‘We zijn getuige van de definitieve ondergang van het Westen’

‘We zijn getuige van de definitieve ondergang van het Westen’

Emmanuel Todd is een prominente en briljante Franse intellectueel: historicus, demograaf en antropoloog. Hij is een van de laatste onafhankelijke denkers van Frankrijk, een categorie die een zeldzaamheid is geworden… 
Hij heeft onlangs een nieuw boek gepubliceerd: ‘La Défaite de l’Occident‘ (De nederlaag van het Westen). Daarin stelt hij een nuchtere analyse van het geopolitieke toneel van de wereld voor, waarbij hij feiten uiteenzet zonder morele standpunten in te nemen.

Protestantisme vervangen door nihilisme
Volgens Emmanuel Todd (foto) is de verdwijning van het Amerikaanse protestantisme de sleutelfactor in de val van het Westen. Deze val van de protestantse religie in Amerika heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van deze nieuwe ideologie die over de hele westerse ruimte regeert: het nihilisme. Dit is het centrale concept van het boek. Dit nihilisme is zowel de oorzaak van de uiteindelijke ondergang van het Westen als de drijvende kracht achter het hernieuwde gewelddadige imperialisme van het Westen.  
In zijn boek bekritiseert Todd ‘de stompe houding van het Westen tegenover Rusland’ en beweert dat ‘het voorkomen van toenadering tussen Duitsland en Rusland een van de Amerikaanse doelstellingen was’. Volgens Todd zou deze toenadering “de verdringing van de Verenigde Staten uit de Europese machtsstructuur hebben betekend”. Todd vervolgt: De Amerikanen “zouden liever Europa vernietigen dan het Westen redden.”
De Europese invloed op internationaal niveau is afgenomen, zegt Todd. Het zal niet langer vertegenwoordigd worden door het Duits-Franse partnerschap. Bovendien beschouwt de Franse intellectueel de ondergang van de Verenigde Staten als onvermijdelijk. De VS zijn “verzonken in nihilisme”, zijn een “mondiale supermacht” in verval en hebben een “verzwakte oorlogsindustrie”.

Hier zijn enkele van zijn citaten uit interviews die hij de afgelopen tijd heeft gegeven:

• ‘Mijn boek is eigenlijk een vervolg op Max Webers The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme). Aan de vooravond van de oorlog van 1914 geloofde hij terecht dat de opkomst van het Westen in essentie de opkomst van de protestantse wereld was – Engeland, de Verenigde Staten, Duitsland verenigd door Pruisen, Scandinavië. Het protestantisme had een hoog onderwijsniveau voortgebracht, ongekend in de geschiedenis van de mensheid, universele geletterdheid, omdat het vereiste dat iedere gelovige de Heilige Schrift moest kunnen lezen voor zichzelf. Bovendien leidden de angst voor verdoemenis en de behoefte om zich door God gekozen te voelen tot een arbeidsethos, een sterke individuele en collectieve moraal.

• “Vandaag de dag heeft de recente ineenstorting van het protestantisme in de VS op symmetrische wijze een intellectueel verval in gang gezet, een verdwijning van de arbeidsethos en de vervanging ervan door massale hebzucht (officiële naam: neoliberalisme).

Na de opkomst van het Westen komt zijn ondergang!

• Deze analyse van het religieuze element duidt bij mij niet op enige nostalgie of moraliserende klaagzang: het is een historische observatie. (…) Er is iets belangrijks gebeurd in het Westen: de overgang van de liberale democratie naar de liberale oligarchie" (macht van een kleine elite - red.). 

• “Ik benadruk de industriële tekortkoming van de Verenigde Staten door te wijzen op de fictieve aard van het Amerikaanse bbp. (…) Het Amerikaanse bbp is een zeepbel.”
(bbp = bruto binnenlands product: totale waarde van de goederen en diensten die in een land worden geproduceerd – red.

• “De fixatie van de westerse middenklasse op transgenderisme roept een sociologische en historische vraag op. Als je in de sociale horizon het idee vestigt dat een man werkelijk een vrouw kan worden en een vrouw een man, bevestig je iets dat biologisch onmogelijk is. Dat betekent ontkenning van de realiteit van de wereld, het is het bevestigen van het valse.”
Trans-ideologie is daarom naar mijn mening een van de vlaggen van dit nihilisme dat nu het Westen definieert, deze drang om niet alleen dingen en mensen te vernietigen, maar ook de werkelijkheid.”

• “Er is een krachtige nihilistische impuls in de VS: de zoektocht naar oorlog en geweld. Dit is een verloren samenleving zonder betekenis, die overal ter wereld conflicten uitlokt of aanwakkert. (…) De Amerikaanse heersende klasse is verstoken van moraliteit, ze heeft geen religie meer, het enige dat overblijft is een obsessie met geld en oorlog en een soort plezier in het creëren van een puinhoop over de hele wereld.” Check hier de grootscheepse oefening van de NAVO.

• “De obsessie van de Amerikanen is om de samenwerking tussen Duitsland en Rusland te voorkomen. Dit is de terreur van de Amerikaanse leiders. Maar het zal mislukken omdat het Westen gaat verliezen. Het is de realiteit die gaat winnen (…) Het beste wat Europa kan overkomen is de terugtrekking van de VS.”
Bronnen: Dissident.one; Frontnieuws.com

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'