Het einde van de duivelse alliantie

Het einde van de duivelse alliantie

Sinds ruim anderhalf jaar staat de wereld op z’n kop. Pandemie, angst, verdeeldheid, dwangmaatregelen, onbegrip, boosheid, et cetera. Wat gebeurt er allemaal? Is dit slechts een tijdelijke breakdown of is meer aan de hand? De titel doet vermoeden van wel!

Dit is het vervolg van 'Een duivelse alliantie' in de vorige AMEN (158).

In de vorige AMEN hebben we gezien dat er in deze wereld sprake is van een voortgaand proces als het gaat om de ontwikkeling van wat Prof. Schuurman ooit het ‘Babelmotief’ noemde. Babel is niet alleen de naam van een stad, maar ook van een systeem. Het systeem van deze wereld, die ligt onder het beslag van de zonde, het kwaad, én de heerschappij van de tegenstander, de satan.
De mens(heid) is ooit in zonde terechtgekomen en die zonde is in de wereld doorgegaan in alle geslachten tot nu toe (Rom. 5:12). 1 Johannes 5:19 zegt dat de hele wereld in het boze ligt. Het karakter van en onze houding ten opzichte van die boze wereld is in het kort weergegeven door Johannes in zijn eerste brief: “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Joh. 2:15-17).

Foto: Toren van Babel – Pieter Bruegel de Oude (Wenen)
Enerzijds is daar dus de mens, die vanwege de zonde geneigd is om de eigen begeerte te volgen, die dus niet gericht is op de wil van God, maar op eigen genoegens, verlangens, bezittingen, voornaamheid, eer, trots, hebzucht en wat je nog meer kunt verzinnen. Heeft men dan geen weet van God? Jawel, maar Paulus zegt in Romeinen 1 dat de mensen “… de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren” en “Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper” (Rom. 1:23 en 25).
Men heeft zich dus gaandeweg van God, de Schepper, afgekeerd en zich tot het schepsel gewend. En dat nu is precies te zien in de genoemde ontwikkeling van het Babelmotief, ofwel het motief van de eigenmachtigheid.
Heel treffend komt dat tot uitdrukking in een toespraak van Michael Rothschild -een familie die gerekend wordt tot de wereldelite- tijdens de Bilderbergconferentie in Duitsland (2005): “Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zorgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scène gezet en geleid dor de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor" (Uit het boek: De macht van de onzichtbare bankiers van B. Izar - pseudoniem van Lucas Hollertt).
Zo van: we hebben God niet meer nodig, we doen het zelf wel. Het hoeft geen betoog dat hierin ook het misleidende werk van de satan een rol speelt. Het streven van de eigenmachtige mens wordt dankbaar gebruikt door de tegenstander om zijn plannen te realiseren: heerschappij en controle.
Dit zal doorgaan en in de eindtijd tot een hoogte (of: diepte)punt komen!

Vorige keer zagen we dat het voortgaande proces, de ontwikkeling van het Babel-motief, ons uiteindelijk bracht bij de -naar mijn overtuiging- voorlaatste fase ervan: het transhumanisme, ofwel de fysieke samensmelting van mens en machine (computer).
Met opzet schrijf ik: ‘de voorlaatste fase’, want de allerlaatste fase van het satanisch geïnspireerde streven van de mens, onder leiding van de wereldelite, wordt beschreven in het boek Openbaring en zover zijn we nog niet.
Hoever de digitalisering van de mensheid gaat komen, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt af van talloze factoren. Eén ding staat wel vast: ‘men’ is er druk mee bezig. Het streven naar volledige digitalisering past helemaal in de strategie om tot totale controle te komen. Anders gezegd: waar de filosofie van het transhumanisme (zie artikel in de vorige AMEN), de samensmelting van mens en computer, in praktijk gebracht wordt, leidt dat tot volkomen zeggenschap over het individu. In hoeverre dat gaat gebeuren hangt natuurlijk mede af van de vraag of de mensen dat laten gebeuren. Wereldwijd zijn protesten en demonstraties gaande, artsen en wetenschappers komen mondjesmaat met waarschuwingen en ook politici laten meer tegengeluiden horen. In het Europees Parlement heeft de Roemeense theoloog Cristian Terhes namens een groep verontruste Europarlementariërs in een korte, maar krachtige toespraak gewezen op de schending van fundamentele mensenrechten en het gebrek aan transparantie van de overheid. Zie video hieronder. Daarin omschreef hij treffend het verschil tussen tirannie en democratie: “Een overheid die alles weet van de burger, dat is tirannie. Een burger die alles weet van de overheid, dat is democratie.”

