Agenda 2030: Op weg naar een nieuwe wereldorde

Agenda 2030: Op weg naar een nieuwe wereldorde

Inmiddels is wel gebleken dat we in een bijzonder decennium zijn terechtgekomen. Het tijdperk 2020-2030. Hoewel amper anderhalf jaar onderweg, is wel duidelijk dat er bewegingen in gang gezet zijn, die niet zomaar zullen eindigen. Integendeel, alom wordt geroepen dat we een nieuwe wereld tegemoet (moeten) gaan. Op weg naar ‘het nieuwe normaal’.

Agenda’s
Er zijn in het verleden al diverse agenda’s opgesteld om de toestand in de wereld te veranderen c.q. te verbeteren. Begin jaren ’70 van de vorige eeuw liet de zgn. Club van Rome van zich horen. De noodklok werd geluid, want het voortbestaan van de ‘planeet’ was in gevaar. Het wereldbestuur zou grondig georganiseerd moeten worden teneinde een mondiale ramp te voorkomen.
Twintig jaar later zag ‘Agenda 21’ het licht, op de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro (van 3 -14 juni 1992).
Agenda 21 moet in de 21e eeuw uitgevoerd worden. Het is een allesomvattend actieplan dat wereldwijd en lokaal gerealiseerd moet worden. Een plan om te inventariseren en controle te krijgen over al het land, al het water, alle planten, alle mineralen, alle bouwwerken, alle dieren, alle productiemiddelen, alle energie, alle informatie en alle mensen in de wereld. Bron: UN.org

Agenda 2030
Gaandeweg worden de doelen van de agenda’s meer toegespitst en gedefinieerd. Agenda 2030 gaat verder in op veranderingen op het gebied van economie, financiën, landbouw, onderwijs, gendergelijkheid, gezondheidszorg en nog veel meer.Er zijn maar weinig vormen van menselijke activiteit die niet onder de doelstellingen van Agenda 2030 vallen. Het individu zal ondergeschikt gemaakt (moeten) worden aan de gezamenlijkheid: inleveren van persoonlijke rechten om er ‘vrijheid en welvaart’ voor terug te krijgen, althans zo wordt het voorgesteld. 
Op de website van de Sustainable Development Goals (SDG = Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de VN staat het zo: “Dit is een agenda met een ongekende reikwijdte en betekenis. Hij wordt door alle landen aanvaard en is op iedereen van toepassing, rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus en met inachtneming van het nationale beleid en de nationale prioriteiten. Het gaat om universele doelstellingen (17-red.) en streefcijfers (169-red.) die de hele wereld aangaan, zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. Zij zijn geïntegreerd en ondeelbaar en vormen een evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling.” Bron: Sdgs.un.org/2030agenda

Great Reset
Dit begrip is afkomstig van de oprichter en leider van het World Economic Forum (WEF) in Zwitserland, Klaus Schwab. Onder zijn aanvoering heeft het WEF de Agenda 2030 doelstellingen omarmt en op de website Weforum.org wordt uitvoerig toegelicht hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Hij presenteerde zijn boek ‘COVID-19: The Great Reset’ in juli 2020 en omschrijft daarin hoe de corona-pandemie de mogelijkheid biedt om tot een ‘nieuwe economische en politiek orde’ te komen. Oftewel, een ‘New World Order’, een uitdrukking die Schwab al in 1994 gebruikte.

