Nieuwe wereldorde

Nieuwe wereldorde

De wereld stevent af op de grote apotheose van de geschiedenis en daar zijn de huidige ontwikkelingen (verborgen) onderdeel van. Wat er momenteel gebeurt, moet ons dus niet bevreemden, het is allemaal voorzegt! We zijn op weg naar 'The Great Reset' (De grote herstart).

Op 20 januari 1961 werd de 43-jarige John F. Kennedy (JFK) aangesteld als de 35e president van de Verenigde Staten. Een paar maanden later, op 27 april, hield hij een toespraak voor krantenuitgevers in het Waldorf Astoria Hotel te New York. Hij zei o.a.: “Het woord geheimhouding is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving.” Later sprak hij over het bestaan van een wereldwijd geheim netwerk en omschreef dat als volgt:

“Want wij worden belaagd door een wereldwijde, monolithische (= één geheel vormend, red.) en meedogenloze samenzwering die allereerst gebruik maakt van bedekte middelen voor uitbreiding van haar invloedssfeer - op infiltratie in plaats van inmenging, op omverwerping in plaats van verkiezing, op intimidatie in plaats van vrije keuze, op guerrilla’s in de nacht in plaats van legers overdag. Het is een systeem dat gebruik maakt van enorme menselijke en materiële middelen in de opbouw van een hechte, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke, intelligente, economische, wetenschappelijke en politieke activiteiten combineert. De voorbereidingen worden geheim gehouden, niet gepubliceerd. Fouten worden begraven, niet geopenbaard…. Mensen die zich ervan afkeren worden niet geprezen, maar tot zwijgen gebracht.”

Kijk en luister naar JFK (met Ned. ondertiteling) via deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=urhKb4MPYgE 

Let op: Deze video vertoont een deel van de toespraak (er is 'geknipt en geplakt'); daarom dit document met de transcriptie van de volledige toespraak voor de (broodnodige) context!

Hij wilde, kort gezegd, duidelijk maken dat een vrije pers de opdracht heeft de burgers volledig te informeren, kritisch te zijn (ook t.o.v. de overheid) en discussie te bevorderen, zodat de mens kan en zal zijn, waarvoor hij geboren is: vrij en onafhankelijk.

Ruim twee jaar later is Kennedy vermoord tijdens een rijtoer in Dallas en het officiële onderzoeksrapport van de Commissie-Warren vertoonde zoveel tegenstrijdigheden, onjuistheden en gebreken, dat tot op de dag van vandaag de toedracht van deze moord in nevelen is gehuld. Tal van belangrijke documenten zijn vlak na Kennedy’s dood tot ´staatsgeheim´ bestempeld en mogen pas in 2029 openbaar gemaakt worden.

Pandemie
We zijn nu 60 jaar verder en als er één ding duidelijk is vandaag, dan is het wel dat de ‘vrije pers’ zo gebonden is als het maar kan zijn. Gebonden aan de willekeur van overheden, en ja, ook aan de (verborgen) macht van een “monolitische en meedogenloze samenzwering”, zoals Kennedy het uitdrukte.
Dit is ook wel duidelijk in de crisis waarin we ons momenteel bevinden. In de reguliere media worden bijvoorbeeld kritische geluiden over corona, het regeringsbeleid, het RIVM, zoveel mogelijk vermeden. Zo riep de hoofdredacteur van de Volkskrant in een radio-interview op om zoveel mogelijk (overheid, wetenschap én journalistiek) met één mond te spreken (zie hier).
In plaats van scherp en waar nodig kritisch te zijn in deze ‘crisistijd’, is de pers in veel gevallen gewoon een spreekbuis van de autoriteiten geworden.

