Tot Slot - Wees niet bevreesd

Tot Slot

Wees niet bevreesd

Leven in onze wereld brengt naast vreugde ook zorg en moeite met zich mee. Dit kan resulteren in vrees. Voor je baan, je gezondheid, de toekomst, etc. De een heeft een opgeruimd karakter en gaat er makkelijk mee om, de ander ziet de zaken soms zwaarder in. Het overkomt gelovigen en ongelovigen. Hoe gaan we hiermee om?

De eerste vrees
Adam zei: “Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij” (Gen. 3:10). Zodra de zonde in de wereld komt, ontstaat vrees, de mens is uit zijn positie gevallen door ongehoorzaamheid en beseft dat hij niet meer in Gods nabijheid kan zijn. Slechts vijf verzen verder is er al de belofte dat de Heere voor een oplossing zal zorgen! Vanaf dat moment is het de Heere Die zegt: wees niet bevreesd.

Wees niet bevreesd!
De Heere is een liefdevolle God en kent Zijn maaksel, Hij komt ons tegemoet! In vele teksten spreekt Hij uit: Wees niet bevreesd! Hij zei tegen Abram: “Wees niet bevreesd Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot” (Gen. 15:1), tegen Izak: “Ik ben met u, Ik zal u zegenen …” (Gen. 26:24), tegen Jakob: “Ik ben de God van uw vader, wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken …” (Gen. 46:3). Zo ook bij Mozes (Num. 21:34), Jozua (Joz. 10:8) en Daniël (Dan. 10:12). Op grote momenten in Gods heilsplan bemoedigt de Heere. Denk ook aan Jozef (Matt. 1:20), Maria (Luk. 1:30) en Paulus: “De Heere zei ’s nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet” (Hand. 18:9).

Vrees voor
Een mens vreest wat af. Vooral voor medeschepselen: de broers voor Jozef, Saul voor David (1 Sam. 18:12), Israël voor de Egyptenaren (Ex. 14:10). Je kunt ook bang zijn voor omstandigheden, Israël moest door de grote en vreselijke woestijn heen (Deut. 1:19).

Ontzag(wekkend)
Vrees kan ook ontzag betekenen. Manifestaties van de Heere maken indruk op de mens. De discipelen waren zeer bevreesd toen zij de Heere Jezus zagen lopen op het water (Joh. 6:19) en toen zij een stem uit de wolk hoorden Die zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem” (Matt. 17:5-6). Nehemia belijdt: “HEERE, God van de hemel, de grote ontzagwekkende (SV vreselijke) God” (Neh. 1:5). Ontzag en vrees gaan samen.

Van vrees naar de vreze des HEEREN
Onder het oude verbond roept de Heere het volk Israël op om Hem te vrezen. In Deuteronomium vinden we een definitie van wat dat inhoudt: “Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel” (Deut. 10:12). Dat gold ook zeker voor de koning, hij moest een afschrift van de wet schrijven (dat beklijft!) en er alle dagen van zijn leven in lezen om de HEERE, zijn God, te leren vrezen en alle woorden van de wet en de verordeningen in acht te nemen door ze te houden (Deut. 17:19). De opdracht om de wet te houden is echter voor de mens een onmogelijke opgave.
Van Christus werd voorzegt: “Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN” (Jes. 11:2).

De straf des HEEREN
Gelukkig is er Eén Die gekomen is om de wet te vervullen, de Heere Jezus (Matt. 5:17). In Filippenzen lezen we dat de Heere Jezus gehoorzaam is geworden tot de dood, tot de kruisdood (Fil. 2:8). Hij, de Onschuldige en Volmaakte, droeg de straf van een vervloekte (Deut. 21:23; Gal. 3:13), voor u en mij!
De Enige die deze straf niet hoefde te ondergaan, deed dat wel en vrijwillig! Het betekende een volkomen en Gode welgevallig offer en dat om ons te redden van de dood, de straf op de zonde.

Angst 
Denk niet dat dit een eenvoudige zaak was. In Gethsémané was de Heere Jezus overweldigd door angst (Mark. 14:32-42), maar gaf het over aan de Vader. In Hebreeën 5:7 lezen we: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.”

Waar naartoe?
Als gelovigen van het Lichaam van Christus zijn we met Christus verborgen in God (Kol. 3:3). Dát is onze positie, maar hoe gaan we in de praktijk om met vrees en angst? We mogen weten dat Christus onze vrees en angsten kent en op dezelfde wijze als wij verzocht is geweest, maar zonder zonde. Hij is de Enige Die ons doorgrondt en kent!

Daarom geldt voor ons: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (Fil. 4:6-7).

Meer artikelen in de serie "Tot Slot":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'