Op een website van Instituut Clingendael vraagt prof. Bob de Wit (hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit) zich af hoe ‘great’ de Great Reset is en voor wie. Hij “waarschuwt dat deze ‘Great Reset’ vooral de belangen van digitech-, financiële en farmaceutische bedrijven dient in een wereldorde waarin nationale staten en democratische controle ondergeschikt zijn.”
De Wit zegt in het artikel o.a.: “De grootste ondernemingen zijn vooral digitech-bedrijven (zoals Apple en Google), beleggers en banken (zoals Berkshire Hathaway en JP Morgan Chase) en farmaceutische bedrijven (zoals Johnson & Johnson en Pfizer).”
En: “Deze ondernemingen zijn geen nationale maar mondiale spelers, en een aantal van hen zijn inmiddels groter, rijker en machtiger dan veel landen (…) en ze gedragen zich steeds meer als 'regelgevende instanties' en worden daarom ook wel aangeduid met de term corporate-states ...”
Aangezien de rol van multinationals en NGO’s (= Non Governmental Organizations, d.i. organisaties die niet bestuurd worden door overheden) neemt het democratisch gehalte zienderogen af.
“Geen van deze sleutelspelers – corporate-states, ngo's, internationale organisaties en VN - zijn echter democratieën. Er is op wereldschaal geen democratisch feedbacksysteem om de belangen van burgers te dienen, anders dan indirecte nationale vertegenwoordiging in internationale instituties door niet-gekozen politicï”, aldus De Wit. Volgens hem zijn we dan ook onderweg naar een transitie in een ‘world government’ waarin nationale staten ondergeschikt zijn. Prof. De Wit eindigt het artikel als volgt: “De COVID-19-crisis is een actuele real-life case van de door Klaus Schwab gewenste toekomstige maatschappelijke wereldorde, waarin internationale organisaties de regie nemen. In februari 2020 meldde de WHO dat in Wuhan een uiterst dodelijk en besmettelijk virus de wereld zou overspoelen. Het WEF heeft de pandemie aangegrepen om The Great Reset te versnellen. De corporate-states profiteren van de maatregelen door een verkoopexplosie van vaccins en testen, omzetrecords bij digitale technologiebedrijven en hoge rendementen van globale investeerders en beleggers. In The Great Reset is geen rol weggelegd voor democratische feedback-mechanismen om de belangen van het overgrote deel van de burgers in de wereld te kunnen dienen. De bedoelingen klinken nobel: “You'll own nothing. And you'll be happy” (Je zult niets bezitten. En je zult gelukkig zijn). Echter komt de voorgestelde maatschappijvorm neer op een Great Elite Reset: een feodale maatschappijvorm op wereldschaal. Hoe ‘Great’ is dan de Great Reset van het WEF eigenlijk voor burgers?” Bron: Spectator.clingendael.org 

Build Back Better
Om die ‘feodale maatschappijvorm op wereldschaal’ te bereiken is het belangrijk dat alle overheden met één mond spreken. En dat blijkt in de praktijk ook. Wat de Corona-pandemie betreft, dat wordt centraal aangestuurd (WHO) en in bijna alle landen is er een zelfde beleid. Dat moet ook gelden voor de Great Reset. En ja, talloze (vooral Westerse) leiders zeggen Klaus Schwab na dat deze pandemie de uitgelezen kans is om tot een nieuwe herstart te komen: de wereld(orde) opnieuw en dan, volgens hen, beter op te bouwen: Build Back Better. 

Media
Om zulks te doen slagen is de medewerking nodig van de mondiale mainstream media. De berichtgeving tijdens deze pandemie heeft geleerd dat de media perfecte (propaganda)kanalen geworden zijn van de boodschap die de overheid, of zo u wilt: de elite, kwijt wil. Sterker nog, alles wat niet in overeenstemming is met het overheidsnarratief, wordt genegeerd of zelfs gecensureerd. Tegengeluiden worden niet geduld.
Zo’n dertig jaar geleden liet David Rockefeller (1915-2017) al blijken hoe belangrijk de media zijn voor de (mondiale) elites. In juni 1991 sprak hij op de Bilderberg-conferentie te Baden-Baden (D) deze woorden: “Wij zijn de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere grote publicaties dankbaar, wier directeuren gedurende bijna veertig jaar onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun beloften van discretie zijn nagekomen. Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest ons plan voor de wereld te ontwikkelen, als wij gedurende die jaren aan het licht van de publiciteit waren blootgesteld. Maar de wereld is nu meer voor rede vatbaar en bereid om naar een wereldregering te marcheren." 