Een enkele keer is er een geruchtmakende uitzondering te bespeuren, zetten journalisten en /of politici de hakken in het zand. Denk aan de inmiddels beruchte toeslagenaffaire. Met verbijstering zagen we hoe de overheid zich als een brullende leeuw tegenover burgers heeft gedragen, zoekende wie ze kon verslinden! In deze zaak, en er zijn helaas nog vele voorbeelden aan toe te voegen, blijkt dat de overheid zich dikwijls manifesteert als de ‘firma list & bedrog’.

Zoals gezegd, ook als het gaat over deze pandemie worden kritische geluiden nauwelijks geduld. Je moet ze meestal vinden in de zgn. ‘alternatieve media’. Daarin komen mensen aan het woord die dan door de overheid e.a. minachtend worden weggezet als complotgekkies, en zo meer. En natuurlijk bevinden zich onder hen ook wel ‘gekkies’, maar door alles en iedereen over één kam te scheren, worden serieuze onderzoekers belachelijk gemaakt.
Vragen die door de reguliere media niet worden gesteld, moeten noodgedwongen dus wel op andere platformen aan de orde komen. En daar zijn journalisten, wetenschappers, e.a., die soms scherpe analyses maken van en kritische vragen stellen over het hoe en waarom van overheidsbeleid, gezondheidsraden, en nog veel meer. En dat zie en hoor je dus niet in het NOS-journaal, bij Nieuwsuur en in talkshows.

Het is dus helemaal niet verkeerd om zelf op onderzoek uit te gaan en zodoende verder te kijken dan je neus lang is!

Zolang het allemaal nog kan, hè, want de censuur neemt hand over hand toe. Onwelgevallige berichten lopen de kans te worden verwijderd van Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn en andere media.

The Great Reset
Eén van de zaken die de laatste tijd geregeld langskomen, en warempel zelfs in de reguliere media mondjesmaat wordt aangestipt, is wat genoemd wordt The Great Reset, oftewel De Grote Herstart (zie Wikipedia). Het gaat om de transitie van het financieel, economisch en maatschappelijk bestel, zodanig dat er een nieuwe wereldorde uit voort komt. Relevante vragen zijn o.a.: Waarom is corona tot pandemie verklaard door de WHO? Waarom wil men zo graag dat de hele wereld gevaccineerd wordt? Welke motivatie (lees: agenda) speelt hierin een rol? Waarom wordt er steeds geroepen dat we moeten wennen aan het ‘nieuwe normaal’? Wat is het plan van de boven ons gestelden (of moeten we zeggen: de elite)? En: Vormt deze coronacrisis de opmaat naar de grote herstart?
De baas van het World Economic Forum (WEF, zie weforum.org), Klaus Schwab, is er op de website van het WEF duidelijk over: deze pandemie vormt een ideale kans om onze wereld te resetten. 

Kortom, 2021 zal (opnieuw) een bijzonder jaar worden, waarin we waarschijnlijk stukje bij beetje wel gaan zien hoe ‘het nieuwe normaal’ er uit komt te zien.

De leugen regeert
Wie de Bijbel kent, zal niet opkijken van bovengenoemde ontwikkelingen. We weten immers dat de tegenstander niet stil zit en heimelijk bezig is zijn plannen te realiseren. Dat plan komt er, kort gezegd, op neer dat alles en iedereen onder zijn heerschappij komt. Algehele controle is daarvoor noodzakelijk. Het digitale tijdperk waarin we nu leven is daar uitermate geschikt voor.

Koning Willem-Alexander haalde aan het einde van zijn Kersttoespraak de apostel Paulus aan over de liefde (1 Kor. 13): “ … ze (= de liefde, red.) verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.”
Helemaal waar, maar wat is waarheid in een wereld die nog altijd ligt in de macht van de boze (zie bijv. Matt. 4:8-9 en 1 Joh. 5:19).
Denk bijvoorbeeld aan wat diezelfde apostel Paulus in Efeze 6:12 schreef: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”
De Heere Jezus zei over satan het volgende: “Die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.” (Joh. 8:44).
Het lastige is, ook vandaag, dat die leugen dikwijls verpakt is in wat waarheid genoemd wordt.
Satan en zijn dienaren zullen er alles aan doen om de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden (Rom. 1:18).

