Het geloof is uit het gehoor

Het geloof is uit het gehoor

"Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God"

Hierbij zijn drie dingen belangrijk, weergegeven in de volgende vragen:
1. Wie spreekt er?
2. Wie hoort er?
3. Wat wordt er gezegd?

Naam
In Romeinen 10:13 wordt verklaard: "… ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden." Dit is een wonderbare belofte. Let wel, de Naam moet niet alleen maar worden genoemd, maar worden 'aangeroepen'. Het Griekse 'epikaleoo' komt op diverse plaatsen voor en wijst op het belijden van Zijn Naam: geloven in Hem, of: je vertrouwen stellen op Hem, net zoals gezegd wordt in vers 11: "Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden."
In Handelingen 22:16 zegt Ananias tegen Paulus: "Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam van de Heere." Iemand moet dus geloven in Degene, die hij aanroept. Dat leren wij ook uit Romeinen 10:14.
In de Bijbel is een naam veelal de uitdrukking van het wezen. Gods Naam staat voor God Zelf, Zijn wezen, alles wat Hij is. Dus, Zijn Naam aanroepen is: geloven in Hem, in alles wat Hij is, in Zijn integriteit, Zijn macht, Zijn heiligheid en heerlijkheid.

Voorbeelden uit het verleden
In Genesis 12:1-4 sprak de HEERE tot Abram en Abram was gehoorzaam, zoals vers 4 bewijst: "Toen ging Abram, zoals de HEERE tot hem gesproken had...", en vers 7: "… hij bouwde daar een altaar voor de HEERE…" Gehoorzaamheid gaat hier gepaard met aanbidding, waarin Abram zijn vertrouwen in God tot uitdrukking brengt.

In Genesis 15:1 lezen wij, dat het 'woord van de HEERE tot Abram kwam in een visioen': "Ik ben voor u een schild." Vers 6 zegt dan: "En hij geloofde in de HEERE..." d.i. hij geloofde de woorden van de HEERE, omdat hij in de HEERE als Persoon geloofde, in Zijn wezen en Zijn macht. Vervolgens lezen wij in het 6e vers: "... en Die rekende hem dat tot gerechtigheid", hetgeen vooruitziet op het verlossingswerk van Christus.

In Exodus 3 komen wij terecht bij de roeping van Mozes. Bij deze gelegenheid maakt God Zijn Naam bekend en legt die op het volk Israël.

1) Wie spreekt er? De HEERE God, Hij maakt Zich bekend (zie vs. 6).
2) Wie hoort er? Mozes c.q. Israël
3) Wat wordt er gezegd? God maakt Zijn Naam bekend en legt die op het volk Israël (zie vs. 13-15).
Hier ontdekken wij het manco in Israëls geschiedenis, vanwege ongehoorzaamheid: men vermijdt het uitspreken van de Naam van de HEERE (JaHWeH). Men voert als reden o.a. aan de heilige eerbied voor de Naam, maar ten diepste is het ongehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Aandachtig luisteren
Mozes wekt de Israëlieten op Zijn woorden nauwgezet te onderhouden. In Deuteronomium 6:12 waarschuwt hij hen: "...wees dan op uw hoede dat u de HEERE (…) niet vergeet..." Dat was bepaald geen loze vermaning, want in hoofdstuk 32:18 lezen wij de volgende woorden: "De Rots Die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd, en u hebt de God Die u gebaard heeft, vergeten."
Verscheidene keren lezen wij het advies van God, dat zij aandachtig zouden luisteren en nauwlettend in acht nemen (zie bijv. Deut. 28:1). Het is dus uitermate belangrijk het Woord van God te horen en te geloven en te gehoorzamen. Niet zomaar luisteren, maar goed luisteren! Dat brengt zegen! Er zijn diverse voorbeelden in de Schrift, waarin deze waarheid wordt geillustreerd.

* Samuël zei: "Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van de rammen" (1 Sam. 15:22).

* Koning Josia wist niet wat hij hoorde toen hem de woorden van God werden voorgelezen, zie 2 Koningen 22: 8 -11. Hij was zeer geschrokken, omdat de vaderen naar de woorden van de boek niet hebben geluisterd (vs. 13). De koning gaat dat herstellen en laat het hele volk opnieuw toetreden tot het verbond (23:3). Josia hoorde het Woord van God, hij geloofde wat hij hoorde en luisterde aandachtig naar dat Woord. Zijn gehoorzaamheid bracht grote zegen!

* Nehemia 8 spreekt over een soortgelijke gebeurtenis. Het hele volk hoorde aandachtig naar het boek der Wet (vs. 4). Zij realiseerden zich, dat zij geen aandacht geschonken hadden aan de woorden van God. Zij schaamden zich en het verdriet was groot. Maar hun leiders prediken het Woord en hun verdriet veranderde in blijdschap, ja, zelfs zeer grote blijdschap (vs. 18).
Dus: de HEERE sprak door Zijn Woord en het volk luisterde aandachtig.
Opnieuw: Zij hoorden het Woord van God, zij geloofden wat zij hoorden en luisterden aan-dachtig. Het gevolg was: zegen.

De goede houding bij degenen die het Woord van God horen, is dus die van - bijvoorbeeld -Maria: "Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschiede overeenkomstig Uw Woord" (Luk. 1:38). Oftewel: "Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God."
Dit is ook het getuigenis van de gelovigen in Hebreeën 11. Bijna elke regel begint met: "Door het geloof..." Dat betekent: God had gesproken en zij geloofden dat!
En dat geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet."
En wat is geloven? Kort gezegd: vertrouwen op wat God zegt. Dat is het enige wat God van ons vraagt en wat Hem welgevallig is (vgl. Hebr. 11:6)!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'