Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

In Romeinen 8 wordt de liefde van Christus in verband gebracht met de onuitsprekelijke gave van God aan deze wereld in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Het heeft hier te maken met het werk dat de Heere Jezus heeft volbracht, waartoe Hij in de wereld gekomen is. Het werk dat te maken heeft met Zijn leven op aarde, Zijn lijden en sterven, en ook Zijn opstanding uit de dood.

Blijde boodschap
Je zou kunnen zeggen dat het laatste gedeelte van Romeinen 8, geïnspireerd door Gods Geest, een soort conclusie is van de apostel Paulus naar aanleiding van alles wat hij daarvóór in de Romeinenbrief al heeft gezegd. "Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?" (vs. 31). Natuurlijk, dat heeft betrekking op de direct daaraan voorafgaande verzen. Maar je kunt het ook breder zien en het betrekken op alles wat hij tot dan toe in de Romeinenbrief heeft geschreven. Dat is ook helemaal in overeenstemming met het evangelie dat hij in die tijd predikte. Die boodschap is in het kort samen te vatten met de woorden die we in Romeinen 1:16 vinden: Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek."
Dat evangelie is een blijde boodschap en waarom is dat zo? Omdat mensen zondaren zijn, waarbij het niet uitmaakt of zij Joden of heidenen zijn. Het geldt namelijk voor ieder mens. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, welke afkomst je hebt, tot welk volk je behoort, tot welk ras, tot welke stam. Dat betekent in dit verband helemaal niets. Je bent als mens van nature een zondaar. Zo ben je geboren. Dat is met je meegekomen in de geboorte. Zoals David dat ook in Psalm 51:7 belijdt: "Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen." De zonde is in elk mens! Dat is ook wat Paulus in de eerste hoofdstukken van deze brief duidelijk aantoont: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” (Rom. 3:23-24).

Bewijs
De apostel gaat verder in de Romeinenbrief uitleggen wat dat betekent. Dat God het zo ziet, dat je één plant met Christus geworden bent en dat, waar Christus gekruisigd is, gestorven en opgestaan, daar ben jíj eigenlijk met Hem gekruisigd, gestorven en opgewekt. In Gods oog ben je zo in de persoon van Christus met Hem meegegaan door de dood tot in dat nieuwe leven. Dat is een geweldig voorrecht van Gods kinderen. Als je gelooft in de Heere Jezus, als je God persoonlijk gedankt hebt voor het offer dat Hij heeft gebracht, dan mag je weten, dat je gereinigd bent van alle zonde, want dat zegt de Bijbel: "… het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" (1 Joh. 1:7). We kunnen het voor elkaar niet doen. We kunnen al ons bloed laten vloeien, maar dat helpt niets. Alleen het heilige, kostbare bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.  
Zo heeft God het laten zien, als bewijs van Zijn liefde, zoals ook geschreven staat in Romeinen 5: "God echter bevestigt Zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren " (vs. 8). Zo toont God dat Hij vóór ons is.

Vóór ons
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat 'voor en tegen' is hier eigenlijk niet een kwestie van 'pro en contra' ofzo. Er worden in de grondtekst andere woorden gebruikt: ‘Voor’ is de vertaling van het Griekse huper, dat wij kennen als 'hyper'. En ‘tegen’ is de vertaling van kata dat een beweging naar beneden aangeeft. Met andere woorden: God is vóór ons. God zorgt ervoor dat wij worden opgetrokken uit het slijk van de zonde en tot Hem worden gebracht. Hij zorgt er niet voor dat wij van boven naar beneden worden geduwd. Hij is niet tegen ons. Hij brengt ons niet in de ellende. Hij maakt het niet erger dan het al is, Hij veroordeelt ons niet, Hij eist geen genoegdoening van ons. Integendeel, dat God vóór ons is, wil zeggen, dat Hij Zijn hand uitgestoken heeft om te redden, om ons te bevrijden uit de macht van de zonde en de dood, om ons op te trekken naar Hem toe.

