Nieuw boek - In de voetsporen van Paulus

Nieuw boek

In de voetsporen van Paulus

Een aantal keren lezen wij in de Bijbel dat gelovigen opgeroepen worden om 'navolgers' te zijn. De titel van dit boekje zegt het al: in deze notities gaat het om de navolging van de apostel Paulus. In Filippenzen 3:17 zegt hij: "Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt".

Uiteraard staat deze mededeling niet op zichzelf. Het is een oproep "aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen" (Fil. 1:1) en over hun hoofden heen ook aan ons, gelovigen. De Filippenzenbrief behoort tot de zgn. late brieven van Paulus, die geschreven zijn tijdens zijn gevangenschap in Rome, zoals opgetekend in Handelingen 28, en daarna.
Daartoe behoren ook de Efeze- en Kolossenzenbrief. De apostel heeft hierin geschreven over het geheimenis dat hij van God ontvangen had, aangaande de gemeente, het lichaam van Christus.
Dit heeft betrekking op het werk van God in de huidige periode, die in de tijd tussen de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst is tussengeschoven.
Alles wat te weten is over die gemeente, het wezen ervan, de positie, de regelgeving, et cetera, wordt in deze brieven onderwezen door Paulus. Hij is daartoe aangesteld als 'leraar van de heidenen'.

Eertijds, in de periode van de wet, waren de Israëlieten aangewezen op de 'leer van Mozes'. Wanneer het gaat om het evangelie van het koninkrijk en alles wat daarbij hoort, is de 'leer van Jezus' belangrijk. Het woord 'discipelschap' is alom bekend in kerken en kringen. De meest vanzelfsprekende betekenis ervan is voor velen: het volgen van Jezus. Maar... is dat wel zo vanzelfsprekend? Deze definitie mag dan onder veel christenen gemeengoed zijn, de vraag is: Wat zegt de Bijbel erover? Gods Woord voert ons gaandeweg naar het 'geheimenis van het evangelie', dat ons brengt bij de 'leer van Paulus'.

Over Paulus en zijn bediening als leraar schreven we eerder in het boekje Paulus - leermeester der heidenen, verschenen in de Morgenroodreeks (ISBN 9789066944305, Uitg. Everread Uitgevers).
Het zou handig zijn dat eerst te lezen, want in dit boekje sluiten we daarop aan. Het gaat er niet alleen om, dat we het onderwijs van Paulus tot ons nemen, maar hem ook navolgen in onze levenswandel. Anders gezegd: het gaat niet alleen om de leer, maar ook om het leven.
Enerzijds mogen we kennis nemen van de geweldige rijkdom van Gods genade en, zoals Paulus schrijft in Efeziërs 3, "de onnaspeurlijke rijkdom van Christus" (vs. 8). Anderzijds worden we opgeroepen tot een Gode welgevallige levenswandel, voortvloeiend uit de heerlijke positie, die ons van Godswege geschonken is.

De inhoud van het boek

Inleiding

Hoofdstuk 1 - Discipelschap
Leerling
Volgelingen van Mozes
Volgelingen van Jezus
Discipelschap en geloof
Discipelen van Jezus
Conclusie
Christelijk discipelschap

Hoofdstuk 2 - Wie is onze meester?
Het 'grote gebod'
De 'grote opdracht'
Onderbreking
Leraar van de heidenen

Hoofdstuk 3 - Toerusting tot dienstbetoon
Efeze 4
Totdat ...
Waarheid

Hoofdstuk 4 - Vaststaan in de Heere
Twijfel is ongeloof
Zeker zijn van Gods zaak!
In Hem en door Hem
Geestelijke strijd
Medestrijders

Hoofdstuk 5 - Eensgezind
In de Heere
Goede reis!
Gelukkig samenzijn
Eenheid in verscheidenheid

Hoofdstuk 6 - Blijdschap
Blijdschap over het heil
Blijdschap over het Woord
Blijdschap van de Geest
In het juiste spoor

Hoofdstuk 7 - Verwachten
Hemelburgers
1 Korinthe 15
Gelijkvormig
Hoop

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK

Zie info op Everread.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'