Autoritarisme en Totalitarisme
Het Autoritarisme is een staatsvorm gebaseerd op ondergeschiktheid tegenover de staat, waarbij er ingeperkte mogelijkheid is om oppositie te vormen en de uitvoerende macht op wetmatige manier tegen te spreken. De overtreffende trap hiervan is het Totalitarisme, een politiek systeem waarbij de gehele maatschappij ondergeschikt wordt gemaakt aan het staatsidee en er sprake is van volledige controle op het dagelijks leven van mensen. 
Het alarmerende van de hedendaagse situatie is dat elementen hiervan zichtbaar worden in democratieën! Daarvoor gelden gewoonlijk regels als deze:

  • Het mandaat ligt zo veel mogelijk bij de burgers van een staat,
  • Het wordt ondersteund door eerlijke verkiezingen, 
  • Er is sprake van een scheiding der machten,
  • Het waarborgt individuele vrijheden en rechten, ook van minderheden.

Wat we nu zien gebeuren, is dat deze democratische regels weliswaar officieel nog gelden, maar in de praktijk onder druk staan. Overheden gebruiken noodwetten en ‘tijdelijke’ regelingen om maatregelen te legitimeren. In de vorige AMEN citeerden we al de woorden columnist Gerhard Hormann in het Reformatorisch Dagblad: “Als de pandemie iets heeft laten zien, dan is het wel hoe verrassend eenvoudig een parlementaire democratie kan worden omgebogen tot een repressieve controlemaatschappij die ingrijpt in individuele keuzes en vrijheden…”

“de grondstroom van totalitarisme is het blinde vertrouwen in een statistisch-cijfermatig onderbouwde 'wetenschappelijke fictie' die een 'radicale minachting' voor de feiten vertoont” – Hannah Arendt

Wat er tegenwoordig gebeurt in ‘voorbeeldige’ democratieën, hield je twee jaar geleden niet voor mogelijk. Kritiek op het overheidsnarratief wordt niet of nauwelijks geduld, tegenspraak wordt genegeerd, gecensureerd en/of belachelijk gemaakt, ook als het gaat om gerenommeerde wetenschappers!
Er wordt gemanipuleerd, gelogen, gedraaid en angst aangepraat. Onze regering heeft de afgelopen jaren de zorg afgeschaald en nu komen ziekenhuizen in de problemen, vooral doordat verpleegkundig personeel uitgeput en teleurgesteld is vertrokken; afgelopen anderhalf jaar haakten rond 27.000 personen af! Maar volgens de overheid komt het door Corona en dan vooral door de ongevaccineerden. Zie hier een gerespecteerde mainstream journalist die zich als een van de weinigen grote zorgen maakt over de stigmatisering van deze minderheidsgroep. Een motie over uitbreiding van de IC’s en werving van zorgpersoneel heeft het in de Tweede Kamer niet gehaald. De vier coalitiepartijen, VVD, D66, CDA en Christenunie, stemden tegen.
De reguliere media zijn overwegend propagandakanalen van de overheid geworden. Zo mocht de medisch directeur van Pfizer Nederland onlangs in een talkshow Op1 (van de EO!) ongegeneerd reclame maken voor een derde prik! Een dag later mocht hij hetzelfde doen bij Jinek (RTL). Intussen zijn de zgn. PfizerPapers openbaar geworden over de (verzwegen) bijwerkingen van hun injectie. En dat terwijl men in Israël, het land dat voorop loopt in de wereldwijde vaccinatiecampagne, al zo’n beetje toe is aan een vierde injectie. Binnenkort moeten zelfs kinderen vanaf 5 jaar eraan geloven. Zie hier een verslag van Smadar, een Nederlandse die woonachtig is in Israël.

