Nieuw boek - ADAM als type van Christus

Nieuw boek

ADAM als type van Christus

Er zijn vele figuren in de Bijbel die als typen van Christus worden beschouwd, maar nergens leert de Schrift expliciet, dát ze het zijn! Er is er maar één van wie de Bijbel ronduit zegt, dat hij een type is van Christus en dat is... Adam.

Er zijn vele Bijbelse figuren, die algemeen herkend zijn en aanvaard worden als ‘typen’ van de Heere Jezus Christus. Denk bijvoorbeeld aan Jozef. Hij is één van de schoonste typen van Christus die in de Bijbel gevonden wordt.
Een ander bekend voorbeeld is David. Zijn naam betekent ‘geliefde’ en is een heenwijzing naar dé Geliefde, de Zoon, nl. Christus.
Ook Salomo zouden wij kunnen noemen als een geweldig type van de Vredevorst!
Vele Bijbelse personen zijn op één of andere wijze een type van Christus te noemen. Eén ding hebben alle typen gemeen: zij zijn nooit volmaakt in zichzelf. Zij zijn slechts een schaduw van de Volmaakte. Elk type is slechts een gedeeltelijke weergave van de heerlijkheid van Christus!

Hoe bekend bovenstaande figuren ook zijn als typen van Christus, nergens leert de Schrift expliciet, dát ze het zijn! Er is er maar één van wie de Bijbel ronduit zegt, dat hij een type is van Christus en dat is... Adam.
In de brief aan de Romeinen lezen wij: "Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou" (hfdst. 5:14). Het woord ‘voorbeeld’ is hier in de grondtekst: tupos.
"Hem Die komen zou" (of: de Komende) was een bekende Hebreeuwse uitdrukking voor de Messias, die volgens de profeten moest komen (vgl. ook Matt. 1 1:3). Adam is dus een type van (de komende) Christus.
In de 1e Korinthebrief noemt Paulus Christus de ‘laatste Adam’ en de ‘tweede Mens’. Hij is niet alleen de laatste Erfgenaam van Adam, maar ook de tweede Mens. In Hem en door Hem komt God met de schepping, met deze wereld, tot Zijn verheven doel. Hij is het Begin en het Einde der geschiedenis.

Ondanks het feit, dat de Bijbel alleen Adam rechtstreeks aanwijst als een type, een schaduwbeeld van Christus, wordt er in 't algemeen weinig over gezegd en/of geschreven. Goede reden dus om er in dit boekje wat dieper op in te gaan.

De inhoud van het boek

Inleiding - Typologie
Wat is een type?

Hoofdstuk 1 - De mens
Adam is in de eerste plaats een type van Christus als de mens
De laatste Adam, de tweede Mens
Middelaar

Hoofdstuk 2 - Beelddrager van God
(On)volmaakt
Eeuwig leven
Zie mij voor U staan …
Aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig

Hoofdstuk 3 - De heerser
Psalm 8
De opdracht van de mens

Hoofdstuk 4 - De erfgenaam
De opdracht vervuld
1. Wees vruchtbaar ... word talrijk
2. Vervul de aarde ...
3. Onderwerp haar ...
De openbaring van de Zoon des mensen
Wie is waardig?

Hoofdstuk 5 - Voorbeeld
Vernedering
Verleiding en vernedering
Liefde

Bijlage 1 - De schepping van de mens

Bijlage 2 - Het geloof van Christus
Gerechtigheid van God
Geschenk

Bijlage 3 - Kon de Heere Jezus zondigen?
Romeinen 8:3
2 Korinthe 5:21
Hebreeën 2:14
Hebreeën 4:15
Hebreeën 5:7 en 8
1 Petrus 2:22
1 Johannes 3
1 Johannes 5:18

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
(ook als E-book verkrijgbaar) – Zie voor info: Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'