De Zoon
"Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard (...) heeft", zegt Paulus (Rom. 8:32). Daarin komt tot uitdrukking dat God vóór ons is. De woorden 'eigen Zoon' vinden wij ook even eerder in Romeinen 8:1-4. Daar staat: "Dus is er nu geen verdoemenis (of: veroordeling – red.) voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” 
De wet is namelijk de heilige eis van God. De wet zegt: 'Doe dit en u zult leven'. De moeilijkheid is echter, dat mensen niets kúnnen doen, want het vlees is zwak. Niemand is in staat om de gehele wet te houden, elke regel, elk artikel. Niemand is in staat om aan Gods eis te voldoen. Paulus zegt dat de wet dus niet zalig kan maken. En daarom heeft God, door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees aan dat van de zonde gelijk, de zonde veroordeeld in het vlees. Kijk, dan is de cirkel rond.
De mens heeft gezondigd en Gods rechtvaardigheid eist dat de mens daarvoor wordt gestraft. Dan kun je de vraag stellen: Is de mens ook daadwerkelijk gestraft? En dan moet het antwoord zijn: Ja, namelijk de mens Jezus. Niet de eerste mens, Adam, maar de laatste Adam, de tweede mens, de Zoon van Adam. Hij is niet alleen de Zoon van God, maar ook de Zoon van Adam, de Zoon des mensen. Je zou kunnen zeggen: God en de mens komen in de Heere Jezus Christus bij elkaar, die worden in het vlees tot één. Ten diepste betekent dit dat de Heere Jezus in uw en mijn plaats is gaan staan en de straf der zonde heeft ondergaan. Daarom zijn wij nu vrij! Zo heeft God laten zien dat Hij vóór ons is. Dat Hij de bedoeling heeft om ons niet in de ellende te laten zitten, maar ons op te trekken tot in Zijn heerlijkheid. Foto p 04-05 cross
Paulus schreef enkele verzen eerder dat God ons van tevoren gekend heeft. Hij had ons tevoren op het oog. Hij heeft de consequenties overzien van de zonde van de mens en Hij heeft daar ook tevoren een oplossing voor bedacht. Simpel en eenvoudig gezegd: Op het moment dat de mens in zonde terechtkwam, had God de oplossing al klaar; toen was die voorziening er al. Vers 29 zegt: "... Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn." God heeft niet alleen die voorziening tot stand gebracht en in Zijn plan opgenomen, maar Hij heeft ook de consequentie, de uitwerking daarvan, wat er verder allemaal nog aan vast zit, in datzelfde plan opgenomen.

Leven en overvloed
Zo heeft Hij de mensen geroepen door het evangelie. Elke verkondiging, elke prediking van de blijde boodschap is een roepstem van God, die mensen uitnodigt om te komen tot het heil. Wat kost dat dan? Helemaal niks! Slechts geloof. Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult behouden worden. En dat niet alleen, je mag dan ook weten dat je gerechtvaardigd bent, dat je nu recht mag staan tegenover God. Dat God je niet meer ziet als een zondaar in Adam, maar als Zijn verlost kind in Christus. Dan mag je ook weten dat je zelfs met Christus bent verheerlijkt. Zoals de Heere Jezus de hemel is binnengegaan en gezeten is ter rechterhand Gods, zo mogen ook de gelovigen, Gods kinderen, weten dat ze met Hem, in Hem, die hemel zijn binnengegaan en feitelijk leven voor Gods aangezicht; “Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God…” (Efe. 2:19).
Denk niet dat het alleen maar bij die daad van God in het verleden is gebleven. Gods plannen waren nog veel groter: "Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken?" (Rom. 8:32). Met andere woorden: Als je gelooft in de Heere Jezus, als je weet wat Hij gedaan heeft in dat verlossingswerk en als je weet dat het de wil van God is geweest, dan weet je ook dat het met al het andere méér dan goed komt. De Heere Jezus heeft, toen Hij op aarde was, tegen zijn Joodse volksgenoten gezegd: "Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed ..." (Joh. 10:10). En lees (en geloof!) wat Paulus over die overvloed zegt in Efeze 1: “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid …” (vs. 7-8). Dus: Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Het antwoord mag je zelf geven!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'