Nieuw boek - Het geheimenis van de godsvrucht

Nieuw boek

Het geheimenis van de godsvrucht

In 1 Timotheüs 3:16 noemt Paulus de zes 'onderdelen' van het geheimenis van de godsvrucht. Dit - nu geopenbaarde! - geheimenis heeft betrekking op de komst van Gods Zoon in deze wereld. Paulus begint de omschrijving daarvan met de verschijning van God in het vlees en eindigt met Zijn hemelvaart. Het gaat hier dus om de bediening van Gods Zoon toen Hij op aarde was. Toen bracht God de verlossing tot stand in de dood en opstanding van Zijn Zoon.

Het geheimenis van de godsvrucht gaat specifiek over wat 'ware godsvrucht' is. Het is niet hét geheimenis waar het in bijvoorbeeld de Efeze- en de Kolossenzenbrief over gaat. Anderzijds kunnen we wel zeggen dat Paulus met het geheimenis van de godsvrucht het fundament omschrijft waarop elke gelovige zijn geloof behoort te bouwen. En in het kader daarvan noemt Paulus zes aspecten die in verband staan met de komst van Gods Zoon als Mens op aarde. En die zes samen vormen - of zijn de inhoud van - het geheimenis van de godsvrucht. We nemen ze in dit boekje stuk voor stuk onder de loep. Daarbij vormt elk 'onderdeel' van dit geheimenis de aanleiding om over verschillende onderwerpen na te denken.  

De eerste Timotheüsbrief behoort tot de drie allerlaatste brieven van Paulus. Dit zijn bovendien persoonlijke brieven die gericht zijn aan mededienstknechten van Paulus. Het zijn dus niet 'zomaar' brieven aan gemeenten; ze zijn niet aan de 'gemiddelde gelovige' gericht, maar vooral aan hen die leiding moeten geven aan die gemeenten en gelovigen. Daarom lees je juist in deze brieven over het bewaken van de gezonde leer, over het voeren van de goede strijd en ook over de aanstelling van opzieners en diakenen. Dit laatste komt in 1 Timotheüs 3 aan de orde.

Al met al worden we met het ‘geheimenis van de godsvrucht’ bepaald bij het fundamentele verlossingswerk dat de Heere Jezus Christus tot stand gebracht heeft. Hem zij daarvoor alle eer! En die eer komt Hem ook toe. Daarom is het goed dat we leren om te leven in de gezindheid van Paulus, die hij zo mooi beschrijft in Filippenzen 3: "Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word ..." (vs. 7-9a).

DE INHOUD VAN HET BOEK

Inleiding

Hoofdstuk 1 - Het grote geheimenis van de godsvrucht
Het huis van God
Dit geheimenis is groot

Hoofdstuk 2 - God is verschenen in vlees
Geopenbaard of verschenen?
Vlees en geest / Geest

Hoofdstuk 3 - Werd gerechtvaardigd in de Geest
De duif
Gerechtvaardigd!

Hoofdstuk 4 - Werd gezien door engelen
De onzichtbare wereld
Engelen
Dienende geesten
Boodschappers
Engelen van de tegenstander

Hoofdstuk 5 - Werd geproclameerd in de volken
Proclameren
Heidenen

Hoofdstuk 6 - Werd geloofd in de wereld
Geloven
Wereld

Hoofdstuk 7 - Werd opgenomen in heerlijkheid
De hemelvaart
De positie van de gelovige
Heerlijkheid

Naschrift

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info en evt. bestellen: Everread Uitgevers.

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (51).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Uit het hart

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (4)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'