Het einde van de duivelse alliantie - deel 2

Het einde van de duivelse alliantie - deel 2

Vervolg van deel 1

Sinds ruim anderhalf jaar staat de wereld op z’n kop. Pandemie, angst, verdeeldheid, dwangmaatregelen, onbegrip, boosheid, et cetera. Wat gebeurt er allemaal? Is dit slechts een tijdelijke breakdown of is meer aan de hand? De titel doet vermoeden van wel!

Eindtijd
Als we verder vooruitkijken, komen we terecht bij het toekomstscenario van de Bijbel. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament wordt daarover gesproken, met als indrukwekkend sluitstuk het boek Openbaring. Over die toekomst is geen speculatie nodig, want die staat vast.
We hebben het al een paar keer benoemd: in de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis zien we dat er sprake is van een duivelse alliantie. Dit is een veelal onzichtbaar samenwerkingsverband tussen de tegenstander en (zondige) mensen, met name onder de leiders. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over de ‘zonen van de ongehoorzaamheid’ in relatie tot satan. Paulus legt in Efeze 2:1 en 2 de verbinding met satan: “Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk (Gr. aioon - eeuw) van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen (lett.: zonen) van de ongehoorzaamheid …”
Daarnaast staan ze in de Bijbel bekend onder termen als 'zonen van deze aioon / eeuw'; een 'boos en overspelig geslacht'; een 'verkeerd en ontaard geslacht', e.a. In die tijd ging het vooral om leden van de Joodse elite die, zoals de Heere Jezus zei, ‘de duivel tot vader hebben’ (Joh. 8:44).
In de zonen van de ongehoorzaamheid is een geest werkzaam, die grote invloed heeft op de wereld en de samenleving. Het is de geest van Gods tegenstander, door Paulus in 2 Korinthe 4:4 omschreven als de "god van deze eeuw" en verder bekend staat als satan, duivel, draak, oude slang, hij die zich voordoet als engel des lichts, etc. (zie meer in het artikel ‘De zonen van de ongehoorzaamheid’ in AMEN 134, pag. 8). De rol van de tegenstander wordt in de eindtijd meer en meer duidelijk, en tenslotte volkomen zichtbaar.

Het woord ‘eindtijd’ komt alleen voor in het boek Daniël en heeft met name betrekking op de eindfase in de geschiedenis van Israël. Het heeft betrekking op de tijd die ook beschreven wordt in het boek Openbaring, waarvan de vervulling in de toekomst ligt. Want laten we duidelijk zijn: de dingen die we vandaag zien gebeuren zijn (nog) NIET de vervulling van hetgeen in Openbaring geschreven staat. Sommigen zien in dingen als de vaccinatie en/of QR-code, e.d. het merkteken van het beest, zoals vermeld in Openbaring 13. Maar dat is het niet! Het daar genoemde merkteken staat in verband met de aanbidding van een (afgods)beeld in Jeruzalem, en dat staat er nog niet (zie artikelen ‘Het merkteken van het beest’ in AMEN 150, mei 2020, pag. 20 en ‘De gruwel van de verwoesting’ in AMEN 156, mei 2021, pag. 7). De gebeurtenissen die in Openbaring zijn beschreven, zijn verbonden met die in het boek Daniël en andere profetieën in het Oude Testament, en moeten nog plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat die toekomstige gebeurtenissen hun schaduw vooruit werpen. Paulus schreef al 2000 jaar geleden in verband met de komst van de wetteloze, de tegenstander: “Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam ...” Dit geheimenis heeft te maken met de antichristelijke geest die al eeuwen werkzaam is en in het verborgene de weg bereidt voor de openbaring van de wetteloze in de toekomst (zie 2 Thess. 2:7).

Beestheerschappij
De duivelse alliantie eindigt volgens de Bijbel in een beest(achtige)heerschappij, zoals genoemd in Openbaring 13. Hier is sprake van een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Let wel: het woord ‘aarde’ kan ook vertaald worden met ‘land’. Uit het verband moet blijken wat passend is. Als de zee en de aarde zo naast elkaar genoemd worden, kunnen we denken aan de volkeren(zee) en het land, nl. Israël (vgl. Openb. 10:2). Uit de identiteit van het beest uit de aarde zal blijken, dat het inderdaad om het land Israël gaat. Eerst lezen we over het beest uit de zee:
“En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?
En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen” (Openb. 13:1-5).

