Nieuw boek - In de voetsporen van Paulus

Nieuw boek

In de voetsporen van Paulus

Een aantal keren lezen wij in de Bijbel dat gelovigen opgeroepen worden om 'navolgers' te zijn. De titel van dit boekje zegt het al: in deze notities gaat het om de navolging van de apostel Paulus. In Filippenzen 3:17 zegt hij: "Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt".

Uiteraard staat deze mededeling niet op zichzelf. Het is een oproep "aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen" (Fil. 1:1) en over hun hoofden heen ook aan ons, gelovigen. De Filippenzenbrief behoort tot de zgn. late brieven van Paulus, die geschreven zijn tijdens zijn gevangenschap in Rome, zoals opgetekend in Handelingen 28, en daarna.
Daartoe behoren ook de Efeze- en Kolossenzenbrief. De apostel heeft hierin geschreven over het geheimenis dat hij van God ontvangen had, aangaande de gemeente, het lichaam van Christus.
Dit heeft betrekking op het werk van God in de huidige periode, die in de tijd tussen de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst is tussengeschoven.
Alles wat te weten is over die gemeente, het wezen ervan, de positie, de regelgeving, et cetera, wordt in deze brieven onderwezen door Paulus. Hij is daartoe aangesteld als 'leraar van de heidenen'.

Eertijds, in de periode van de wet, waren de Israëlieten aangewezen op de 'leer van Mozes'. Wanneer het gaat om het evangelie van het koninkrijk en alles wat daarbij hoort, is de 'leer van Jezus' belangrijk. Het woord 'discipelschap' is alom bekend in kerken en kringen. De meest vanzelfsprekende betekenis ervan is voor velen: het volgen van Jezus. Maar... is dat wel zo vanzelfsprekend? Deze definitie mag dan onder veel christenen gemeengoed zijn, de vraag is: Wat zegt de Bijbel erover? Gods Woord voert ons gaandeweg naar het 'geheimenis van het evangelie', dat ons brengt bij de 'leer van Paulus'.

Over Paulus en zijn bediening als leraar schreven we eerder in het boekje Paulus - leermeester der heidenen, verschenen in de Morgenroodreeks (ISBN 9789066944305, Uitg. Everread Uitgevers).
Het zou handig zijn dat eerst te lezen, want in dit boekje sluiten we daarop aan. Het gaat er niet alleen om, dat we het onderwijs van Paulus tot ons nemen, maar hem ook navolgen in onze levenswandel. Anders gezegd: het gaat niet alleen om de leer, maar ook om het leven.
Enerzijds mogen we kennis nemen van de geweldige rijkdom van Gods genade en, zoals Paulus schrijft in Efeziërs 3, "de onnaspeurlijke rijkdom van Christus" (vs. 8). Anderzijds worden we opgeroepen tot een Gode welgevallige levenswandel, voortvloeiend uit de heerlijke positie, die ons van Godswege geschonken is.

De inhoud van het boek

Inleiding

Hoofdstuk 1 - Discipelschap
Leerling
Volgelingen van Mozes
Volgelingen van Jezus
Discipelschap en geloof
Discipelen van Jezus
Conclusie
Christelijk discipelschap

Hoofdstuk 2 - Wie is onze meester?
Het 'grote gebod'
De 'grote opdracht'
Onderbreking
Leraar van de heidenen

Hoofdstuk 3 - Toerusting tot dienstbetoon
Efeze 4
Totdat ...
Waarheid

Hoofdstuk 4 - Vaststaan in de Heere
Twijfel is ongeloof
Zeker zijn van Gods zaak!
In Hem en door Hem
Geestelijke strijd
Medestrijders

Hoofdstuk 5 - Eensgezind
In de Heere
Goede reis!
Gelukkig samenzijn
Eenheid in verscheidenheid

Hoofdstuk 6 - Blijdschap
Blijdschap over het heil
Blijdschap over het Woord
Blijdschap van de Geest
In het juiste spoor

Hoofdstuk 7 - Verwachten
Hemelburgers
1 Korinthe 15
Gelijkvormig
Hoop

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK

Zie info op Everread.nl

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (55).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'