Tot Slot - Gezindheid

Tot Slot

Gezindheid

In de brief aan de Filippenzen schrijft Paulus “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was” (Fil. 2:5). Wat was die gezindheid en hoe kan deze oproep van Paulus gestalte krijgen in ons leven en geeft de Bijbel voorbeelden van deze gezindheid in de gelovigen?

Middenrif
Het woord gezindheid dat hier gebruikt wordt, is ‘phroneo’ en is afgeleid van ‘prhen’, het middenrif of diafragma. Dit is een grote, platte, koepelvormige spier die de scheiding vormt tussen borst- en buikholte. Het middenrif speelt een belangrijke rol bij de ademhaling. Prhen wordt beschouwd als het hart, het centrum van het denken. 
Phroneo wordt o.a. vertaald met: bedenken (Matt. 16:23), overdenken (1 Tim. 4:15), denken (Rom. 12:3) en eensgezind zijn (Fil. 4:2). Afgeleide woorden van prhen zijn: (goed) verstand, nederigheid, nadenken en opletten.

Gebiedende wijs
“Laat daarom die gezindheid in u zijn” of letterlijk ‘Want dit moet worden bedacht in u’ is een gebiedende wijs. De gezindheid van Christus is zeer veelomvattend en hier legt Paulus de nadruk op een aantal dingen die bedacht moeten worden door de Filippenzen. “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de één de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is” (Fil. 2:3-4). In vers 6 tot en met 11 wordt duidelijk wat nederigheid en opoffering inhoudt (de kernboodschap van de Filippenzenbrief). Als in Gods Woord de gebiedende wijs wordt gebruikt, geeft dat aan dat we het kunnen, maar we moeten het wel willen.

Het doel van Christus’ vernedering
In de gezindheid van Christus komt opoffering (vers 6), ontlediging tot de slaafstatus, mens zijn (vers 7), vernedering en nederigheid (vers 8) en gehoorzaamheid naar voren (vers 8).
Deze gezindheid leidde uiteindelijk tot de kruisdood. Door Zijn onmetelijke liefde heeft Christus, de Zondeloze, de straf op de zonde gedragen en kon Hij, als volmaakte Mens, voldoen aan de eis die God stelde in de wet.
Er was maar één oplossing: “Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Kor. 5:21). De gezindheid van gehoorzaamheid aan de Vader is onze redding!

Voorbeelden
Als eerste voorbeeld van de goede gezindheid noemt Paulus zijn mede-arbeider Timotheüs. Hij heeft een oprechte bezorgdheid over de Filippenzen en is een beproefde dienstknecht die met Paulus gediend heeft in de evangelieverkondiging. Hij heeft de beproeving doorstaan en was dienstbaar als een dienstknecht (zie Fil. 2:19-22).
Paulus noemt vervolgens Epafroditus, zijn mede-arbeider en medestrijder; voor de Filippenzen was hij de apostel en dienaar die vanuit de Filippenzen (met geld) was gezonden om Paulus dienstbaar te zijn, hem te ondersteunen.
Epafroditus verlangde er intens naar zijn broeders en zusters weer te zien, omdat hij hen liefhad. Hij was ziek geworden en om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd. Hij stelde zich bloot aan groot gevaar in zijn werk voor Christus en dat was een bewuste keuze in de dienst van de Heere. Hij was toegewijd en offerde zichzelf op. In dit alles zien we dat hij niet aan zichzelf dacht (zie Fil. 2:25-30).

Wordt een mede-navolger
Als laatste noemt Paulus zichzelf als voorbeeld: “Weest met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt” (Fil. 3:17).
Het gaat om het wandelen in de lijn van Paulus en zijn gezindheid en van anderen, zoals Timotheüs en Epafroditus. Het gaat om het voorbeeld, het type wat nagevolgd mag worden. Paulus roept Timotheüs en Titus ook op om een voorbeeld voor de gelovigen te zijn (1 Tim. 4:12 en Tit. 2:7).

Onze gezindheid
Paulus roept op om de gezindheid van Christus en Zijn typen te hebben. We zouden dan aan de slag kunnen gaan, maar we weten uit ervaring dat alles in eigen ‘kracht’ gedaan, gedoemd is te mislukken!
Gezindheid heeft alles te maken met ons hart en met ons denken. Het middenrif is ons ademgebied en ademen is iets wat je vanzelf doet. Zo mag ook ‘ons bedenken’ zijn in onze wandel met de Heere.
Wanneer het leven (ons ademen) voor ons Christus is (Fil. 1:21), zal ons hart en handelen meer en meer in de gezindheid van onze Heere en Heiland zijn. In zijn brief aan Korinthe schrijft Paulus: “Wij hebben de gedachten van Christus” (1 Kor. 2:16).

Bekleed u dan!
Paulus roept ons op om de dingen te bedenken (froneo) die boven zijn, niet die op de aarde zijn (Kol. 3:2), en zegt: “Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid (van denken), zachtmoedigheid, geduld” (Kol. 3:12).
De gezindheid die ook in Christus Jezus was!

Gezindheid (of een afgeleid woord) komt 11x in de Filippenzenbrief voor: Fil. 1:7; 2:2 (2x), 5; 3:15 (2x), 16, 19; 4:2, 10 (2x)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'