De details die hier genoemd worden over de koppen en horens sluiten aan op de profetie van Daniël; het voert te ver om dat nu uitvoerig te behandelen. De symboliek van dit beest heeft een overdrachtelijke betekenis van iets dat op enig moment letterlijk aanwezig zal zijn op aarde. Het beest staat voor een rijk in de eindtijd en de heerser, die opkomt uit de (volkeren)zee. In dit verband lezen we in Openbaring 17:1b en 2 over "… de grote hoer, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij."
De 'zee' en het ‘beest' hebben ook te maken met de afgrond. Hiervan lezen we in:

  • Openbaring 11:7 - "En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden."
  • Openbaring 17:8 - "Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is."

Het 'beest' heeft alles te maken met heerschappij, dat blijkt onder meer uit Openbaring 13:2, waar staat dat zijn muil was als de muil van een leeuw. Het Griekse woord dat hier met beest is vertaald, is therion: een wild beest of ondier. Het normale woord voor dier is zoa. Hieruit wordt ook duidelijk wat het karakter van het beest is.
Belangrijk zijn deze woorden: “En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.” De draak is in Openbaring een aanduiding van satan (zie 20:2). Hieruit blijkt dat het beest, de leider, een exponent, een vertegenwoordiger, een representant van de satan is.

Opstanding
Opmerkelijk is dat de mensen in die tijd het beest met verwondering achterna lopen en de draak en het beest aanbidden: “En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?”
Hoe kan dat? Wel, er blijkt iets bijzonders aan de hand met dit beest. Er wordt gesproken over een dodelijke wond, die genezen werd. Letterlijk staat er: hij werd de dood gewond (vgl. de Statenvertaling). Het woord ‘gewond’ (Gr. sphazo) wordt ook wel vertaald met ‘geslacht’, bijvoorbeeld als het gaat om het Lam, dat geslacht is (Openb. 5:5 en 12; 13:8).
Dus, kennelijk wordt hij gedood. Maar dat blijkt niet het einde, want hij wordt ‘genezen’. In vers 14 staat het zo: “… het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.”
Hij was dus dood en wordt weer levend! Een soort opstanding, misschien moeten we zeggen: een pseudo-opstanding. Hoe dan ook, het zal iets bovennatuurlijks zijn, want de mensen zijn zo onder de indruk dat zij verbaasd en verwonderd zijn, en zelfs tot aanbidding geraken!

Het beest uit de aarde
We hebben gelezen dat het eerste beest uit de zee kwam. Nu lezen we, dat er een ander beest opkwam uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit (Openb. 13:11 en 12). Het beest uit de zee is een leider uit de volkeren en het beest uit de aarde (beter: uit het land) een leider uit Israël. Het beest uit de aarde wordt vergeleken met een lam en ook genoemd: de valse profeet (Openb. 19:20). Johannes brengt in zijn eerste brief de valse profeten in verband met de antichrist, zodat de conclusie mag zijn, dat het beest uit de aarde dezelfde is als de antichrist (zie artikel ‘Wie is de antichrist?’ in AMEN 155, maart 2021, pag. 10). 
Het Griekse woord ‘anti’ betekent oorspronkelijk: in de plaats van. Dit beest uit de aarde (land) is dus degene die zich presenteert aan het volk Israël en zich voordoet -met behulp van tekenen en wonderen- als de Messias. De goegemeente zal hem als zodanig aanvaarden en naar hem luisteren, zelfs als hij hen opdraagt om een beeld te maken voor het beest uit de zee en die te aanbidden.

De weigeraars worden buiten gesloten en in het ergste geval gedood.

Eindpunt
Met deze gedwongen aanbidding van het beeld komt de satanische heerschappij op aarde tot een hoogtepunt. Met een nietsontziende tirannie legt hij zijn wil op, met name in het land en de regio die van oudsher centraal staat in Gods handelen: Israël c.q. het Midden-Oosten. De Heere Jezus zegt in Mattheüs 24 dat de gruwel der verwoesting, ofwel het afgodsbeeld, in Jeruzalem zal staan ‘op de heilige plaats’. Markus vult aan: ‘waar hij niet behoort’. Jeruzalem is de stad van God, de ‘stad van de grote Koning’ (Ps. 48:3 en Matt. 5:35). Het behoort de stad te zijn van de tempel en de troon. In de eindtijd wordt het de stad van de gruwelijkste vorm van afgoderij en godslastering als daar een beeld wordt opgericht te ere van het beest c.q. de satan. De dienst aan de ‘god van deze eeuw’, ofwel de satansdienst, de satansaanbidding, komt nota bene in Jeruzalem tot een hoogtepunt.
Ooit sprak de Heere Jezus deze legendarische woorden tot de Joden: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen” (Joh. 5:43). Zie hier het resultaat.

