Twitterfiles

Twitterfiles

De laatste jaren waren er steeds meer klachten over de politieke bias op Twitter. Velen klaagden over beïnvloeding van de zoekresultaten en zelfs regelrechte censuur.

Elon Musk had er op een gegeven moment genoeg van en kocht Twitter. Hij beloofde dat hij er een virtueel dorpsplein van zou maken waar iedereen vrij met elkaar van gedachten zou kunnen wisselen. 
Na de overname gaf Musk meerdere journalisten toegang tot het interne berichtenverkeer van Twitter zodat zij zouden kunnen onderzoeken of de klachten van de gebruikers terecht waren. Deze mensen spraken met (oud)medewerkers van Twitter en kregen stapels materiaal om te doorzoeken.
De journalisten deden in lange twitterdraden verslag van hun bevindingen. Deze draden noemden zij de Twitterfiles. De twitterfiles bevatten veel fascinerend materiaal, maar ze zijn vaak lastig te lezen, en bovendien in het Engels.
Maaike van Charante heeft op zich genomen de files te vertalen en op haar website beschikbaar te maken. De files tonen aan dat er tal van zaken en personen gecensureerd zijn en dat zelfs de FBI en andere geheime diensten daarbij betrokken waren. Overheden oefenden hun invloed uit om kritische geluiden te onderdrukken. Wie meer wil weten: zie maaikevancharante.nl.

Zie ook een interview met rechtsfilosoof Christiaan Alting von Geusau over de Twitterfiles: “Er is keiharde censuur gepleegd”

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

De richteren

De betekenis van hun namen met betrekking tot Christus

De richterentijd omvat een periode van circa vierhonderdvijftig jaar waarin zich allerlei bekende en minder bekende gebeurtenissen afspeelden. Vaak zijn deze geschiedenissen een schaduwbeeld van Gods handelen met Israël. In dit boekje wordt aan sommige daarvan aandacht besteed, maar gaat het vooral om de betekenissen van de namen van de richteren. Deze namen wijzen naar de Persoon van de Heere Jezus Christus en diverse facetten van Zijn verlossingswerk met betrekking tot Israël.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De richteren'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'