Twitterfiles

Twitterfiles

De laatste jaren waren er steeds meer klachten over de politieke bias op Twitter. Velen klaagden over beïnvloeding van de zoekresultaten en zelfs regelrechte censuur.

Elon Musk had er op een gegeven moment genoeg van en kocht Twitter. Hij beloofde dat hij er een virtueel dorpsplein van zou maken waar iedereen vrij met elkaar van gedachten zou kunnen wisselen. 
Na de overname gaf Musk meerdere journalisten toegang tot het interne berichtenverkeer van Twitter zodat zij zouden kunnen onderzoeken of de klachten van de gebruikers terecht waren. Deze mensen spraken met (oud)medewerkers van Twitter en kregen stapels materiaal om te doorzoeken.
De journalisten deden in lange twitterdraden verslag van hun bevindingen. Deze draden noemden zij de Twitterfiles. De twitterfiles bevatten veel fascinerend materiaal, maar ze zijn vaak lastig te lezen, en bovendien in het Engels.
Maaike van Charante heeft op zich genomen de files te vertalen en op haar website beschikbaar te maken. De files tonen aan dat er tal van zaken en personen gecensureerd zijn en dat zelfs de FBI en andere geheime diensten daarbij betrokken waren. Overheden oefenden hun invloed uit om kritische geluiden te onderdrukken. Wie meer wil weten: zie maaikevancharante.nl.

Zie ook een interview met rechtsfilosoof Christiaan Alting von Geusau over de Twitterfiles: “Er is keiharde censuur gepleegd”

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'