Nieuw boek - Door het geloof

Nieuw boek

Door het geloof

De uitdrukking ‘door het geloof’ kennen we vooral uit Hebreeën 11. In dit boek echter gaan we in op andere teksten waarin de uitdrukking voorkomt.

Geloof is wat ons - gelovigen - kenmerkt. Wanneer je Efeze 1:13 leest dan blijkt dat het gehoorzamen van "het Woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid" samenvalt met 'tot geloof komen'. Daarbij gaat het om het moment dat je de Heere Jezus hebt leren kennen als je Verlosser, door Wie je zaligheid - dat is: behoud - hebt ontvangen. Vanaf dat moment gaat het erom dat je leert wandelen door het geloof. Dit komt erop neer dat je in je dagelijkse levenswandel mag vertrouwen op de aanwezigheid van de Heere. Hij vergezelt je en brengt je daar waar Hij je wil hebben. En: door het geloof ga je ontdekken welke rijkdommen Hij je nu al gegeven heeft.
Een boeiende en leerzame ontdekkingstocht!

De inhoud van het boek

Inleiding
Door het geloof in Hebreeën 11
Het nageslacht van Abraham
De inleidende en uitleidende woorden van Hebreeën 11
Onze Leidsman en Voleinder van het geloof
Wat het geloof is
Geloof houdt je ziel in stand
Spreken tot je ziel
Leven in de ontferming van God

Hoofdstuk 1 - Door het geloof zijn we gerechtvaardigd
Goddelijke gerechtigheid
In of van
Geloven = vertrouwen
Wat is rechtvaardigheid en gerechtigheid?
Wat vindt God recht en rechtvaardig?
De bediening van de Heere Jezus
De kern van de Romeinenbrief
Er is slechts één weg tot rechtvaardiging
Het verzoendeksel
Een nieuwe, rechtvaardige positie
Wat God als een feit ziet, mogen wij ook als een feit zien

Hoofdstuk 2 - Door het geloof zijn wij behouden
Zonder Redder geen redding
Verloren en behouden
De voortgang van Gods plan
Wat betekent het behoud voor de gelovige van nu?
De gave van God
Behoud is een gave van God

Hoofdstuk 3 - Door het geloof van de werking van God zijn wij met Christus opgewekt
De geschiedkundige lijn in het Nieuwe Testament leidt ons naar Paulus' boodschap
Het geheimenis geopenbaard in Paulus' boodschap
Overlevering en traditie
Wel of niet "volgens Christus"
De besnijdenis in Christus
De besnijdenis van Christus
Gedoopt in de doop van Christus
Uniek: mede opgewekt
Wakker worden en opstaan
We zijn al 'wakker'
De inwerking van God

Hoofdstuk 4 - Door het geloof zijn wij huisgenoten van God
Vóór en na Handelingen 28:28
Verschillende groepen hebben toegang tot God
Wij zijn huisgenoten van God
Degenen tot wie God Zich in de Efezebrief richt
Weglaten, toevoegen en verdraaien
Je hebt heidenen en heidenen
De nieuwe mens
De verlossende genade van God voor alle mensen
Eén met Christus in heden en toekomst!
Verschil met de roeping van Israël

Hoofdstuk 5 - Waardig wandelen en strijden door het geloof in het evangelie
Vanaf de eerste dag tot nu toe
Dagelijks de Schriften nagaan
Het geheimenis
De dienstknecht en apostel van de heidenen
De Bijbel met onderscheid lezen
Gods boodschap voor nu gaat verder dan het Oude Testament en de evangeliën
Nogmaals: de Bijbel met onderscheid lezen
Lijden en strijden
Het hemels burgerschap
Balans tussen roeping en wandel
Waar zijn we op gericht?
Tot slot

Hoofdstuk 6 - Opgroeien opdat Christus door het geloof in uw harten woont
De 'spiegel' in het midden van de Efezebrief
Wortelen en groeien, funderen en opbouwen
Paulus' gebed
De volheid van God
Groeien in het kennen van Gods Woord
Geestelijk voedsel
De overeenkomst tussen Woord en Geest
Gaven van Christus voor de groei van Zijn lichaam
Opgroeien als gelovige
Het onbegrijpelijke begrijpen

Hoofdstuk 7 - Israëls toekomst door het geloof tot de zaligheid
De hoop van de (gelovige) Israëlieten
Letten op de dingen die verschillen
Koningen en priesters
Petrus' oproep aan de Israëlieten
Aanwezig, afwezig, aanwezig
Het herstel van Israël
Herstel komt door het geloof tot stand
De HEERE trekt uit ten strijde
Voor de laatste keer afgoderij
God sluit een nieuw verbond met Israël
Onder de herdersstaf door gaan
Herbouw van stad en land
Israël aan het hoofd van de volken

Hoofdstuk 8 - Door het geloof in het bloed van Christus
De openlijke aanwijzing van Christus
Verlossing door het bloed
De uitwerking van de offers: tijdelijk of blijvend
Het boek Openbaring
Wie is de rechtmatige Eigenaar van de schepping?
Het recht hebben tot koop door het bloed
Johannes huilt, maar er is hoop
Aan Wie het toebehoort
De Leeuw is ook het Lam
Het bloed als betaalmiddel
Op grond van het bloed kan God met ons omgaan
"... want ik weet Wie ik geloofd heb ..."

AUTEUR: HOITE SLAGTER & PETER SLAGTER| 144 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info en evt. bestellen: Everread Uitgevers.

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (56).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'