Vaccinatie
Voor de minister van VWS staat het echter vast: ‘vaccinatie is de enige manier om van het virus af te komen’. Hoe langer hoe meer toont de werkelijkheid anders aan. Sterker nog, vooraanstaande wetenschappers spreken de vrees uit dat het vaccin -of: een cellulaire gen-therapie, zoals een topman van Bayer Pharma het onlangs noemde- geen oplossing is, maar onderdeel gaat zijn van het probleem! In Trouw (12 dec. 2021) deed biofysicus Daniël Miedema (A’dam UMC) een dringende oproep om de massavaccinatie zo spoedig mogelijk te stoppen om de evolutie van het coronavirus af te remmen. Onlangs berichtte Dailyexpose.uk, dat uit officiële gegevens van de PHS (Public Health Scotland) blijkt dat het aantal sterfgevallen bij mensen onder de 65 met 40% is toegenomen. De cijfers wijzen erop dat de Covid-19-vaccins de oorzaak zijn, aangezien hartaandoeningen bij 15 tot 44-jarigen tot 118% hoger zijn gestegen dan het vijfjaarlijkse gemiddelde! Ook het aantal sportlieden die na vaccinatie omvallen stijgt ver boven het langjarige gemiddelde uit. In de reguliere (sport)media hoor en zie je er niets over! Zie hier hoeveel vaccinatieschade en oversterfte er de laatste tijd is waargenomen. Het is verbijsterend dat er nu zelfs landen zijn, waar men vaccinatie wil gaan verplichten. Ook in Nederland worden dergelijke geluiden al gehoord, terwijl de grondwettelijke onaantastbaarheid van het menselijk lichaam onder druk komt te staan. Bovendien is men er veelal niet van bewust dat het hele vaccinatieprogramma niets anders is dan een medisch experiment, dat pas in 2023/2024 wordt afgerond. De verleende goedkeuringen zijn derhalve onder voorwaarden verleend en tijdelijk.

Digitale controle
Waar het om gaat, is dat een (al of niet gefabriceerde) crisis, zoals een pandemie met een omvangrijk vaccinatieprogramma ook in een democratische omgeving heel gemakkelijk gebruikt kan worden om supranationale agenda’s uit te voeren (zie AMEN Actueel 157 - Juli 2021, pag. 16-17) en de maatschappij als het ware in een bepaalde richting te duwen. Denk hierbij aan de verdergaande invoering van de QR-code. Die heeft niets te maken met gezondheid ofzo, maar alles met controle! Het kan zomaar zijn dat dit de voorloper is van de zgn. digitale identiteit, waarvan overheden dromen. Totale controle van de burgers. In een ‘Visiebrief digitale identiteit’ aan de Tweede Kamer (11 februari 2021) staat, met verwijzing naar het World Economic Forum en de Wereldbank, onder meer: “De overheid kan door op te treden als gezaghebbende bron van een betrouwbare digitale identiteit het vertrouwen in het digitaal verkeer vergroten.” Wel, als we één ding geleerd hebben in de loop der tijd dan is het dat overheden over het algemeen juist niet betrouwbaar zijn!
Zo’n digitale identiteit kan dan weer de aanloop zijn naar een sociaal-krediet-systeem, zoals dat bijvoorbeeld in China al is ingevoerd. Hiermee wordt het doen en laten van burgers tot in detail geregistreerd. Iemand krijgt punten voor goed gedrag (goed in de ogen van de overheid) en wie de limieten niet haalt, wordt achtergesteld, uitgesloten, gestraft, en zo meer. Het Algemeen Dagblad meldde bijvoorbeeld: “In 2018 heeft de Chinese overheid in totaal 23 miljoen burgers verboden een trein- of vliegticket te kopen. Zij hadden een te lage score in het sociaal kredietsysteem, waarbij elke burger een bepaald aantal punten krijgt afhankelijk van zijn gedrag” (Bron: AD.nl).
Een motie in de Tweede Kamer om de invoering van zo’n systeem in Nederland uit te sluiten, werd verworpen. Men vindt het kennelijk een goed plan. Sterker nog, de Tweede Kamer heeft op 17 december 2020 vrijwel onopgemerkt de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) luidt nu de alarmbel en verzoekt de Eerste Kamer deze wet niet te ratificeren, en wel hierom: In het wetsvoorstel is opgenomen dat de regering nieuwe samenwerkingsverbanden kan aanwijzen met een algemene maatregel van bestuur. Dat is wetgeving die de Eerste en Tweede Kamer niet kunnen wijzigen!!!
AP-voorzitter Aleid Wolfsen: ‘Het wetsvoorstel zet de deur wagenwijd open voor een onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat. En betrekt daarbij het parlement niet zoals dat hoort. Wij adviseren de Eerste Kamer daarom dringend om dit wetsvoorstel niet aan te nemen.’De komende jaren zullen uitwijzen of dit plan een succes wordt of niet.
Hoe dan ook, zoals al eerder in AMEN opgemerkt: we zijn met elkaar in een bijzonder millennium terechtgekomen, waarin wereldomvattende gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Laten we Paulus navolgen om te bidden, ook voor degenen die boven ons gesteld zijn, “opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid” (1 Tim. 2:1-2).