Daarmee komt ook de duivelse alliantie tot een eindpunt. Door de eeuwen heen was de ‘geest van de antichrist’ werkzaam om alles wat met de God van de Bijbel te maken heeft in diskrediet te brengen. Waar God Zijn Geest gegeven heeft aan de gelovigen om hen in de waarheid te leiden (vgl. Joh. 14:15-17; 16:13 en 17:17), daar heeft de tegenstander met zijn leugengeest gewerkt om de mensen van de waarheid af te leiden en in te kapselen in zijn leuge Stap voor stap op weg naar een wereld zonder God, die door velen een betere wereld wordt genoemd!
Verderop in het boek Openbaring wordt satan genoemd als de misleider van de volken (20:3 en 8). Met mooie beloften worden de mensen verleid/misleid om slaafs te gehoorzamen, zodat ze straks kunnen profiteren van de ‘revolutie naar een betere wereld’. Een wereld waarin de gewone mensen zoveel mogelijk gelijk zijn, met daarboven een elite die de touwtjes in handen heeft, en de mensheid bestuurt en controleert. Een elite die dan weer onderworpen is aan satan en door zijn geest wordt aangestuurd. Satan zal in die eindtijd c.q. eindstrijd alles uit de kast halen om zijn nederlaag te voorkomen. Niet alleen wordt in de hemelen een strijd uitgevochten (Opb. 12:7-9), maar hij mobiliseert ook de wereldleiders op aarde om ten laatste in opstand te komen tegen God!

Apotheose
We komen nu toe aan de allerlaatste ontwikkelingen, zoals ze met name in het boek Openbaring beschreven worden, als afronding en voltooiing ook van Oudtestamentische profetieën. We zullen zien hoe de duivelse alliantie God zelfs openlijk tot vijand verklaart en een samenzwering op touw zet tegen de Allerhoogste. We zullen zien hoe hij de wereldleiders c.q. de elite daartoe aanzet en wat het resultaat zal zijn. En… we ontdekken ook wie de machthebbers van de eindtijd zijn en hoe de wereld van Babel ten onder gaat. Want bij dit alles staat één ding vast: satan heeft niet het laatste woord. Hij kan slechts handelen zolang God het toelaat. En er komt een moment dat de Almachtige zal zeggen: tot hier en niet verder.
Het boek Openbaring laat vooral zien hoe de door God besloten en geplande machtswisseling in de eindtijd zal plaatsvinden. De tegenstander wordt tenietgedaan en de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, zal Zich openbaren als Koning der koningen en Heere der heren. Dat is de hoop van deze wereld. 

Het licht gaat schijnen in de duisternis, het goede zal het kwade overwinnen en de waarheid zal de leugen achterhalen.

Psalm 2
We geven nu even in het kort weer hoe het in de toekomst zal gaan. Op enig moment zal de wederkomst van Christus op aarde een feit zijn. Zacharia 14 spreekt erover. De legers van de (heidense) volkeren zijn opgetrokken naar Jeruzalem en nemen de stad zelfs in. Dan zal de Heere terugkeren en Zijn koningschap op aarde vestigen, te beginnen bij Israël en Jeruzalem. Hij zal de volkeren verslaan en de stad (en het land) bevrijden van de belegeraars: “Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen …” (Ps. 69:36). En: “Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal 'stad van de waarheid' genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten de heilige berg” (Zach. 8:3).
Uiteraard is dit een doorn in het oog van de machtselite der volkeren en zij nemen daar dan ook geen genoegen mee, zoals te lezen is in de tweede Psalm. Er zal woede en rumoer ontstaan, en men bedenkt ijdele dingen: “De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!” (vs. 2 en 3). De uitdrukking ‘koningen van de aarde’ komt negen keer voor in het laatste Bijbelboek. Dat opstellen kan ook gezien worden als een militaire actie. Sommige vertalingen gebruiken het woord ´slagorde´. Kennelijk achten de leiders zich nog niet geheel verslagen en verzamelen zij hun (militaire) materieel om snode plannen uit te voeren. Die zijn overigens gedoemd te mislukken (zie Ps. 37: 12-13).

