Hydroxychloroquine effectief tegen COVID-19

Hydroxychloroquine effectief tegen COVID-19

Het antimalariamiddel hydroxychloroquine (HCQ) leidt bij COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling tot significant betere resultaten dan tot dusver gedacht.

De kans op overplaatsing naar de IC ligt 53 procent lager dan bij patiënten die geen behandeling kregen. Dit blijkt uit landelijk retrospectief onderzoek onder 1064 patiënten. Dr. Jolanda Lammers en dr. Paul Groeneveld, onderzoekers en internist-infectiologen in het Zwolse Isala-ziekenhuis, spreken van een verrassend resultaat. 
Maar liefst veertien ziekenhuizen (van algemeen en topklinisch tot academisch en verspreid over het land) bleken bereid hun gegevens te delen. ‘Tijdens de corona-uitbraak stond elke dokter met lege handen. Juist omdat iedereen het beste wil voor deze patiëntencategorie hebben we landelijk alle medewerking gekregen’, aldus de onderzoekers.

Verboden
HCQ is het middel dat voorjaar 2020 gebruikt werd door de Brabantse huisarts Rob Elens. Er was toen ook in zijn praktijk hoge nood met coronazieken. Elens: “Om die reden ben ik op zoek gegaan naar een andere oplossing dan uitsluitend het voorschrijven van paracetamol. Dit laatste is wat ondermeer wordt geadviseerd in de richtlijnen voor de eerste lijn bij een corona-besmetting. Zo kwam ik terecht bij Dr. Zelenko en Dr. Cardillo uit de Verenigde Staten. Zij hadden goede resultaten met een combinatie van hydroxychloroquine, Azitromycine en zink. Zij zagen heel veel patiënten in een kort tijd bestek aanzienlijk verbeteren. Na overleg met mijn apotheker hebben we een lokaal protocol opgestart en zijn we hydroxychloroquine off label samen met zink-orotaat en Azitromycine gaan voorschrijven aan positief geteste corona patiënten. We hebben 10 patiënten behandeld en 10 mensen genezen binnen een week. Ik was zo enthousiast dat ik mijn ervaringen heb gedeeld op sociale media. Tot mijn stomme verbazing ben ik 2 dagen later gebeld door de inspectie, die mij vertelde dat wij moesten stoppen met dit protocol om verschillende redenen” (Bron: zelfzorgcovid19.nl). Inmiddels staat er in Nederland een boete op van € 5.000,- tot € 150.000,- voor artsen die dit middel voorschrijven, maar volgens het Ned. Huisartsen Genootchap (NHG) is dit niet officieel (!) en is vroeg-behandeling met deze medicijnen nog steeds toegestaan (Bron: zelfzorgcovid19.nl).

Censuur
Zoals eerder opgemerkt wordt er stevige censuur bedreven in de media. Alles wat niet in overeenstemming is met het overheidsnarratief wordt gecensureerd. Dat mag niet bekend worden bij het grote publiek.
Ook dit onderzoek van Lammers en Groeneveld was te lezen op de website van het Isala-ziekenhuis, maar is inmiddels van de pagina verwijderd! Het kan nog wel worden ingezien op een andere website: ijidonline.com.
Het is beschamend dat overheden zo fel zijn op middelen die bewezen positief effect hebben op de bestrijding van Covid-19. Dat geldt niet alleen voor HCQ, maar bijvoorbeeld ook voor Ivermectine. Dit middel kan wel besteld worden in het buitenland, maar wordt veelal door de douane onderschept.

‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ 
Op medischcontact.nl verscheen een column van de christelijke huisarts Els van Veen, die een brief ontving van de Inspectie Gezondheidszorg dat er een melding was ontvangen over haar ‘uitlatingen’. Ze schrijft o.a.: “Tussen de regels door lees ik dat ik geen kritiek mag hebben op het coronabeleid van deze regering. Ik voel me machteloos en boos. Ik maak me zorgen of ik wel kan blijven werken als huisarts. Het geeft veel stress bovenop de stress die er de afgelopen 20 maanden al was. (…) Ik ben in de beeldvorming in 20 maanden tijd veranderd van een huisarts die een ‘held in de frontlinie’ was, in een huisarts die door de Inspectie voor de Volksgezondheid wordt gebruikt als afschrikwekkend voorbeeld voor andere artsen. Ik moet mijn mond houden over het coronabeleid. Ik moet uitvoeren en verder zwijgen (…) De Inspectie heeft zijn doel niet bereikt met mij. Ik zal mijn vak naar eer en geweten blijven uitoefenen. En daar hoort ook bij dat ik mij openlijk uitspreek. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.” (Bron: Medischcontact.nl). Ook roept zij kerkleiders op om in actie te komen en zich duidelijk uit te spreken (CIP.nl). In Suriname is dat namens 110 evangelische organisaties en kerken inmiddels gedaan. Zie onderstaande video.

Genezen
Ondertussen stromen de berichten binnen, waaruit blijkt dat deze middelen wel degelijk helpen om van covid-19 te genezen, vooral als ze gebruikt worden in een vroeg stadium.
De website c19ivermectin.com toont een database van maar liefst 126 studies, waarvan 82 peer reviewed (= door collega artsen/wetenschappers getoetst). Ook daaruit blijkt dat het middel positieve effecten heeft op corona.
Inmiddels zijn er al miljoenen mensen genezen met dit soort middelen. Bijvoorbeeld in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh (241 miljoen inwoners), in Japan en Mexico. In El Salvador deelt de regering een gratis COVID-gezondheidspakket uit per post: pijnstillers, zink, vitamine D en ivermectine.
Al was het maar onder het motto ‘baadt het niet, het schaadt ook niet’ zou men artsen vrij moeten laten om deze middelen voor te schrijven.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'