en onverkwikkelijkheden om ons heen is het zaak te (blijven) luisteren naar Gods stem en Zijn boodschap. In het kennen van Christus ligt de ware zin van ons bestaan. Het leven is pas echt de moeite waard als Christus ons leven is: "Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst" (Fil. 1:21).
Gods Woord laat ons zien dat er alleen in Hem houvast is, zekerheid en perspectief. Een leven van vrede en rust, vervuld met Zijn heil en verzekerd van Zijn beloften. Dát leven stijgt boven alle geweld, dreiging, onrecht en zo meer uit en is bestemd om in Gods heerlijkheid openbaar te worden. Het is een voorrecht om als gelovige te weten wat Paulus zegt in Kolossenzen 3, namelijk dat je echte leven verborgen is met Christus in God en dat je op Zijn dag met Hem in heerlijkheid zult verschijnen! Het is eveneens een voorrecht en reden tot dankbaarheid om – bijvoorbeeld middels AMEN Bijbelmagazine - anderen te mogen bekendmaken met dat echte leven in Christus en met de hoop op Zijn heerlijkheid!


Zomergift
Zoals gezegd, we zijn dankbaar voor de uitgave van AMEN. Niet alleen als blad, maar ook als internetmedium. Het is een voorrecht om in deze tijd de Bijbelse boodschap te mogen verkondigen. En u kunt ons daarbij (blijven) helpen, allereerst door uw gebed. Daarnaast door anderen attent te maken op AMEN en… u helpt ons uiteraard ook met uw gaven ter ondersteuning van het werk.
We willen u graag uitnodigen om naast uw reguliere bijdrage(n) een extra ´zomergift’ over te maken, zodat we ons werk krachtdadig kunnen voortzetten. 

Steun AMEN - zomergift

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (116).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Uit het hart'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'