‘Alles wat we doen, is een ritueel’ - deel 2

‘Alles wat we doen, is een ritueel’ - deel 2

Het wel en wee van de wereld om ons heen lijkt steeds minder gestoeld te zijn op zekerheden en feitelijkheden, maar veel meer op manipulaties, gevoelens en rituelen. En het geloof, hoe zit het daar mee?

Klimaatgeloof
Wat er momenteel allemaal te berde gebracht wordt over het klimaat, en daaraan verbonden de toestand van de aarde, is nauwelijks te vatten, het is bizar in het kwadraat.
Inderdaad: Alles is een ritueel. Het klimaat lijkt een nieuwe religie te zijn/worden, waarbij de ‘gelovigen’ er alles aan doen om de ‘ongelovigen’ te bekeren of eventueel te elimineren.
Grosso modo is de stelling van de ‘gelovigen’ dat de opwarming van de aarde en alles wat daarmee verband houdt, vooral veroorzaakt wordt door de mensen. Zij moeten dus hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat die opwarming stopt en (het leven op) de aarde kan blijven voortbestaan. Alles wat maar enigszins kan dienen om die stelling te onderbouwen, wordt erbij gesleept. En alles wat kan dienen om die opwarming tegen te gaan, is heilig. Ook in Nederland. Zo wordt de ene na de andere rigoureuze maatregel aangekondigd om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En dat in een klein landje aan de Noordzee, waarin we met z’n allen nog niet de hoeveelheid kooldioxide (CO2) produceren dan die in een middelgrote industriestad in China.
Het maakt allemaal niet uit. Gaia, de godin van de natuur en de aarde, die vaak is afgebeeld als een mollige vrouw, lijdt honger en vermagert sterk. Alles hens aan dek dus, met als credo: Red moeder Aarde!
In de Telegraaf-rubriek ‘Wat u zegt’, omschreef ene Paul Schermers het als volgt: “Het christendom heeft men ingeruild voor een seculiere geloofsvariant: klimaatreligie (…). De ’klimaatevangelisten’ zijn milieugoeroes (…). Ze jagen schuldgevoelens aan over de menselijke invloed op klimaatverandering (’zonde’). Ze prediken een apocalyptisch doemscenario met angst voor opwarming (’hel’) en een verlossing door CO2-uitstoot reductie (’redding’). Gelovigen in het ’klimaatdogma’ worden in de kring van geloofsgenoten opgenomen (’kerklid’). Een klimaatscepticus (‘ketter’) wordt bestraft en door uitsluiting de mond gesnoerd (’inquisitie’). ’Klimaatverandering’ blijkt een heuse religie te zijn” (Bron: Telegraaf.nl). 

In de Goudse Schouwburg vond op 17 februari j.l. een informatieavond plaats in het kader van ‘Gouda op weg naar aardgasvrij’.
Een bezoeker tweette: “Grappig dat de avond ‘Gouda op weg naar aardgasvrij', georganiseerd door @GemeenteGouda eindigt met het met elkaar zingen van een lied: "Nu ben ik om, now I'm a believer." Klimaatreligie, terwijl ik de hele avond geen inhoudelijke reden voor gasloos gehoord heb...”

Tekst: I’m a believer (Vert.: ik ben een gelovige)

En nu ben ik om, now I’m a believer
Nu zeg ik: kom,
Geef mij een advies.
Ik ben om, oe-oeh, I’m a believer,
Ik doe niets liever dan dat ik bespaar.