Toekomst
Naar verluidt zijn we voorlopig nog niet van het virusgedoe af. De website van GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), opgericht en gefaciliteerd door de Bill & Melinda Gates Foundation, heeft in april 2021 zelfs al de mogelijke komst van een nieuwe pandemie vermeld: Het Marburg-virus, te vergelijken met Ebola (zie gavi.org, who.int en stateofthenation.co). Update 17 juli 2022: Het eerste geval van het Marburg-virus is opgedoken in Ghana.
Klaus Schwab, de baas van het World Economic Forum (WEF) en promotor van de Great Reset, heeft al een paar keer gewaarschuwd dat er een wereldwijde cyber-attack kan plaatsvinden “waarbij de corona-pandemie in het niet valt.” Inmiddels zijn er al diverse ‘cyberoefeningen’ geweest, zoals begin december 2021 waaraan 10 landen, waaronder Israël en Nederland, meededen.
Over het WEF gesproken, op haar website zijn talloze namen te vinden van personen die met de organisatie verbonden zijn en (deels) een ‘WEF-opleiding’ hebben genoten. Daarin komen we veel van de huidige politieke leiders tegen. Geen wonder dat overal met één mond gesproken wordt over de pandemie, over het klimaat, over wederopbouw na de crisis: ‘Build Back Better’.
Anderen vermoeden een derde wereldoorlog, omdat China en Rusland niet (geheel) in het gareel van de mondiale elite lopen. Kortom, mogelijkheden genoeg. Maar hoe de nabije toekomst er precies uit gaat zien, weten we niet. We zien alleen wat er zich vandaag afspeelt en denken na over wat het mogelijke vervolg kán zijn.

Zomaar twee nieuwsberichten die recent verschenen.
‘Expert waarschuwt: ‘Robots grotere bedreiging dan corona, in 2029 zijn ze even intelligent als de mens’
Mo Gawdet verliet als chief business officer Google om de mensheid te waarschuwen voor de risico’s van kunstmatige intelligentie. Over enkele decennia zal die een macht vormen die slimmer is dan wij, schrijft hij in zijn boek Griezelig slim (Bron: De Telegraaf).

‘Facebook verandert naam in: Meta’
De naamsverandering van Facebook in Meta weerspiegelt de uitbreiding naar de metaverse*), een concept dat zijn oorsprong vindt in sciencefictionromans en verwijst naar een uitgebreide online wereld (Bron: The Wall Street Journal). 

*) De Metaverse is een digitale, driedimensionale omgeving op het internet die er permanent is. De gebruiker of bezoeker krijgt er een gevoel van individuele aanwezigheid (al dan niet vertegenwoordigd door een avatar) en ruimtelijk bewustzijn in een sociale context, gedeeld met anderen.

In hoeverre zo’n digitaal bestuurde samenleving met totalitaire trekken gerealiseerd kan worden, is nog niet te overzien. De voortekenen zijn weinig hoopgevend (kijk hier naar het schokkende verslag van een dominee in Australië, waar zo langzamerhand een politiestaat is opgetuigd 1), maar je weet het nooit. Wellicht krijgt de geschiedenis nog een andere wending, door welke oorzaak dan ook 2). We gaan het zien.

Lees verder in deel 2 van dit artikel over wat er zich in de eindtijd zal afspelen en hoe de duivelse alliantie tot een einde komt in de finale van de wereldgeschiedenis.

Voetnoten

1Kijk hier naar een interview met een dame die overgebracht is naar een quarantaine-kamp, waar ze 14 dagen moest verblijven.


2)  Dr. Reiner Fuellmich is een internationale procesadvocaat, die met succes grote frauduleuze bedrijven heeft aangeklaagd, zoals Volkswagen (dieselgate) en Deutsche Bank. Zijn wereldwijde netwerk van 1000 advocaten heeft geluisterd naar honderd experts uit elk gebied van de wetenschap. Zij verzamelden onweerlegbaar bewijs dat de covidepandemie een geplande criminele operatie is. Volgens Dr. Fuellmich is een tweede proces van Neurenberg nodig, om iedereen te vervolgen die medeplichtig is aan deze ongekende misdaad tegen de menselijkheid.

Kijk en luister in deze video (23 min. Ned. ondertiteld)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'