Kijk en luister naar David Rockefeller:

Totale controle
Rockefeller sprak over ‘ons plan voor de wereld’ en de opmars naar ‘een wereldregering’. En dat is de aap uit de bekende mouw! Wie zich ook maar enigszins verdiept in wat er niet alleen voor, maar ook achter de schermen gebeurt en wie daar bij betrokken zijn, komt tot de ontdekking dat er sprake is van een machtsstrijd, met als inzet: totale controle, (wereld)heerschappij.
Natuurlijk, het wordt allemaal gebracht als het streven naar een betere wereld, met een eerlijke verdeling van de welvaart, geen armoede, goede gezondheid, duurzaamheid en zo meer. En wie kan daar nou tegen zijn? Niemand natuurlijk, tenzij… achter dit nobele streven agenda’s schuilgaan die minder of helemaal niet zo nobel zijn. En wat dat betreft is er best wel reden tot zorg. Wat er tot nu toe tijdens de corona-pandemie gebeurt, geeft weinig reden tot gerustheid. 
Bovendien zijn er in het verleden (ken je geschiedenis!) vaker ideologieën geweest, waarbij aanvankelijk voorspoed en geluk werd beloofd, maar die later zijn uitgemond in ware tirannieën! Denk aan de communistische ideologie, de nazi-ideologie en nog recenter Mao’s Grote Sprong Voorwaarts (1958-1961). Mao Zedong wilde met de campagne zorgen voor een snelle transformatie van China van een agrarische economie naar een industriële maatschappij. Dit leidde echter tot een hongersnood met miljoenen dodelijke slachtoffers (zie Wikipedia)
Het zou allemaal goed zijn voor de gewone burgers, maar het tegendeel bleek waar.
En nu? We zullen zien, maar de voortekenen zijn niet bepaald positief. Want we hebben het nog niet eens gehad over de verdergaande digitalisering. Het echte leven moet plaatsmaken voor een digitale (virtuele) wereld. Allemaal opgenomen in de cloud (= wolk). Makkelijk voor de gebruikers misschien, maar ook super voor hen die meer controle willen.
En wat te denken van het zgn. transhumanisme, een term die de laatste tijd opgang doet. De aanhangers van deze filosofie beweren dat de mens is beland in het post-Darwin tijdperk en zijn evolutie in eigen hand kan gaan nemen. Dat kan bijvoorbeeld door integratie van het lichaam met computer- en softwaretechniek, verbeteringen middels nanotechnologie en genetische manipulatie, etc. 
De komende jaren zullen uitwijzen in hoeverre en op wat voor manier deze ontwikkelingen het (normale) menselijk bestaan zullen beïnvloeden. We zullen het op de voet volgen in AMEN Actueel, wie weet tot in 2030!

Hoop
Wat wel pijnlijk duidelijk wordt, is dat in al deze scenario’s de link met God (en Zijn Woord) totaal ontbreekt. En juist als je de Bijbel kent, kijk je met heel andere ogen naar het wereldgebeuren.
Want dat streven naar controle is niet nieuw. Het artikel op pag. 6 laat zien dat Gods tegenstander ook een plan heeft. Zijn doel is: totale controle! Openbaring 12:9 zegt dat hij de "hele wereld misleidt." Om zijn plannen te volvoeren misleidt en verleidt hij mensen van vlees en bloed, vooral onder hen die invloed hebben in deze wereld. Hij inspireert mensen om een wereld(systeem) op te bouwen, los van God, waarin die totale controle ten uitvoer gebracht kan worden. Het is verstandig om in dat licht het wereldgebeuren te volgen. Dat verklaart immers veel van wat er gebeurt.
En ondertussen is er geen enkele reden tot paniek. Want boven alles blijft staan dat God een plan heeft en dat uitvoert op Zijn tijd en wijze. En dat geeft de (hemel)burger te allen tijde moed en hoop!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'