Hoezo ‘bespaar’? Het AD meldde onlangs: “Huiseigenaren en woningcorporaties zijn fors meer geld kwijt om huizen te vergroenen dan het kabinet tot nu toe heeft voorgespiegeld. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft toe dat de kosten te laag zijn ingeschat: “Het gaat om grote bedragen.’’ (Bron: AD – 13-02-2020)

Voor de opperpriesters en -herders van de religie maakt het niet, vooral ook omdat die hogere kosten hen zelf nauwelijks raken. Het zijn immers de schapen die de wol (moeten) leveren…

Opium
Karl Marx omschreef religie in 1844 als het geestelijke aroma van de wereld: “De religie is de zucht van de in benauwenis verkerende creatuur, het gemoed van een harteloze wereld, zoals zij de geest van de geestloze toestanden is.” 
Marx (foto) sprak over religie als ‘opium van het volk’. Eén van zijn bekendste navolgers, Vladimir Lenin, streefde een aangepaste versie van Marx’ communisme na en sprak over ‘opium voor het volk’, omdat hij meende dat religie/godsdienst (ook) wordt gebruikt door de uitbuitende bovenklasse om de onderklasse in het gareel te houden (Bron: Wikipedia.org)
En zo is het maar net. Ook de klimaatreligie kan gebruikt worden door de elite om de ‘gewone’ man en vrouw in het gareel te houden en/of te onderdrukken. De Winter schreef in zijn Telegraaf-column (zie vorige artikel in AMEN 148) nog ook nog: “Wat geen ritueel is, is de totale controle over ons leven die overheden opeisen; tot in de kleinste details gaan ze ons reguleren om de CO2-duivel uit te bannen.”
Wie niet meegaat in deze religie en de rituelen die erbij horen, wordt al gauw gestigmatiseerd als non-believer, klimaat-ontkenner, en zelfs termen als racist, fascist en nazi worden gebezigd. Sommigen vinden zelfs dat er straf zou moeten staan op klimaat-ontkenning. Zoals Ramsey Nasr bijvoorbeeld. De schrijver en acteur denkt op Facebook na over de mogelijkheid om die zgn. klimaatontkenners aansprakelijk te stellen: ‘… kunnen we dan nu de klimaatontkenners en klimaatverziekers in politiek, wetenschap en bedrijfsleven hiervoor aansprakelijk stellen, mede namens hun eigen (klein)kinderen? Dat is de vraag die me bezighoudt. Is het wettelijk mogelijk mensen te berechten voor de moedwillig volgehouden leugens die onze planeet voor tienduizenden jaren zullen verzoeken en massale dood en ziekte zullen verspreiden?’ (Bron: tpook.nl)
Volgens Nasr zitten de ‘leugenaars’ in het kamp van de zgn. klimaatontkenners. Raar woord trouwens, want niemand ontkent dat er een klimaat is en de meeste mensen ontkennen ook niet dat het klimaat (van tijd tot tijd) verandert. Het ontkennen zit ‘m vooral in het feit dat velen, ook diverse klimaatwetenschappers en energiedeskundigen, niet mee (willen) gaan met de voorgangers van de klimaatkerk en hun vaak bizarre dogma’s.

Godsdienstwaanzin
Wat je ziet is, dat bij velen het gezonde verstand ontbreekt als het gaat om klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Natuurlijk is het zo, dat ongebreidelde industrialisatie en economische vooruitgang belastend is voor natuur en milieu. Daarom mag er best nagedacht worden over hoe we efficiënter, milieuvriendelijker en duurzamer kunnen leven en werken. Vrijwel niemand zal daar tegen zijn. Maar wat we nu meemaken grenst aan waanzin, godsdienstwaanzin zeg maar.
De Amerikaanse wiskundeprofessor Andy Edmonds (expert in de wiskunde en technieken die ten grondslag liggen aan het modelleren van verschijnselen als het klimaat) spreekt over een ‘geloofssysteem met alle kenmerken van een religie’: “Kijk hoe ongelovigen, de klimaatsceptici, worden belasterd en zwartgemaakt. Kijk hoe ons verteld wordt dat we offers moeten brengen aan de god van de opwarming van de aarde; om kleine oude vrouwtjes op te offeren via hun onbetaalbare energierekeningen; om ons platteland op te offeren aan windmolens en zonnevelden; om onze auto's en onze mobiliteit op te offeren” (Bron: Medium.com).
Over ‘oude vrouwtjes’ gesproken. Onlangs kwam in het nieuws dat wooncentrum Vivent Mariaoord in Rosmalen er ook alles aan wil doen om de aarde te redden. De verwarming op de gangen wordt uitgezet, want “Wist u dat we per graad 6% energie en CO2 kunnen besparen?” Gelukkig wordt er voor de oudjes, die vaak wat meer dan normaal gevoelig zijn voor kou, goed gezorgd, aldus de folder voor bewoners en bezoekers (zie afb.): “Uiteraard zorgen we dat u het niet koud krijgt. U kunt daarom gebruik maken van een fleecedeken.” Dit alles in het kader van een Energie(wed)strijd, georganiseerd door milieuclub Urgenda.

