Nieuw boek - ADAM als type van Christus

Nieuw boek

ADAM als type van Christus

Er zijn vele figuren in de Bijbel die als typen van Christus worden beschouwd, maar nergens leert de Schrift expliciet, dát ze het zijn! Er is er maar één van wie de Bijbel ronduit zegt, dat hij een type is van Christus en dat is... Adam.

Er zijn vele Bijbelse figuren, die algemeen herkend zijn en aanvaard worden als ‘typen’ van de Heere Jezus Christus. Denk bijvoorbeeld aan Jozef. Hij is één van de schoonste typen van Christus die in de Bijbel gevonden wordt.
Een ander bekend voorbeeld is David. Zijn naam betekent ‘geliefde’ en is een heenwijzing naar dé Geliefde, de Zoon, nl. Christus.
Ook Salomo zouden wij kunnen noemen als een geweldig type van de Vredevorst!
Vele Bijbelse personen zijn op één of andere wijze een type van Christus te noemen. Eén ding hebben alle typen gemeen: zij zijn nooit volmaakt in zichzelf. Zij zijn slechts een schaduw van de Volmaakte. Elk type is slechts een gedeeltelijke weergave van de heerlijkheid van Christus!

Hoe bekend bovenstaande figuren ook zijn als typen van Christus, nergens leert de Schrift expliciet, dát ze het zijn! Er is er maar één van wie de Bijbel ronduit zegt, dat hij een type is van Christus en dat is... Adam.
In de brief aan de Romeinen lezen wij: "Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou" (hfdst. 5:14). Het woord ‘voorbeeld’ is hier in de grondtekst: tupos.
"Hem Die komen zou" (of: de Komende) was een bekende Hebreeuwse uitdrukking voor de Messias, die volgens de profeten moest komen (vgl. ook Matt. 1 1:3). Adam is dus een type van (de komende) Christus.
In de 1e Korinthebrief noemt Paulus Christus de ‘laatste Adam’ en de ‘tweede Mens’. Hij is niet alleen de laatste Erfgenaam van Adam, maar ook de tweede Mens. In Hem en door Hem komt God met de schepping, met deze wereld, tot Zijn verheven doel. Hij is het Begin en het Einde der geschiedenis.

Ondanks het feit, dat de Bijbel alleen Adam rechtstreeks aanwijst als een type, een schaduwbeeld van Christus, wordt er in 't algemeen weinig over gezegd en/of geschreven. Goede reden dus om er in dit boekje wat dieper op in te gaan.

De inhoud van het boek

Inleiding - Typologie
Wat is een type?

Hoofdstuk 1 - De mens
Adam is in de eerste plaats een type van Christus als de mens
De laatste Adam, de tweede Mens
Middelaar

Hoofdstuk 2 - Beelddrager van God
(On)volmaakt
Eeuwig leven
Zie mij voor U staan …
Aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig

Hoofdstuk 3 - De heerser
Psalm 8
De opdracht van de mens

Hoofdstuk 4 - De erfgenaam
De opdracht vervuld
1. Wees vruchtbaar ... word talrijk
2. Vervul de aarde ...
3. Onderwerp haar ...
De openbaring van de Zoon des mensen
Wie is waardig?

Hoofdstuk 5 - Voorbeeld
Vernedering
Verleiding en vernedering
Liefde

Bijlage 1 - De schepping van de mens

Bijlage 2 - Het geloof van Christus
Gerechtigheid van God
Geschenk

Bijlage 3 - Kon de Heere Jezus zondigen?
Romeinen 8:3
2 Korinthe 5:21
Hebreeën 2:14
Hebreeën 4:15
Hebreeën 5:7 en 8
1 Petrus 2:22
1 Johannes 3
1 Johannes 5:18

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
(ook als E-book verkrijgbaar) – Zie voor info: Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3