Nieuw boek - De verheerlijking op de berg

Nieuw boek

De verheerlijking op de berg

Midden in de lijdenstijd van de Heere Jezus lezen we over een uiterst merkwaardige gebeurtenis. Terwijl Hij met drie van Zijn discipelen, Petrus, Jakobus en Johannes, op een hoge berg is, vindt een ware metamorfose plaats.

De gedaante van de Messias verandert plotseling in glorieuze heerlijkheid. En dat is nog niet alles, want Mozes en Elia verschijnen eveneens in heerlijkheid. De discipelen raken zeer onder de indruk van dit wonderlijke gezicht, vooral op het moment dat een luide stem uit de wolk klinkt en zegt: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb, luister naar Hem!” (Matt. 17:5).

Petrus, Jakobus en Johannes vormen een bijzonder drietal en worden een paar keer samen genoemd. Zij waren erbij toen de Heere een wonder verrichtte door het dochtertje van Jaïrus uit de dood op te wekken. Ook zijn ze getuige geweest van de bittere strijd die de Heere Jezus te voeren had in de hof van Gethsémané. En met hun drieën waren ze dus ook aanwezig op de berg der verheerlijking. Waarom deze drie discipelen en de anderen niet? De Bijbel zegt niet waarom, dus we kunnen er slechts naar gissen. Wellicht heeft dat iets te maken met wat er in de Wet staat, namelijk dat een zaak vaststaat c.q. dat een getuigenis waar is als er sprake is van twee of drie getuigen (zie ook Matt. 18:16; Joh. 8:17 en 2 Kor. 13:1).

In dit boekje volgen we nauwgezet wat er precies heeft plaatsgevonden daar op die hoge berg. Is het echt gebeurd of was het een visioen? Vers voor vers volgen we de gebeurtenissen. Ook staan we stil bij de betekenis ervan. Zo wordt de Heere voorgesteld in Zijn drie ambten: Profeet, Koning en Priester. Het gebeuren op de berg kan ook gezien worden als een vooruitblik op Zijn toekomstige heerlijkheid. Zo heeft Petrus het in ieder geval wel ervaren: "Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit" (2 Pet. 1:16).

De verheerlijking op de berg was een geweldige bemoediging voor de Heere Jezus Zelf alsmede voor Petrus, Jakobus en Johannes. En ook wij mogen ons verblijden in de boodschap van deze gebeurtenis, want de uitstraling ervan is in één woord samen te vatten: heerlijkheid!
En dat is waar ook wij naar uitzien. Immers, de Bijbel spreekt niet alleen over de heerlijke hoop van Israël en over wat de wereld te verwachten heeft, maar ook over onze persoonlijke hoop.

De inhoud van het boek

Hoofdstuk 1 - Wat eraan voorafging
Tijdstip
Belijdenis en aanstelling van Petrus
Sleutels
Aankondiging van het lijden

Hoofdstuk 2 - Het evangelie van Jezus Christus
Synoptici

Hoofdstuk 3 - De berg op
Hoge berg
Drie discipelen

Hoofdstuk 4 - Metamorfose
Het geloof van Christus

Hoofdstuk 5 - De geliefde Zoon
Drie ambten
Profeet
Koning
Priester
Verzoening
Verzoendeksel

Hoofdstuk 6 - Eer en heerlijkheid
Type van de Heere Jezus Christus
Hebreeën 2
Toekomst

Hoofdstuk 7 - De berg af
De komst van Elia
Vergelijking Maleachi - Lukas
Elia - Johannes de doper

Hoofdstuk 8 - Bemoediging

Appendix 1 - Wat u gezien hebt, visioen
Het woord 'horama'
Conclusie
Hoe zit dat nu bij de verheerlijking op de berg?

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Voor info: www.everread.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'