Waakzaam en nuchter
Waar een fenomeen als religie de kop op steekt, is de kans groot dat feiten, gezond verstand en redelijkheid het onderspit delven. En dat (b)lijkt nu ook zo te zijn. Plus: duurzaamheid is ook een nieuw verdienmodel geworden. Een miljardenbusiness. Overheden kunnen (meer) geld innen via belastingen, bedrijven kunnen (meer) winst maken. En degene die daar vooral (meer) last van heeft, is de ‘gewone’ man/vrouw.
De Bijbel roept gelovigen diverse keren op ‘waakzaam en nuchter’ te zijn. En dan gaat het natuurlijk vooral om het vasthouden van Gods Woord.
En ja, dat Woord laat ook zien, dat de mens een zekere verantwoordelijkheid heeft over wat God gegeven heeft, zoals zijn of haar plek op de aarde, gezelschap van de medemens, e.d.
Dat Woord laat echter ook zien, dat er prioriteiten zijn … en dat geldt zeker voor ons als gelovigen. Als ‘navolgers van God’ dienen we er goed op te letten wat God Zelf aan het doen is momenteel en wat vóór alles belangrijk is. En dat is niet -hoe sneu ook voor menigeen- de redding van de aarde ofzo, maar de verkondiging van Zijn Woord, tot redding van mensen en opbouw van gelovigen.
Toen Paulus destijds in Athene was en op de Areopagus de Grieken mocht toespreken, zie hij: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan” (Hand. 17:30-31). 
Het woord ‘wereld’ (de oude Statenvertaling en NBG-’51 gebruiken het woord aardbodem) is hier de vertaling van het Griekse oikoumenè. Het kerkelijke woord ‘oecumene’ is ervan afgeleid. Van origine betekent het iets als: de bewoonde wereld. Het gaat dus vooral om de bewoners van de aarde. Voor hen heeft God een boodschap … en ‘hoe zullen zij horen zonder prediker?’

In het vorige artikel (AMEN 148, pag. 7 en 8) hebben we al twee belangrijke dingen genoemd in verband met het voortbestaan van deze aarde:
1. Deze aarde is niet van ons, maar van God - o.a. Psalm 24:1
2. God heeft een plan met deze aarde - o.a. Jesaja 46:9-12

