Nieuw boek - ADAM als type van Christus

Nieuw boek

ADAM als type van Christus

Er zijn vele figuren in de Bijbel die als typen van Christus worden beschouwd, maar nergens leert de Schrift expliciet, dát ze het zijn! Er is er maar één van wie de Bijbel ronduit zegt, dat hij een type is van Christus en dat is... Adam.

Er zijn vele Bijbelse figuren, die algemeen herkend zijn en aanvaard worden als ‘typen’ van de Heere Jezus Christus. Denk bijvoorbeeld aan Jozef. Hij is één van de schoonste typen van Christus die in de Bijbel gevonden wordt.
Een ander bekend voorbeeld is David. Zijn naam betekent ‘geliefde’ en is een heenwijzing naar dé Geliefde, de Zoon, nl. Christus.
Ook Salomo zouden wij kunnen noemen als een geweldig type van de Vredevorst!
Vele Bijbelse personen zijn op één of andere wijze een type van Christus te noemen. Eén ding hebben alle typen gemeen: zij zijn nooit volmaakt in zichzelf. Zij zijn slechts een schaduw van de Volmaakte. Elk type is slechts een gedeeltelijke weergave van de heerlijkheid van Christus!

Hoe bekend bovenstaande figuren ook zijn als typen van Christus, nergens leert de Schrift expliciet, dát ze het zijn! Er is er maar één van wie de Bijbel ronduit zegt, dat hij een type is van Christus en dat is... Adam.
In de brief aan de Romeinen lezen wij: "Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou" (hfdst. 5:14). Het woord ‘voorbeeld’ is hier in de grondtekst: tupos.
"Hem Die komen zou" (of: de Komende) was een bekende Hebreeuwse uitdrukking voor de Messias, die volgens de profeten moest komen (vgl. ook Matt. 1 1:3). Adam is dus een type van (de komende) Christus.
In de 1e Korinthebrief noemt Paulus Christus de ‘laatste Adam’ en de ‘tweede Mens’. Hij is niet alleen de laatste Erfgenaam van Adam, maar ook de tweede Mens. In Hem en door Hem komt God met de schepping, met deze wereld, tot Zijn verheven doel. Hij is het Begin en het Einde der geschiedenis.

Ondanks het feit, dat de Bijbel alleen Adam rechtstreeks aanwijst als een type, een schaduwbeeld van Christus, wordt er in 't algemeen weinig over gezegd en/of geschreven. Goede reden dus om er in dit boekje wat dieper op in te gaan.

De inhoud van het boek

Inleiding - Typologie
Wat is een type?

Hoofdstuk 1 - De mens
Adam is in de eerste plaats een type van Christus als de mens
De laatste Adam, de tweede Mens
Middelaar

Hoofdstuk 2 - Beelddrager van God
(On)volmaakt
Eeuwig leven
Zie mij voor U staan …
Aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig

Hoofdstuk 3 - De heerser
Psalm 8
De opdracht van de mens

Hoofdstuk 4 - De erfgenaam
De opdracht vervuld
1. Wees vruchtbaar ... word talrijk
2. Vervul de aarde ...
3. Onderwerp haar ...
De openbaring van de Zoon des mensen
Wie is waardig?

Hoofdstuk 5 - Voorbeeld
Vernedering
Verleiding en vernedering
Liefde

Bijlage 1 - De schepping van de mens

Bijlage 2 - Het geloof van Christus
Gerechtigheid van God
Geschenk

Bijlage 3 - Kon de Heere Jezus zondigen?
Romeinen 8:3
2 Korinthe 5:21
Hebreeën 2:14
Hebreeën 4:15
Hebreeën 5:7 en 8
1 Petrus 2:22
1 Johannes 3
1 Johannes 5:18

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
(ook als E-book verkrijgbaar) – Zie voor info: Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'