Nieuw boek - ADAM als type van Christus

Nieuw boek

ADAM als type van Christus

Er zijn vele figuren in de Bijbel die als typen van Christus worden beschouwd, maar nergens leert de Schrift expliciet, dát ze het zijn! Er is er maar één van wie de Bijbel ronduit zegt, dat hij een type is van Christus en dat is... Adam.

Er zijn vele Bijbelse figuren, die algemeen herkend zijn en aanvaard worden als ‘typen’ van de Heere Jezus Christus. Denk bijvoorbeeld aan Jozef. Hij is één van de schoonste typen van Christus die in de Bijbel gevonden wordt.
Een ander bekend voorbeeld is David. Zijn naam betekent ‘geliefde’ en is een heenwijzing naar dé Geliefde, de Zoon, nl. Christus.
Ook Salomo zouden wij kunnen noemen als een geweldig type van de Vredevorst!
Vele Bijbelse personen zijn op één of andere wijze een type van Christus te noemen. Eén ding hebben alle typen gemeen: zij zijn nooit volmaakt in zichzelf. Zij zijn slechts een schaduw van de Volmaakte. Elk type is slechts een gedeeltelijke weergave van de heerlijkheid van Christus!

Hoe bekend bovenstaande figuren ook zijn als typen van Christus, nergens leert de Schrift expliciet, dát ze het zijn! Er is er maar één van wie de Bijbel ronduit zegt, dat hij een type is van Christus en dat is... Adam.
In de brief aan de Romeinen lezen wij: "Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou" (hfdst. 5:14). Het woord ‘voorbeeld’ is hier in de grondtekst: tupos.
"Hem Die komen zou" (of: de Komende) was een bekende Hebreeuwse uitdrukking voor de Messias, die volgens de profeten moest komen (vgl. ook Matt. 1 1:3). Adam is dus een type van (de komende) Christus.
In de 1e Korinthebrief noemt Paulus Christus de ‘laatste Adam’ en de ‘tweede Mens’. Hij is niet alleen de laatste Erfgenaam van Adam, maar ook de tweede Mens. In Hem en door Hem komt God met de schepping, met deze wereld, tot Zijn verheven doel. Hij is het Begin en het Einde der geschiedenis.

Ondanks het feit, dat de Bijbel alleen Adam rechtstreeks aanwijst als een type, een schaduwbeeld van Christus, wordt er in 't algemeen weinig over gezegd en/of geschreven. Goede reden dus om er in dit boekje wat dieper op in te gaan.

De inhoud van het boek

Inleiding - Typologie
Wat is een type?

Hoofdstuk 1 - De mens
Adam is in de eerste plaats een type van Christus als de mens
De laatste Adam, de tweede Mens
Middelaar

Hoofdstuk 2 - Beelddrager van God
(On)volmaakt
Eeuwig leven
Zie mij voor U staan …
Aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig

Hoofdstuk 3 - De heerser
Psalm 8
De opdracht van de mens

Hoofdstuk 4 - De erfgenaam
De opdracht vervuld
1. Wees vruchtbaar ... word talrijk
2. Vervul de aarde ...
3. Onderwerp haar ...
De openbaring van de Zoon des mensen
Wie is waardig?

Hoofdstuk 5 - Voorbeeld
Vernedering
Verleiding en vernedering
Liefde

Bijlage 1 - De schepping van de mens

Bijlage 2 - Het geloof van Christus
Gerechtigheid van God
Geschenk

Bijlage 3 - Kon de Heere Jezus zondigen?
Romeinen 8:3
2 Korinthe 5:21
Hebreeën 2:14
Hebreeën 4:15
Hebreeën 5:7 en 8
1 Petrus 2:22
1 Johannes 3
1 Johannes 5:18

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
(ook als E-book verkrijgbaar) – Zie voor info: Everread Uitgevers.

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (54).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

De richteren

De betekenis van hun namen met betrekking tot Christus

De richterentijd omvat een periode van circa vierhonderdvijftig jaar waarin zich allerlei bekende en minder bekende gebeurtenissen afspeelden. Vaak zijn deze geschiedenissen een schaduwbeeld van Gods handelen met Israël. In dit boekje wordt aan sommige daarvan aandacht besteed, maar gaat het vooral om de betekenissen van de namen van de richteren. Deze namen wijzen naar de Persoon van de Heere Jezus Christus en diverse facetten van Zijn verlossingswerk met betrekking tot Israël.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De richteren'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'