Nieuw boek - De hele wapenrusting van God

Nieuw boek

De hele wapenrusting van God

Aan het eind van de rondzendbrief die wij kennen als de brief aan de Efeziërs geeft Paulus “heiligen en gelovigen in Christus Jezus” een belangrijke opdracht. De apostel schrijft:

“Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel” (Efe. 6:10-11).

Naar die opdracht (en wat de apostel op deze woorden laat volgen) wil de schrijver in dit boekje proberen te luisteren. Paulus maakt gebruik van beeldspraak. Hij heeft het niet over een letterlijke wapenrusting van leer, hout en metaal, maar hij gebruikt de onderdelen van een Romeinse wapenrusting als beeld van bescherming in geestelijk opzicht – zaken waarin God heeft voorzien en die de gelovigen bescherming bieden zodat zij overeind blijven en niet blijvend ten val komen. De wapenrusting zorgt er bovendien voor, dat ze op hun plaats blijven staan en daarvan niet afdwalen.

Deze wapenrusting hebben we nodig, want we leven in een wereld die beheerst wordt door de satan ofwel de duivel. Hij heeft een plan, dat tegen Gods verordeningen ingaat (het Griekse satan betekent: tegenstander) en Hij is de persoon die sinds het begin van de schepping feiten verdraait (het Griekse diabolos, vertaald met duivel, betekent: dooreenwerper) en woorden van God uit hun verband rukt (vgl. Gen. 3:1-5). Zijn methodiek bestaat uit ‘listige verleidingen’ (Gr. methodeias). Hij vertelt geen losse, op zichzelf staande leugens om mensen op een dwaalspoor te brengen, maar maakt gebruik van een weldoordacht, samenhangend systeem van leugen. Wat hij de mensheid influistert berust op beproefde methoden en maakt deel uit van een doordachte strategie. Juist daarom is de boze zo gevaarlijk. Wat hij zegt lijkt volstrekt logisch en erg overtuigend te zijn. Het bijzondere van de wapenrusting waarover Paulus spreekt, is het feit dat die uitrusting ons niet beschermt tegen kracht maar tegen list. De “hele wapenrusting van God” is het enige dat ons voor dwaling en struikelen kan behoeden. In dit boekje gaat het over de aanleiding van dit Bijbelgedeelte en het doel van de wapenrusting. De afzonderlijke onderdelen worden op boeiende en gedegen wijze behandeld, met soms opmerkelijke constateringen.

Toen Paulus de ‘Efezebrief’ schreef, zat hij gevangen in Rome omdat hij het evangelie had verkondigd. Hij was “gebonden” omdat hij “over het geheimenis van Christus had gesproken” (Kolossenzen 4:3). In menselijk opzicht was de verleiding groot om er nu maar het zwijgen toe te doen. Als hij over Christus bleef spreken, zou dat voor zijn bewakers aanleiding kunnen zijn om hem te mishandelen en voor zijn rechters een reden om hem te beschouwen als een misdadiger die volhardde in zijn misdrijf en die daarom de allerstrengste straf verdiende. Maar Paulus wilde niet uit vrees voor mishandeling of veroordeling zijn mond houden. De apostel wilde vrijmoedig over de Messias blijven spreken, en over het geheimenis dat hem was geopenbaard, ook al was hij geketend. Hij verlangde naar de leiding van Gods Geest om van Christus te kunnen blijven getuigen – zelfs in het hol van de leeuw.

Wij leven als gelovigen op - in geestelijke zin - vijandig terrein, en mogen ons desalniettemin koesteren aan het heil dat wij door Gods rijke genade in Christus Jezus hebben ontvangen. Terwijl de geestelijke machten in de hemelse gewesten hun invloed proberen uit te oefenen, houden we vast aan Gods onveranderlijk Woord en Zijn plan, en blijven staan in de overwinning, gehuld in de wapenrusting van God. Zo kunnen en zullen we standhouden op de “dag van het kwaad” (Efe. 6:13).

De inhoud van het boek

Hoofdstuk   1 De opdracht van Paulus
Hoofdstuk   2 De aanleiding tot Paulus’ opdracht
Hoofdstuk   3 Het doel van de wapenrusting
Hoofdstuk   4 De gordel
Hoofdstuk   5 Het harnas
Hoofdstuk   6 De sandalen
Hoofdstuk   7 Het schild
Hoofdstuk   8 De helm
Hoofdstuk   9 Het zwaard
Hoofdstuk 10 Het gebed [1]
Hoofdstuk 11 Het gebed [2]
Hoofdstuk 12 Slotwoord

AUTEUR: AREN VAN WAARDE | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie info op Everread Uitgevers.

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (55).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'