Tot Slot - Ontferming!

Tot Slot

Ontferming!

Een woord dat we niet vaak gebruiken in onze taal. Ontferming is een bijzonder Bijbels woord. Het drukt medelijden in de overtreffende trap uit. We kunnen medelijden hebben en onze weg vervolgen, maar ontferming gaat een stap verder. Het gaat om meeleven, maar ook verandering in de situatie brengen.

Ziekte
In Markus 1:40-45 komen we een melaatse man tegen (grondtekst: lepra). Een melaatse was ceremonieel onrein, werd sociaal uitgesloten en mocht niet aangeraakt worden (zie Lev. 13 en 14). Melaatsheid is een beeld van de zonde. De melaatse kent zijn situatie en vraagt in geloof : “Als U wilt, kunt U mij reinigen”. De Heere Jezus ziet de zondaar, zijn situatie en zijn geloof, en is met innerlijke ontferming bewogen. Het is opmerkelijk dat de Heere Jezus de man aanraakt, Hij vereenzelvigt Zich met de zondaar/zonde.

Dood
Lukas 7:11-17 beschrijft de dood van een zoon. In Naïn heeft een weduwe haar enige zoon verloren. De Heere Jezus en Zijn discipelen gingen naar de stad: “Toen Hij haar zag, was Hij met innerlijke ontferming bewogen”. De Heere is bewogen over het verdriet van het verlies en de uitzichtloosheid voor de vrouw, die nu zonder kostwinner verder moet. Ook hier raakt de Heere Jezus de baar aan.

Diepe gevoelens
Het werkwoord splagchnizomai (ontfermen) heeft de betekenis van een diep innerlijk gevoel van medelijden en barmhartigheid. In de Joodse achtergrond heeft het te maken met de ingewanden (zie b.v. Hand. 1:18), waar de bron van de emoties te vinden zijn. Denk aan de moeder die haar kind onder haar hart meedraagt. “Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal u niet vergeten”, zegt de HEERE door de mond van Jesaja (Jes. 49:15).

Vermoeid en verstrooid
In de Evangeliën lezen we dat de menigte de Heere Jezus blijft volgen, waar Hij ook heen gaat (Mark. 6:30-34). Ze zijn zoekende en de Heere ziet niet alleen het lichamelijk leed, maar ook het geestelijke. De (Joodse) mens gaat door het leven zonder een Leidsman, dolend en blind. De Heere Jezus heeft Zijn volk niet vergeten, maar Hij is met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben (Matth. 9:36).

Gelijkenissen
De Heere Jezus spreekt in 3 gelijkenissen over ontferming. De barmhartige Samaritaan is de enige Ontfermer en Naaste voor een Joodse man die halfdood aan de kant van de weg ligt. Hij redt en verzorgt hem. Het is altijd het woord en de daad (Luk. 10:25-37) bij de Heere. Hij is de enige, ware Ontfermer, de medemens en naaste laat het (vaak) afweten! 
In de gelijkenis van de verloren zoon spreekt het hart van de Vader voor de zondaar die willens en wetens de eigen weg gaat, maar tot inkeer komt. Voor een ieder is er altijd een weg terug mogelijk (Luk. 15:11-32).

Israël van Lo-Ruchama naar Ruchama
De twee blinden in Jericho roepen Hem toe: “Heere, Zoon van David (een teken van hun geloof!) ontferm U over ons!” (Matth. 20:29-34). Ondanks bestraffing van hun volksgenoten blijven zij pleiten op de ontferming van de Heere Jezus. Hun verlangen wordt waarheid en hun ogen worden geopend en zij volgen Hem. Dit zal ook eens bij het gelovig overblijfsel gebeuren (Jes. 35). In de toekomst, na een tijd van loutering, zal het volk Israël veranderen van Lo-Ruchama (= niet ontfermd) in Ruchama (= ontfermd) (Hosea 2:22).

Menselijk ontfermen
Job doet een dringend beroep op zijn ‘vrienden’ en zegt: “Ontferm je over mij, ontferm je over mij, jullie mijn vrienden! Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij?” (Job. 19:21-22a).
De Spreukendichter spreekt een welzalig uit over hem die zich over de ellendige ontfermt (Spr. 14:21).
Paulus geeft aan dat hij vurig naar de Filippenzen verlangt, met de innige gevoelens van Jezus Christus (Fil. 1:8). De Naardense Bijbel vertaalt hier “met de innigheid van Christus Jezus”.
In Gods Woord wordt relatief weinig over de ontferming van de mens gesproken. We worden er wel toe opgeroepen door Paulus in Kolossenzen 3 vers 12 “Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming….”.

Met ontferming bewogen
In de Bijbel komt de zinsnede, “met ontferming bewogen”, alleen in de Evangeliën voor en wordt alleen door de Heere Jezus gebruikt of is op Hem van toepassing. De zinsnede komt vijftien maal voor in twaalf verzen. In drie verzen komt ontferming in de grondtekst twee keer voor (Matth. 14:14; Mark. 9:22: Luk. 7:13), een dubbele compassie!
Splagchnizomai is een werkwoord, het betreft het hart en de actieve daad in het wezen van God. Hij heeft Zich in Zijn Zoon over ons, zondaren, ontfermd en ons een geweldige positie gegeven in Christus.

“De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer” (Ps. 116:5).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3