Satan
Daar komt nog een belangrijk punt bij en dat is dat satan de ‘god van deze eeuw’ is (2 Kor. 4:4) en alle koninkrijken der aarde hem toebehoren (Luk. 4:6).
Zijn invloed op het denken en handelen van mensen is groot en dat heeft verstrekkende gevolgen, ook als het gaat om thema’s waar de mens(heid) vandaag mee bezig is. Hij is door de eeuwen heen bezig zijn (verborgen) plan te volvoeren. Wie dat niet in ogenschouw neemt, tast als een blinde in het duister! Het hoofd van alle religies in deze wereld -ja, ook de klimaatreligie!- wordt in de Bijbel niet voor niets aangewezen als de misleider van de volken (Openb. 20:3).
Eén van de dingen die Gods tegenstander wil, is heerschappij c.q. controle over de mens(heid).
En ja, zoals hierboven al vermeld, is dat een uitstekend middel om dat doel te bereiken. Religie verblindt de mens voor de waarheid. Satan wordt ook genoemd ‘duivel’. Dit woord, dat alleen in het Nieuwe Testament voor komt, is de vertaling van het Griekse diabolos. Dit is een samengesteld woord: dia = door en balloo = werpen. Letterlijk dus: dooreenwerper. Satan husselt de boel door elkaar, zodat er een vermening onstaat van waarheid en leugen. Zo vinden we in elke religie wel dingen terug die op zichzelf genomen waar zijn, en soms ook nog in overeenstemming met het Woord van God. Sterker nog, satan kan zelfs een Bijbeltekst gebruiken als dat hem uitkomt (zie Luk. 4:10). Maar… trap er niet in! De Heere Jezus zei over hem: “Hij staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.” (Joh. 8:44).
Satans wereld is een leugenwereld, een surrogaat. Om bij ons onderwerp te blijven: Zo wil hij de mensen ook doen geloven, dat zij verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van de aarde en haar wegens dreigend gevaar moeten redden.
De waarheid is echter dat er niets te redden valt, althans niet door de mens. De mens zelf moet gered worden! En wat het voortbestaan van de aarde betreft, daar zorgt God Zelf wel voor.
Zoals in het vorige nummer (AMEN 148, pag. 8) al is gezegd: God is de Schepper en Bezitter van hemelen en aarde. Hij heeft de mens op aarde gezet en hem op weg gestuurd. Zou God niet hebben geweten dat er in onze tijd rond 8 miljard mensen zouden zijn? En dat die mens allerlei uitvindingen zou doen, waarvoor energie nodig is? En dat er vervuiling zou optreden? En… ga zo maar door.
Natuurlijk wist God dat allemaal. En het mooie is: wat voor mensen en probleem is of kan zijn, dat is het voor God helemaal niet. En meer nog: wat onmogelijk is voor mensen, dat is mogelijk voor God. Hij spreekt en het is er…
Wij mogen hiervan overtuigd zijn: als de Heere God het genoeg vindt, grijpt Hij in. Als de aarde ten onder dreigt te gaan, zal God dat (willen) voorkomen, want Hij heeft namelijk nog een plan!
Als Christus terug komt zal Hij orde op zaken stellen en ook de tyrannie van de elites vernietigen. Daarin begrepen ook de heerser van deze wereld, de misleider van de volken, de “god van deze eeuw” (2 Kor. 4:4). De Zoon van God is ook de Zoon van Adam, oftewel de ‘Zoon des mensen’.
Hij is de Erfgenaam van alles (Hebr. 1:2) en dus ook van Adam en de wereld.

Heersen
De gedachte die bij velen leeft is, dat de mens verantwoordelijkheid draagt als het gaat om de inrichting en het bestuur van de aarde. Christenen wijn in dit verband graag op ‘ons rentmeesterschap’. De mens is door God op de aarde gezet en moet als een rentmeester waken over haar welzijn. Dit berust echter op een misverstand.
De mens is inderdaad ooit op aarde gezet door God en heeft daarbij bepaalde opdrachten gekregen. God zette de mens niet zomaar op de aarde, maar plaatste hem in een tuin, de Hof van Eden “om die te bewerken en te onderhouden” (Gen. 2:15). Echter, de geschiedenis leert dat de mens daarin, om zo te zeggen, gefaald heeft. Door wat wij de ‘zondeval’ noemen (het woord komt niet in de Bijbel voor) heeft de mens satan de heerschappij over de wereld in handen gegeven. Daarmee heeft de mens in ieder geval zijn rentmeesterschap over de aarde verspeeld! De opdracht om de aarde te onderwerpen na de zondvloed dan ook niet herhaald. 
De mens is uit de hof van Eden verdreven en moest vervolgens al zwoegende zijn weg vinden op een vervloekte aarde. In een wereld die ligt in de macht van de boze (vgl. 1 Joh. 5:19). Aan die situatie is tot op heden niets veranderd. De vraag is dan: Wat betekent dit voor de kleine en grote wereldproblemen? En wat is de rol die de mens daarin speelt of kan spelen?
Hierover DV in de volgende AMEN meer.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'