Nieuw boek - De verheerlijking op de berg

Nieuw boek

De verheerlijking op de berg

Midden in de lijdenstijd van de Heere Jezus lezen we over een uiterst merkwaardige gebeurtenis. Terwijl Hij met drie van Zijn discipelen, Petrus, Jakobus en Johannes, op een hoge berg is, vindt een ware metamorfose plaats.

De gedaante van de Messias verandert plotseling in glorieuze heerlijkheid. En dat is nog niet alles, want Mozes en Elia verschijnen eveneens in heerlijkheid. De discipelen raken zeer onder de indruk van dit wonderlijke gezicht, vooral op het moment dat een luide stem uit de wolk klinkt en zegt: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb, luister naar Hem!” (Matt. 17:5).

Petrus, Jakobus en Johannes vormen een bijzonder drietal en worden een paar keer samen genoemd. Zij waren erbij toen de Heere een wonder verrichtte door het dochtertje van Jaïrus uit de dood op te wekken. Ook zijn ze getuige geweest van de bittere strijd die de Heere Jezus te voeren had in de hof van Gethsémané. En met hun drieën waren ze dus ook aanwezig op de berg der verheerlijking. Waarom deze drie discipelen en de anderen niet? De Bijbel zegt niet waarom, dus we kunnen er slechts naar gissen. Wellicht heeft dat iets te maken met wat er in de Wet staat, namelijk dat een zaak vaststaat c.q. dat een getuigenis waar is als er sprake is van twee of drie getuigen (zie ook Matt. 18:16; Joh. 8:17 en 2 Kor. 13:1).

In dit boekje volgen we nauwgezet wat er precies heeft plaatsgevonden daar op die hoge berg. Is het echt gebeurd of was het een visioen? Vers voor vers volgen we de gebeurtenissen. Ook staan we stil bij de betekenis ervan. Zo wordt de Heere voorgesteld in Zijn drie ambten: Profeet, Koning en Priester. Het gebeuren op de berg kan ook gezien worden als een vooruitblik op Zijn toekomstige heerlijkheid. Zo heeft Petrus het in ieder geval wel ervaren: "Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit" (2 Pet. 1:16).

De verheerlijking op de berg was een geweldige bemoediging voor de Heere Jezus Zelf alsmede voor Petrus, Jakobus en Johannes. En ook wij mogen ons verblijden in de boodschap van deze gebeurtenis, want de uitstraling ervan is in één woord samen te vatten: heerlijkheid!
En dat is waar ook wij naar uitzien. Immers, de Bijbel spreekt niet alleen over de heerlijke hoop van Israël en over wat de wereld te verwachten heeft, maar ook over onze persoonlijke hoop.

De inhoud van het boek

Hoofdstuk 1 - Wat eraan voorafging
Tijdstip
Belijdenis en aanstelling van Petrus
Sleutels
Aankondiging van het lijden

Hoofdstuk 2 - Het evangelie van Jezus Christus
Synoptici

Hoofdstuk 3 - De berg op
Hoge berg
Drie discipelen

Hoofdstuk 4 - Metamorfose
Het geloof van Christus

Hoofdstuk 5 - De geliefde Zoon
Drie ambten
Profeet
Koning
Priester
Verzoening
Verzoendeksel

Hoofdstuk 6 - Eer en heerlijkheid
Type van de Heere Jezus Christus
Hebreeën 2
Toekomst

Hoofdstuk 7 - De berg af
De komst van Elia
Vergelijking Maleachi - Lukas
Elia - Johannes de doper

Hoofdstuk 8 - Bemoediging

Appendix 1 - Wat u gezien hebt, visioen
Het woord 'horama'
Conclusie
Hoe zit dat nu bij de verheerlijking op de berg?

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Voor info: www.everread.nl

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (56).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'