“COVID-19-pandemie is een van de meest gemanipuleerde infectieziekten in de geschiedenis”

“COVID-19-pandemie is een van de meest gemanipuleerde infectieziekten in de geschiedenis”

Tijdens de Covid-pandemie is één woord bovenal in zwang geraakt: desinformatie. In overheidskringen, in de media, her en der werd alles wat niet meeging in het algemene (overheids)narratief als desinformatie bestempeld.

In talkshows, journaals, kranten, kwamen alleen zij aan het woord die politiek en medisch correcte verhaal verkondigden. Overigens geldt dat ook voor het stikstofverhaal, het klimaatprobleem, de genderdiscussie en noem maar op. Wie ook maar enigszins tegengas geeft door een andere visie kenbaar te maken, ook al is die op zichzelf volkomen waar en wetenschappelijk ondersteund, werd (en wordt nog steeds) weggezet als ontkenner, wappie, complotter, en watvoor insinuerende termen men ook bedacht heeft.

Echter… de laatste tijd blijkt heel veel zogenaamde desinformatie gewoonweg op waarheid te berusten! Middels nieuwe wetenschappelijke onderzoeken en rapporten worden steeds meer andere geluiden gehoord. Er zijn WOB-verzoeken gedaan, ook in ons land, waarbij uit vrijgegeven documenten blijkt dat er achter de schermen nogal wat loos is en de waarheid er heel anders uitziet.
Let wel, dit zijn officiële documenten, waarvan niemand (meer) kan zeggen dat het nepnieuws is!
Toch doen de media er het zwijgen zoveel mogelijk toe, maar wie een beetje moeite doet zal daarover via internet veel te weten kunnen komen. Over de zgn. Pfizer-papers bijvoorbeeld. Officiële stukken, waarin duidelijk wordt dat de corona-vaccins geenszins voldoen aan wat van verwacht mag (lees: moet) worden. Bovendien worden er talloze bijwerkingen beschreven met soms ernstige gevolgen, tot de dood toe. Desalniettemin gaat men gewoon door met de promotie ervan en worden voor het najaar al weer nieuwe vaccinatierondes afgekondigd. Hoewel de vaccinatiebereidheid in de breedte lijkt af te nemen, zullen er velen zijn die zich weer gewillig aan één of meer injecties overgeven, zonder ook maar enigszins te beseffen wat er in hun lijf gespoten wordt.
Onlangs publiceerde The Lancet een studie over de effectiviteit van COVID-19-vaccins en het afnemen van de immuniteit met de tijd. Deze studie wordt aangehaald in het Virology Journal. In een notendop komt men tot de conclusie, in een gerenommeerd wetenschappelijk blad, dat covid-vaccinaties ons meer schaden dan beschermen en dat ze gestopt moeten worden. Hier de link naar Virology Journal (bovenin de browser even de vertaaloptie aanzetten van Engels naar Nederlands, dat leest wel zo makkelijk).

Wat is waarheid?
Dat is de vraag waar het steeds weer om gaat. Welnu, onder die titel is er een stuk gepubliceerd van Prof. Dr. Russel L. Blaylock (foto). En let op, deze publicatie is niet te lezen op zomaar een (alternatieve of dubieuze) website, maar op de site van de NIH (National Institutes of Health), een officiële overheidsorgaan, onderdeel van de US Department of Health & Human Services (HHS) Het document is opgenomen in de bibliotheek van NIH, de NCBI. Het National Center for Biotechnology Information bevordert wetenschap en gezondheid door toegang te bieden tot biomedische en genomische informatie.
Van hem is de uitspraak, zoals weergegeven boven dit item. Hij schrijft: “De COVID-19-pandemie is een van de meest gemanipuleerde infectieziekten in de geschiedenis, gekenmerkt door officiële leugens in een eindeloze stroom geleid door overheidsbureaucratieën, medische verenigingen, medische raden, de media en internationale agentschappen. We zijn getuige geweest van een lange lijst van ongekende inbreuk op de medische praktijk, waaronder aanvallen op medische experts, vernietiging van medische carrières onder artsen die weigeren deel te nemen aan het doden van hun patiënten en een massale regulering van de gezondheidszorg, geleid door niet-gekwalificeerde personen met enorme rijkdom, macht en invloed.”
Ook weer even -indien nodig- de vertaaloptie aan (zie link bij dit artikel) en lezen maar! Zo’n beetje alles komt aan de orde, de pandemie, de reactie van overheden en instituten daarop, het gevoerde beleid, de demonisering van critici, de schade door de maatregelen, de vaccins en de bijwerkingen, complicaties op lange termijn, de rol van Big Farma, et cetera. Alles voorzien van de noodzakelijke bronverwijzingen. Teveel om hier verder te noemen. Alleen nog de slotzin van zijn inleiding: “De economische, psychologische en institutionele schade veroorzaakt door dit onwetenschappelijke beleid is vrijwel onmeetbaar. Hele generaties jongeren zullen onherstelbare schade lijden, zowel fysiek als psychologisch, mogelijk voor altijd. De waarheid moet verteld worden.”

Hier het volledige artikel en de update ervan.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

De richteren

De betekenis van hun namen met betrekking tot Christus

De richterentijd omvat een periode van circa vierhonderdvijftig jaar waarin zich allerlei bekende en minder bekende gebeurtenissen afspeelden. Vaak zijn deze geschiedenissen een schaduwbeeld van Gods handelen met Israël. In dit boekje wordt aan sommige daarvan aandacht besteed, maar gaat het vooral om de betekenissen van de namen van de richteren. Deze namen wijzen naar de Persoon van de Heere Jezus Christus en diverse facetten van Zijn verlossingswerk met betrekking tot Israël.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De richteren'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'