Tot Slot - Niet alleen, maar samen

Tot Slot

Niet alleen, maar samen

Deze keer bijzondere woorden met betrekking tot het Lichaam van Christus: samen, en: mede, met
Hier zijn twee Griekse woorden voor. Het woord sun, dat eenheid aanduidt, en meta: nabij(heid) of vereniging.

Met ons, maar niet gelijk
Meta vinden we bijvoorbeeld in Mattheüs 1:23 “... en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons”. Het geeft de nabijheid van God naar de mens aan. God is niet zoals wij zijn, want de Heere Jezus kwam in een vernederde staat naar de aarde en werd daarmee aan ons gelijk, maar zonder zonde. De Heere werd met de misdadigers gerekend, want Hij had geen zonde (Mark. 15:28).

De Gekruisigde vereenzelvigt Zich
Bij de kruisiging komt voor het eerst het woord sun voor, in verband met de Heere Jezus. “Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren” (Matt. 27:44).
Hier wordt het woord sus en tauro gebruikt. Het woord komt vijfmaal voor: drie keer in de Evangeliën en het wordt tweemaal door Paulus gebruikt. “Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen” (Rom. 6:6, zie ook Gal. 2:20). Twee gedeelten die de basis van het verlossingwerk beschrijven. De Heere vereenzelvigde Zich met de zondige mens, Hij werd tot zonde gemaakt, onderging de (dood)straf en stond op, omdat hij de Zondeloze was. Wij zijn met Hem begraven door de doop in de dood (Rom. 6:4). Hier weer vereenzelviging maar dan als zondaar in Christus. 
“Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven” (Rom. 6:8).
Met Hem gekruisigd (1- sustauro), gestorven (2- sunapothnesko), begraven (3- sunthapto) en met Hem leven (suzao)! Tot zover de basis van ons geloof. Hij, de Zondeloze, werd gerekend met de misdadigers, zodat wij met Hem één gemaakt werden in Zijn offer. Dit zijn geweldige heilsfeiten, maar bij de verdere ontvouwing van het heilsplan worden nog grotere rijkdommen openbaar.

Samen en het Lichaam van Christus
In de late brieven van Paulus komen nieuwe samen-dimensies naar voren. “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen (letterlijk: dood zijnde ten opzichte van de overtredingen), met Christus levendgemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus” (Efe. 2:4-6).
Dit zijn overweldigende woorden, eigenlijk niet te bevatten. Het gaat verder dan de zegeningen voor de gelovigen, zoals deze beschreven zijn in de vroege bediening van de apostel Paulus.

Tezamen levend gemaakt
Wij zijn met Christus levend gemaakt (4- suzoopoieo), alle overtredingen zijn vergeven (Kol. 2:13); wij zijn dood voor de overtredingen in onze nieuwe positie. Levend maken (zoopoieo, dus zonder sun) wordt gebruikt om het levend maken in de toekomst aan te duiden, een opwekking uit de dood (zie b.v. Joh. 5:21; Rom. 4:17; 1 Kor. 15:22). In Efeze is er door het voorvoegsel sun sprake van een levend gemaakt zijn met Christus in het leven van de gelovige hier en nu.

Met Hem opgewekt
God heeft Christus uit de doden opgewekt (Efe. 1:20) en Hij heeft ook ons met Hem opgewekt (5- sunegeiro - Efe. 2:6). De opstandingskracht is al in ons aanwezig, maar het opstaan komt pas na ons sterven

Met Hem in de hemelse gewesten gezet
Christus is gezet aan de rechterhand van de Vader in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij (Efe. 1:20b-21a). Daar waar Christus is, zijn wij ook (6 - sugkathizo)! Met Christus verborgen in God (Kol. 3:3).

Al deze geweldige 6 suns/samens worden ons toegerekend, het is een geestelijke realiteit.

Met Hem geopenbaard worden
“Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard (sun pahaneroo) worden in heerlijkheid” (Kol. 3:3-4).
Christus, Die ons leven is, zullen we zien als we zichtbaar worden in Zijn heerlijkheid. Dan wordt onze hoop gerealiseerd.

Er zijn 6 stappen van toerekening en uiteindelijk valt alles op zijn plaats op het moment van openbaring in heerlijkheid. Daar waar we met reikhalzend verlangen al die tijd naar uitgekeken hebben, wordt werkelijkheid. Het Hoofd en het lichaam komen samen, de geestelijke eenheid wordt werkelijke eenheid.

Samen in het lichaam
In praktische zin zijn wij hier en nu als leden van het lichaam aan elkaar verbonden, met Christus als hoofd (Kol. 1:18). We zijn geroepen tot werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efe. 4:12).
Wees één van gevoelen (sumpsuchos) (Fil. 2:2), mede-arbeiders (sunergos) en mede-strijders (sustratiotes) (Fil. 2:25). We zijn medelijders in verdrukking (sugkoinoneo) (Fil. 4:14), samen strijdend (sunathleo) voor het geloof (Fil. 1:27; 4:3) en verblijden ons samen (sugchairo) (Fil. 2:18).
Het is de persoonlijke, meer pastorale Filippenzenbrief die al deze praktische zaken voor het voetlicht brengt en ons aanspoort om te werken aan de eenheid.

“En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar” (Kol. 3:15).

De “sun-woorden” zijn niet uitputtend behandeld, wellicht een aansporing tot studie om nog veel meer rijkdommen te ontdekken.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3