Topconferentie
Vers 2 zegt: "... en de vorsten spannen samen ...". Het woord ‘samenspannen’ kan ook weergegeven worden met: samen vergaderen of beraadslagen. Het feit, dat vorsten c.q. machthebbers samen vergaderen is in onze tijd bijna aan de orde van de dag. Regelmatig vinden er zgn. topconferenties plaats, waarbij de groten der aarde rond de tafel geschaard zijn om belangrijke vraagstukken te bespreken. Hoe dat straks allemaal precies in z’n werk gaat, is nu nog niet te zeggen. Het is dan ook niet de bedoeling ons over te geven aan allerlei speculaties. Maar het zou toch heel goed kunnen zijn, dat er in de toekomst zo’n topconferentie zal worden georganiseerd, onder auspiciën van de Verenigde Naties. In ieder geval zal er op hoog niveau overleg gevoerd worden. In een slotverklaring zullen de plannen bekendgemaakt worden, ten overstaan van talloze journalisten met hun camera’s en microfoons. Een coalitie van volkeren zal in actie komen "… tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde ..."
Het klinkt ons vandaag misschien nog vreemd in de oren, maar het kan dus wel degelijk zo zijn, dat er door de leiders der wereld een vergadering gehouden worden, waarin men zich bezighoudt met de vraag wat zij aan moeten met die Koning Jezus, die in Jeruzalem is en hen zo’n pijnlijke nederlaag heeft bezorgd.
Dan volgt de reactie van God: “Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg” (vs. 4-6).
Met andere woorden: de wereldleiders hebben geen schijn van kans, want God heeft Zijn plannen bepaald en zal die ook uitvoeren (zie meer hierover in het artikel ‘Opstand tegen de Heere’ in AMEN 130, maart 2017, pag. 18).

Bezeten
Je kunt je afvragen hoe die wereldleiders zo gek worden om te denken dat ze het tegen God, de Schepper van hemelen en aarde, kunnen opnemen. Het antwoord op die vraag wordt in de Bijbel gegeven. Niet alleen zijn de ongelovigen met blindheid geslagen door de ‘god van deze eeuw’, de satan, maar ook zal hij hen actief misleiden, zegt Openbaring 16: “En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God” (vs.13-14).
De wereldleiders zijn dus in die tijd demonisch bezeten en zullen in die geestestoestand denken dat ze tot alles in staat zijn. Ze bereiden een mondiale opstand tegen de Heere God voor en trekken op enig moment op vanuit het gebied van Babel, gelegen aan de oever van de Eufraat (zie vs. 12).
Als zij in het land van Israël gekomen zijn, in de vlakte van Meggido (Armageddon), zullen zij daar hun ondergang vinden en Jeruzalem dus niet meer bereiken.

Babylon ten onder
In Openbaring 17 en 18 lezen we vervolgens over het oordeel over Babel. Het gehele, satanische systeem van eigenmachtigheid gaat ten onder. Het beest (uit de zee) en de valse profeet (het beest uit de aarde) verdwijnen in de poel van vuur (Openb. 19:20) en satan zelf wordt opgesloten in de afgrond voor een periode van 1000 jaren (Openb. 20).
In de beschrijving van de ondergang van Babel wordt ook duidelijk hoe de vork in de steel zat als het gaat om de machthebbers der wereld, de vaker genoemde mondiale elite. Als het grote Babylon, dat de wereldhandel en de financiën vertegenwoordigt, ten onder gaat, duikelt het hele economische en monetaire systeem in elkaar: “En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt …”, zegt Openbaring 18:11.
De wereld wordt geregeerd door het geld. Vandaag zien we dat de grote multinationals uiteindelijk in handen zijn van exorbitant rijke individuen en zij bepalen in grote lijnen het wereldgebeuren. Zie de video op de AMEN-site, waarin dit systeem wordt uitgelegd. Bedenk wel, dat de rijkste 10% van de wereldbevolking ongeveer net zoveel bezit dan de overige 90%. En van die 10% heeft 1% zoveel rijkdom, dat zij de gang van zaken in de wereld (kunnen) bepalen en beïnvloeden (lees: kopen).
Maar in één uur wordt die grote rijkdom verwoest (vs. 16). En als het ‘licht’ van Babylon gedoofd wordt, zal het nooit meer gaan schijnen, want zij die dat licht verspreiden, de machtigen, worden tenietgedaan.

