Nieuw boek - DAGboek - kort én krachtig

Nieuw boek

DAGboek - kort én krachtig

Het woord 'dag' komt in de Herziene Statenvertaling (HSV) 1474 keer voor. Kijken we naar het grondwoord voor 'dag' in het Oude Testament - jom - dan tellen we 2304 keer. Het grondwoord voor 'dag' in het Nieuwe Testament - hemera - komt 389 keer voor. Bij elkaar 2693 maal. Genoeg stof dus om als uitgangspunt te dienen voor dit DAGboek.

Dat het woord 'dag' zo vaak voorkomt, moet haast wel betekenen dat het in de hele Bijbel is terug te vinden. En dat klopt ook. Slechts in vier brieven in het Nieuwe Testament komt het niet voor. Dat zijn de brieven aan Titus en Filemon, en de 2e en de 3e Johannesbrief.

Het woord 'dag' wordt in Gods Woord vaak gebruikt op de normale wijze waarop wij dat in het dagelijkse leven ook doen. Dan kunnen we denken aan een etmaal, oftewel: een periode van vierentwintig uur. We kunnen ook denken aan de tijd dat het licht is, als we het bijvoorbeeld over 'dag en nacht' hebben. Het gaat dan gemiddeld om een periode van twaalf uur. In de Bijbel kan 'dag' kan ook een aanduiding zijn van een tijdperk van wel duizend jaar.

De 366 dagstukjes in dit boek zijn korte én krachtige bemoedigingen voor elke dag. Omdat ze kort zijn, zijn ze dagelijks goed bij te houden. Ze zijn ook krachtig, want ze nodigen uit om dieper in de aangegeven teksten en hun context in de Bijbel te graven. Door zo dagelijks bij de boodschap van de Bijbel bepaald te worden, mag je groeien in het kennen van de Heere en Zijn plan.
Denk aan de openingswoorden van het Psalmenboek: "Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt" (Ps. 1:1 en 2).

Na elke nacht breekt een nieuwe dag aan
Als je in grote lijnen nadenkt over de belangrijke momenten in het leven, kom je al gauw terecht bij je huwelijksdag, geboortedagen, sterfdagen, de dag waarop je de Heere leerde kennen en zekerheid van behoud kreeg. Maar ook de ‘gewone’ dagen zijn belangrijk, vooral in het licht van Gods plan.
Elke dag brengt ons immers een stukje dichter bij de vervulling van Gods beloften, ofwel ‘de erfenis van de heiligen in het licht’!
Hieronder één voorbeeld uit het DAGboek, één willekeurige dag:

Dag 184
"Want zij eten brood van goddeloosheid en drinken wijn van gewelddaden, maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden" (Spr. 4:17 en 18).

De rechtvaardige leeft met het Woord van God dat ons elke dag licht en uitzicht geeft. "Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht" (Ps. 119:130). Want: "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad" (Ps. 119:105). "... u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht" (Efe. 5:8). Wij leven in deze duistere wereld, maar hoe meer we Gods Woord lezen, hoe dichter we bij Hem zijn en hoe lichter ons pad wordt tot die dag, dat we bij Hem zijn.

"Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht" (Kol. 1:12).

Wij wensen dit boek in handen van velen en zien ondertussen uit naar de dag van Christus, de dag van onze verlossing (Efe. 4:30; vgl. Efe. 1:13 en 14).

AUTEUR: CONNY WOLS-LEUSINK | 192 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info: www.everread.nl

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (55).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'