Tot Slot - Gezindheid

Tot Slot

Gezindheid

In de brief aan de Filippenzen schrijft Paulus “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was” (Fil. 2:5). Wat was die gezindheid en hoe kan deze oproep van Paulus gestalte krijgen in ons leven en geeft de Bijbel voorbeelden van deze gezindheid in de gelovigen?

Middenrif
Het woord gezindheid dat hier gebruikt wordt, is ‘phroneo’ en is afgeleid van ‘prhen’, het middenrif of diafragma. Dit is een grote, platte, koepelvormige spier die de scheiding vormt tussen borst- en buikholte. Het middenrif speelt een belangrijke rol bij de ademhaling. Prhen wordt beschouwd als het hart, het centrum van het denken. 
Phroneo wordt o.a. vertaald met: bedenken (Matt. 16:23), overdenken (1 Tim. 4:15), denken (Rom. 12:3) en eensgezind zijn (Fil. 4:2). Afgeleide woorden van prhen zijn: (goed) verstand, nederigheid, nadenken en opletten.

Gebiedende wijs
“Laat daarom die gezindheid in u zijn” of letterlijk ‘Want dit moet worden bedacht in u’ is een gebiedende wijs. De gezindheid van Christus is zeer veelomvattend en hier legt Paulus de nadruk op een aantal dingen die bedacht moeten worden door de Filippenzen. “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de één de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is” (Fil. 2:3-4). In vers 6 tot en met 11 wordt duidelijk wat nederigheid en opoffering inhoudt (de kernboodschap van de Filippenzenbrief). Als in Gods Woord de gebiedende wijs wordt gebruikt, geeft dat aan dat we het kunnen, maar we moeten het wel willen.

Het doel van Christus’ vernedering
In de gezindheid van Christus komt opoffering (vers 6), ontlediging tot de slaafstatus, mens zijn (vers 7), vernedering en nederigheid (vers 8) en gehoorzaamheid naar voren (vers 8).
Deze gezindheid leidde uiteindelijk tot de kruisdood. Door Zijn onmetelijke liefde heeft Christus, de Zondeloze, de straf op de zonde gedragen en kon Hij, als volmaakte Mens, voldoen aan de eis die God stelde in de wet.
Er was maar één oplossing: “Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Kor. 5:21). De gezindheid van gehoorzaamheid aan de Vader is onze redding!

Voorbeelden
Als eerste voorbeeld van de goede gezindheid noemt Paulus zijn mede-arbeider Timotheüs. Hij heeft een oprechte bezorgdheid over de Filippenzen en is een beproefde dienstknecht die met Paulus gediend heeft in de evangelieverkondiging. Hij heeft de beproeving doorstaan en was dienstbaar als een dienstknecht (zie Fil. 2:19-22).
Paulus noemt vervolgens Epafroditus, zijn mede-arbeider en medestrijder; voor de Filippenzen was hij de apostel en dienaar die vanuit de Filippenzen (met geld) was gezonden om Paulus dienstbaar te zijn, hem te ondersteunen.
Epafroditus verlangde er intens naar zijn broeders en zusters weer te zien, omdat hij hen liefhad. Hij was ziek geworden en om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd. Hij stelde zich bloot aan groot gevaar in zijn werk voor Christus en dat was een bewuste keuze in de dienst van de Heere. Hij was toegewijd en offerde zichzelf op. In dit alles zien we dat hij niet aan zichzelf dacht (zie Fil. 2:25-30).

Wordt een mede-navolger
Als laatste noemt Paulus zichzelf als voorbeeld: “Weest met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt” (Fil. 3:17).
Het gaat om het wandelen in de lijn van Paulus en zijn gezindheid en van anderen, zoals Timotheüs en Epafroditus. Het gaat om het voorbeeld, het type wat nagevolgd mag worden. Paulus roept Timotheüs en Titus ook op om een voorbeeld voor de gelovigen te zijn (1 Tim. 4:12 en Tit. 2:7).

Onze gezindheid
Paulus roept op om de gezindheid van Christus en Zijn typen te hebben. We zouden dan aan de slag kunnen gaan, maar we weten uit ervaring dat alles in eigen ‘kracht’ gedaan, gedoemd is te mislukken!
Gezindheid heeft alles te maken met ons hart en met ons denken. Het middenrif is ons ademgebied en ademen is iets wat je vanzelf doet. Zo mag ook ‘ons bedenken’ zijn in onze wandel met de Heere.
Wanneer het leven (ons ademen) voor ons Christus is (Fil. 1:21), zal ons hart en handelen meer en meer in de gezindheid van onze Heere en Heiland zijn. In zijn brief aan Korinthe schrijft Paulus: “Wij hebben de gedachten van Christus” (1 Kor. 2:16).

Bekleed u dan!
Paulus roept ons op om de dingen te bedenken (froneo) die boven zijn, niet die op de aarde zijn (Kol. 3:2), en zegt: “Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid (van denken), zachtmoedigheid, geduld” (Kol. 3:12).
De gezindheid die ook in Christus Jezus was!

Gezindheid (of een afgeleid woord) komt 11x in de Filippenzenbrief voor: Fil. 1:7; 2:2 (2x), 5; 3:15 (2x), 16, 19; 4:2, 10 (2x)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'