Nieuw boek - Het geheimenis van de godsvrucht

Nieuw boek

Het geheimenis van de godsvrucht

In 1 Timotheüs 3:16 noemt Paulus de zes 'onderdelen' van het geheimenis van de godsvrucht. Dit - nu geopenbaarde! - geheimenis heeft betrekking op de komst van Gods Zoon in deze wereld. Paulus begint de omschrijving daarvan met de verschijning van God in het vlees en eindigt met Zijn hemelvaart. Het gaat hier dus om de bediening van Gods Zoon toen Hij op aarde was. Toen bracht God de verlossing tot stand in de dood en opstanding van Zijn Zoon.

Het geheimenis van de godsvrucht gaat specifiek over wat 'ware godsvrucht' is. Het is niet hét geheimenis waar het in bijvoorbeeld de Efeze- en de Kolossenzenbrief over gaat. Anderzijds kunnen we wel zeggen dat Paulus met het geheimenis van de godsvrucht het fundament omschrijft waarop elke gelovige zijn geloof behoort te bouwen. En in het kader daarvan noemt Paulus zes aspecten die in verband staan met de komst van Gods Zoon als Mens op aarde. En die zes samen vormen - of zijn de inhoud van - het geheimenis van de godsvrucht. We nemen ze in dit boekje stuk voor stuk onder de loep. Daarbij vormt elk 'onderdeel' van dit geheimenis de aanleiding om over verschillende onderwerpen na te denken.  

De eerste Timotheüsbrief behoort tot de drie allerlaatste brieven van Paulus. Dit zijn bovendien persoonlijke brieven die gericht zijn aan mededienstknechten van Paulus. Het zijn dus niet 'zomaar' brieven aan gemeenten; ze zijn niet aan de 'gemiddelde gelovige' gericht, maar vooral aan hen die leiding moeten geven aan die gemeenten en gelovigen. Daarom lees je juist in deze brieven over het bewaken van de gezonde leer, over het voeren van de goede strijd en ook over de aanstelling van opzieners en diakenen. Dit laatste komt in 1 Timotheüs 3 aan de orde.

Al met al worden we met het ‘geheimenis van de godsvrucht’ bepaald bij het fundamentele verlossingswerk dat de Heere Jezus Christus tot stand gebracht heeft. Hem zij daarvoor alle eer! En die eer komt Hem ook toe. Daarom is het goed dat we leren om te leven in de gezindheid van Paulus, die hij zo mooi beschrijft in Filippenzen 3: "Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word ..." (vs. 7-9a).

DE INHOUD VAN HET BOEK

Inleiding

Hoofdstuk 1 - Het grote geheimenis van de godsvrucht
Het huis van God
Dit geheimenis is groot

Hoofdstuk 2 - God is verschenen in vlees
Geopenbaard of verschenen?
Vlees en geest / Geest

Hoofdstuk 3 - Werd gerechtvaardigd in de Geest
De duif
Gerechtvaardigd!

Hoofdstuk 4 - Werd gezien door engelen
De onzichtbare wereld
Engelen
Dienende geesten
Boodschappers
Engelen van de tegenstander

Hoofdstuk 5 - Werd geproclameerd in de volken
Proclameren
Heidenen

Hoofdstuk 6 - Werd geloofd in de wereld
Geloven
Wereld

Hoofdstuk 7 - Werd opgenomen in heerlijkheid
De hemelvaart
De positie van de gelovige
Heerlijkheid

Naschrift

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info en evt. bestellen: Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'