Machthebbers
Nu wordt ook duidelijk wie die machtigen (geweest) zijn *): “Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid” (vs. 23).
De rijke elite wordt hier aangeduid met ‘de kooplieden’ en ‘de groten van de aarde’. Het zijn de magnaten die hun invloed en macht hebben uitgeoefend. Zij hebben door hun toverij alle naties misleid. Waren die machtigen dan tovenaars? Het Griekse woord voor ‘toverij’ komt een aantal keren voor in de Bijbel. Het is een woord dat we eigenlijk allemaal wel kennen: pharmakeia, of zoals wij het vandaag zeggen: farmacie.
Volgens Thayer Greek Dictionary betekent dit woord o.a. het gebruik of de toediening van medicijnen of drugs; vergiftiging; tovenarij en magische kunst.
Pas op: Het feit dat de farmacie (ook wel: Big Farma) vandaag een grote rol speelt in verband met het wereldwijde vaccinatieprogramma, waarvan de farmaceutische industrie schatrijk wordt, wil niet zeggen dat dit hier in Openbaring bedoeld wordt. De overige Bijbelteksten waarin het woord pharmakeia gebruikt wordt, geven niet per se aanleiding om dat één op één toe te passen op de farmacie, zoals wij die vandaag kennen. Of en in hoeverre dat in die tijd zo is, moet worden afgewacht. Wel is duidelijk, dat Babel beheerst wordt c.q. zal worden door de rijke kooplieden, de grote magnaten in de eindtijd. En al wat zij openlijk of in het verborgene hebben verricht, wordt openbaar en het vonnis zal over hen geveld worden.

Al deze gebeurtenissen horen bij wat de Bijbel noemt ‘de voleinding der wereld’ (Gr. aioon = eeuw). De ‘boze eeuw’, de wereld onder bestuur van de tegenstander, gaat ten onder om plaats te maken voor de gezegende heerschappij van Christus. Hij zal door de uitoefening van Gods gerechtigheid vrede op aarde bewerkstelligen (zie Jes. 32:1, 17 en 18). Al Gods beloften, neergelegd in eeuwenoude profetieën, zullen worden vervuld. En ja, dan komt er pas echt een betere wereld!

‘Wees niet verontrust!’
Dit is het advies van de Heere Jezus in Zijn rede over de laatste dingen (Matt. 24). Je hoeft niet ‘verontrust’ of ´verschrikt´ (HSV) te zijn. De Heere spreekt over de weeën van de eindtijd. Dat veronderstelt een aanstaande geboorte. De laatste weeën vinden we in het boek Openbaring.
Dat zet alles in een ander perspectief. Niet dat van de ondergang, maar van een nieuw begin! Deze dingen móeten plaatsvinden, maar het leidt uiteindelijk wel tot iets moois: de geboorte van een nieuwe tijd van vrede, welvaart en harmonie, onder de gezegende regering van Christus. Niet de mensen of hun leiders, noch de boze machten zijn het laatst aan zet, maar de almachtige God! Hij komt in en door alles heen tot Zijn verheven doel. En dat geeft de (hemel)burger te alle tijde moed!

*) Voetnoot

Al jaren zijn mensen bezig met de vraag wie die machthebbers nu zijn; wie vormen de 'elite'; wie hebben de touwtjes in handen?

Eén van degenen die zich daar mee bezighoudt is Catherine Austin Fitts (1950).
Zij was een Amerikaanse ‘investment banker’, vertrouwd met de financiële wereld van Wall Street, e.a. Ook heeft ze gediend in de toenmalige regering van George H.W. Bush, eind jaren ’80.
Zij heeft een jarenlang proces gevoerd, opgezet door de FBI, dat ze beschouwde als een vergeldingsactie. Ze beweerde o.a. dat de federale overheid gegarandeerde hypothecaire zekerheden wellicht op frauduleuze wijze had uitgegeven. Vervolgens werd haar handel met voorkennis en offertevervalsing verweten. In 2002 werd het onderzoek afgesloten, waarbij de onderzoekers verklaarden dat zij geen bewijs hadden gevonden van wangedrag door Fitts of haar bedrijf, dat ze door de hoge proceskosten is kwijtgeraakt.
Sinds 2004 runt ze een investeringsadvies bedrijf, Solari, en doet ze veel onderzoek naar wat zich in regerings- en financiële kringen (achter de schermen) afspeelt. De groep van invloedrijke ‘machhebbers’ noemt zij ‘Mr. Global’ en hun omgeving ‘The global technocracy’. De wereld wordt, aldus Fitts (die momenteel in Friesland woont), bestuurd en gestuurd door een wereldwijde technocratie, die na jarenlange voorbereiding zich vooral de laatste tijd o.a. met behulp van de COVID-19 pandemie razendsnel ontwikkelt, met als doel: totale controle.

Kijk en luister naar haar verhaal:

Let op: Mocht deze video door YouTube worden gecensureerd (lees: verwijderd), dan kun je terecht op deze pagina voor de podcast: Jornluka.com.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'