Tot Slot - Wees niet bevreesd

Tot Slot

Wees niet bevreesd

Leven in onze wereld brengt naast vreugde ook zorg en moeite met zich mee. Dit kan resulteren in vrees. Voor je baan, je gezondheid, de toekomst, etc. De een heeft een opgeruimd karakter en gaat er makkelijk mee om, de ander ziet de zaken soms zwaarder in. Het overkomt gelovigen en ongelovigen. Hoe gaan we hiermee om?

De eerste vrees
Adam zei: “Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij” (Gen. 3:10). Zodra de zonde in de wereld komt, ontstaat vrees, de mens is uit zijn positie gevallen door ongehoorzaamheid en beseft dat hij niet meer in Gods nabijheid kan zijn. Slechts vijf verzen verder is er al de belofte dat de Heere voor een oplossing zal zorgen! Vanaf dat moment is het de Heere Die zegt: wees niet bevreesd.

Wees niet bevreesd!
De Heere is een liefdevolle God en kent Zijn maaksel, Hij komt ons tegemoet! In vele teksten spreekt Hij uit: Wees niet bevreesd! Hij zei tegen Abram: “Wees niet bevreesd Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot” (Gen. 15:1), tegen Izak: “Ik ben met u, Ik zal u zegenen …” (Gen. 26:24), tegen Jakob: “Ik ben de God van uw vader, wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken …” (Gen. 46:3). Zo ook bij Mozes (Num. 21:34), Jozua (Joz. 10:8) en Daniël (Dan. 10:12). Op grote momenten in Gods heilsplan bemoedigt de Heere. Denk ook aan Jozef (Matt. 1:20), Maria (Luk. 1:30) en Paulus: “De Heere zei ’s nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet” (Hand. 18:9).

Vrees voor
Een mens vreest wat af. Vooral voor medeschepselen: de broers voor Jozef, Saul voor David (1 Sam. 18:12), Israël voor de Egyptenaren (Ex. 14:10). Je kunt ook bang zijn voor omstandigheden, Israël moest door de grote en vreselijke woestijn heen (Deut. 1:19).

Ontzag(wekkend)
Vrees kan ook ontzag betekenen. Manifestaties van de Heere maken indruk op de mens. De discipelen waren zeer bevreesd toen zij de Heere Jezus zagen lopen op het water (Joh. 6:19) en toen zij een stem uit de wolk hoorden Die zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem” (Matt. 17:5-6). Nehemia belijdt: “HEERE, God van de hemel, de grote ontzagwekkende (SV vreselijke) God” (Neh. 1:5). Ontzag en vrees gaan samen.

Van vrees naar de vreze des HEEREN
Onder het oude verbond roept de Heere het volk Israël op om Hem te vrezen. In Deuteronomium vinden we een definitie van wat dat inhoudt: “Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel” (Deut. 10:12). Dat gold ook zeker voor de koning, hij moest een afschrift van de wet schrijven (dat beklijft!) en er alle dagen van zijn leven in lezen om de HEERE, zijn God, te leren vrezen en alle woorden van de wet en de verordeningen in acht te nemen door ze te houden (Deut. 17:19). De opdracht om de wet te houden is echter voor de mens een onmogelijke opgave.
Van Christus werd voorzegt: “Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN” (Jes. 11:2).

De straf des HEEREN
Gelukkig is er Eén Die gekomen is om de wet te vervullen, de Heere Jezus (Matt. 5:17). In Filippenzen lezen we dat de Heere Jezus gehoorzaam is geworden tot de dood, tot de kruisdood (Fil. 2:8). Hij, de Onschuldige en Volmaakte, droeg de straf van een vervloekte (Deut. 21:23; Gal. 3:13), voor u en mij!
De Enige die deze straf niet hoefde te ondergaan, deed dat wel en vrijwillig! Het betekende een volkomen en Gode welgevallig offer en dat om ons te redden van de dood, de straf op de zonde.

Angst 
Denk niet dat dit een eenvoudige zaak was. In Gethsémané was de Heere Jezus overweldigd door angst (Mark. 14:32-42), maar gaf het over aan de Vader. In Hebreeën 5:7 lezen we: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.”

Waar naartoe?
Als gelovigen van het Lichaam van Christus zijn we met Christus verborgen in God (Kol. 3:3). Dát is onze positie, maar hoe gaan we in de praktijk om met vrees en angst? We mogen weten dat Christus onze vrees en angsten kent en op dezelfde wijze als wij verzocht is geweest, maar zonder zonde. Hij is de Enige Die ons doorgrondt en kent!

Daarom geldt voor ons: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (Fil. 4:6-7).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'