Dienaren
Dit is belangrijk: te weten dat satan (2 Kor. 4:4 de ‘ god van deze eeuw’) een plan heeft en zijn invloed op aarde gestalte wil geven, is één ding. Iets anders is de vraag hoe dat dan in de praktijk tot stand komt. En dat maakt de huidige gebeurtenissen, even los van de tragiek die ze met zich meebrengen, ook uitermate interessant. Ze zijn immers onderdeel van een groter geheel. De vorst der duisternis werkt in het geheim en gebruikt daarvoor op aarde: mensen, leiders, machthebbers. Satan heeft immers zijn ‘dienaren’. Paulus zegt in 2 Korinthe 11:13-14 dat satan zich voordoet als een engel van het licht, en: “Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid.”
En ja, daar ga je al. Want wát ons ook verteld c.q. opgedragen wordt van hogerhand, het is allemaal goed bedoeld, noodzakelijk en voor ons eigen welzijn. Onze (wereld)leiders hebben het beste met ons voor…
En natuurlijk, zij doen ook wel goede dingen, waar we als burgers beter van worden, maar er is veel kaf onder het koren. En daar waar regeringen totalitaire trekjes gaan vertonen, komt het kaf aan de oppervlakte. Het is nooit anders geweest, lieve mensen.
Ook in de Bijbel zien we dat. De leiders van Israël hadden ook het goede voor met het volk. Althans, dat zullen ze zelf zo hebben gecommuniceerd. Maar als God Zijn licht erover laat schijnen, blijken zij leugenaars te zijn, net als hun profeten: “Mijn volk – het waren verloren schapen. Hun herders hadden hen misleid…”( Jer. 50:6), en: “U eet het beste op en u kleedt u met de wol; u slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet” (Ezech. 34:3). En zo zijn er veel meer teksten te noemen. Zelfs toen de waarheid in eigen Persoon op aarde was, hebben de leiders het volk tegen Hem opgezet, met als gevolg de verwerping en veroordeling van de ware Leidsman, de Vorst van het leven (Micha 5:1, Hand. 3:15), gekruisigd als een misdadiger.

Apotheose
En nu, 2021? Dacht u dat dit nu anders is? Ik weet het, bovenstaande teksten gaan met name over Israël, maar onder de volken is het precies zo. In het boek Openbaring, dat de geschiedenis van de eindtijd onthult, wordt de duivel niet alleen de ‘aanklager van onze broeders’ (= Israël) genoemd, maar ook de misleider van de hele wereld (12:9, 20:3).
Maak je dus geen illusies. De wereld stevent af op de grote apotheose van de geschiedenis. En daar zijn de huidige ontwikkelingen (verborgen) onderdeel van. Het moet ons dus niet bevreemden, het is allemaal voorzegt!
Toen de Heere over die toekomst sprak, zei Hij: “Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet” (Matt. 24:6 NBG-‘51).
Kennelijk moet dit dus allemaal gebeuren – het is niet anders. Maar het positieve ervan is, dat als het eenmaal zover is, de Heere God vanuit de hemel Zijn heerschappij zal openbaren. En dat zal leiden tot het oordeel over satan en al zijn trawanten, in hemel en op aarde. De Koning der koningen en de Heere der heren zal in de wereld verschijnen en orde op zaken stellen. Hij zal gerechtigheid doen onder de volken en de uitwerking daarvan zal vrede zijn, rust en veiligheid (vgl. Jes. 32:1 en 17).
Mooi om te weten en hoopvol om te geloven: het komt goed! De allergrootste ‘reset’ komt niet van machten en/of mensen, maar van God. Aan het einde van de Bijbel lezen we de woorden van de opgestane en verhoogde Heer: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw” (Openb. 21:5). Zo is het en niet anders. En aan die belofte houden we ons stevig en blijmoedig vast!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'